نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: راسته سوسمارها - جکو (gecko)
نمایش از 31 تیر 1394 بازدید: 56
پرینت

مینی جکوی لطیفی

دکتر نصرالله پویانی

ام علمی : tropiocolotes latifi

نام انگلیسی:  latifi's dwarf gecko   

نام فارسی: مینی جکوی لطیفی

 

   

پراکندگی

مشخصات: فلسهاي پشتي صاف؛ تيغه هاي زير انگشتي صاف؛ فاقد فلسهاي زير چانه اي؛ فلس چانه اي در عقب گرد شده و توسط 8 فلس دانه اي احاطه شده؛ حدود 75 فلس پشتي از زير بغل تا كشاله ران؛ سوراخ بيني توسط 4 فلس احاطه شده است.

رنگ آميزي: پشت حنايي؛ يك لكه تيره مياني پشتي ما بين اندامهاي حركتي پيشين؛ دو لكه پشتي جانبي در جلوي اندامهاي حركتي عقبي؛ 8 نوار عرضي تيره روي دم كه باريكتر از فضاي بيم هم هستند؛ فلسهاي دانه اي شكل در اطراف چشم تيره؛ خط تيره اي از حاشيه عقبي چشم شروع و از ناحيه گوش گذشته و تا بالاي زير بغل براي فاصله اندكي در پهلوي بدن امتداد مي يابد؛ فاقد خط تيره روي پوزه، كه اندكي تيره تر از سطح فوقاني سر است؛ ناحيه شكمي كرم رنگ.

 زيستگاه: نواحي نيمه بياباني، در ارتفاعات كوهستاني، كوهپايه ها يا دامنه ها،‌دشتهاي سنگلاخي در حاشيه كوهها، با پوشش گياهي اندك و پراكنده بيشتر از نوع بوته اي.

ادامه مطلب: مینی جکوی لطیفی
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: راسته سوسمارها - جکو (gecko)
نمایش از 31 تیر 1394 بازدید: 45
پرینت

مینی جکوی خوزستانی

دکتر نصرالله پویانی

نام علمی : tropiocolotes helenae helenae

نام انگلیسی:  khuzistan dwarf gecko   

نام فارسی: مینی جکوی خوزستانی

 

  

پراکندگی

مشخصات: فلسهاي پشتي صاف؛ تيغه هاي زير انگشتي صاف؛ داراي يك جفت فلس زير چانه اي كه در تماس با هم نيستند؛ 65 تا 84 فلس پشتي بين زير بغل و كشاله ران.

رنگ آميزي: پشت خرمايي، خاكستري يا قهوه اي، همراه يا بدون نوارهاي عرضي تيره نامشخص موجدار، كه اين نوارها باريكتر از فضاي بين هم و با حاشيه عقبي سفيد؛ ناحيه پشت بعضي اوقات يكدست، گاهي با دو رديف جانبي پشتي از نقاط سفيد، يك خط قهوه اي از پوزه شروع و از چشم گذشته و تا گوش و يا شانه ها امتداد مي يابند؛ شكم سفيد؛ اندامهاي حركتي خرمايي مايل به خاكستري يكدست؛ دم با 8 تا 12 نوار عرضي تيره باريكتر از فضاي بين هم و با حاشيه عقبي سفيد؛ قسمتهاي تازه ترميم يافته دم سياه يكدست.

 زيستگاه: نواحي نيمه بياباني خشك، در كوهپايه ها يا دامنه هاي كوهستاني، تپه هاي سنگلاخي با پوشش گياهي پراكنده بوته اي، علفي و نيز درختاني شامل بلوط، كنار و غيره.

ادامه مطلب: مینی جکوی خوزستانی
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: راسته سوسمارها - جکو (gecko)
نمایش از 31 تیر 1394 بازدید: 52
پرینت

مینی جکوی بختیاری

دکتر نصرالله پویانی

نام علمی : tropiocolotes persicus bakhtiari

نام انگلیسی:  bakhtiari dwarf gecko   

نام فارسی: مینی جکوی بختیاری

   

 

پراکندگی

مشخصات: فلسهاي پشتي صاف؛ تيغه هاي زير انگشتي صاف؛ داراي دو جفت فلس زير چانه اي؛ جفت پيشين فلسهاي زير چانه اي در تماس با هم هستند؛ نوارهاي تيره عرضي پشت بدن و دم پهن و عرض آنها بيشتر از پهناي فاصله بين هم هستند.

رنگ آميزي: سطح پشتي كرم رنگ؛ با چهار نوار عرضي قهوه اي شكلاتي ما بين شانه ها و لگن؛ حاشيه عقبي هر نوار تيره تر است؛ نوارهاي تيره روي گردن، كه گوشه عقبي اين نوار به سمت پشت و پايين امتداد مي يابد تا با نوار بعدي تلاقي مي كند، گوشه پيشين نوار گردني به سمت جلو امتداد مي يابد كه به آثار تيره اي كه در عقب چشم و بالاي سوراخ گوش واقع شده اند، تلاقي مي يابند؛ 10 تا 11 نوار تيره عرضي روي دم؛ اندامهاي حركتي، پوزه و لب زيرين با ذرات اندك و كوچك قهوه اي؛ ناحيه شكمي يكدست سفيد كرم رنگ.

 زيستگاه: نواحي نيمه بياباني، در كوه ها، دامنه ها يا كوهپايه ها در ارتفاع 600 تا 700 متري، با پوشش گياهي اندك و پراكنده بوته اي يا درختچه اي.

 عادات و رفتار: شبها، معمولاً از غروب تا طلوع آفتاب فعال اند؛ اغلب روي سطوح صاف نظير تخته سنگها ديده مي شوند؛ مخفيگاه آنها بيشتر در زير سنگهاست؛ قادرند تا چند سانتيمتر جهش كنند؛ از حشرات و عنكبوتيان كوچك تغذيه مي كنند.

ادامه مطلب: مینی جکوی بختیاری
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: راسته سوسمارها - جکو (gecko)
نمایش از 31 تیر 1394 بازدید: 43
پرینت

مینی جکوی ایرانی

دکتر نصرالله پویانی

نام علمی : tropiocolotes persicus persicus

نام انگلیسی:  persian dwarf gecko   

نام فارسی: مینی جکوی ایرانی

 

 

پراکندگی

مشخصات: فلسهاي پشتي صاف؛ تيغه هاي زير انگشتي صاف؛ داراي دو جفت فلس زير چانه اي؛ نوارهاي تيره عرضي پشتي باريك و پهناي آنها كمتر از نصف پهناي فاصله بين آنهاست، و با حاشيه مشخص روشن؛ پهناي نوارهاي دم باريكتر از فضاي بين هم هستند.

رنگ آميزي: رنگ پس زمينه پشتي زرد ليمويي، با 5 نوار عرضي تيره، اولي روي گردن، پنجمي در جلوي اندامهاي حركتي عقبي؛ 9 نوار تيره روي دم؛ نوك انتهايي دم سياه؛ نواري تيره از نوك پوزه شروع و از چشم و پهلوي سر و گردن گذشته تا تراز دومين نوار پشتي ادامه دارد؛ اندامهاي حركتي بدون آثار تيره؛ ناحيه شكمي سفيد.

 زيستگاه: نواحي نيمه بياباني، در كوهها، دامنه ها با پوشش گياهي اندك پراكنده بيشتر از نوع بوته اي.

 عادات و رفتار: فعاليت در شب؛ زير سنگها مخفي مي شوند؛ از حشرات و عنكبوتيان كوچك تغذيه مي كنند.

 پراكندگي جهاني: ايران، پاكستان.

ادامه مطلب: مینی جکوی ایرانی
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: راسته سوسمارها - جکو (gecko)
نمایش از 31 تیر 1394 بازدید: 52
پرینت

مینی جکوی اشمیتلر

دکتر نصرالله پویانی

نام علمی : tropiocolotes helenae fasciatus

نام انگلیسی:  schmidtler's dwarf gecko   

نام فارسی: مینی جکوی اشمیتلر

  

پراکندگی

مشخصات: فلسهاي پشتي صاف؛ تيغه هاي زير انگشتي صاف؛ داراي يك جفت فلس زير چانه اي كه در يك نقطه با يكديگر در تماس هستند؛ 80 تا 92 فلس پشتي بين زير بغل و كشاله ران.

رنگ آميزي: پشت خاكستري مايل به قهوه اي، با 5 نوار عرضي كوچك تيره كه به پهناي دو تا سه رديف فلس هستند، پنجمين نوار در تراز مخرج، اين نوارها با نوارهاي عرضي مايل به سفيد در حاشيه عقبي كه داراي باريكي يك اندازه با نوارهاي تيره هستند؛ دم بدون ترميم يافتگي داراي 6 نوار عرضي سياه با حاشيه زرد؛ نوار نامشخص خاكستري تيره در ناحيه گوش كه از سوراخ گوش نمي گذرد؛ اندامهاي حركتي خاكستري مايل به قهوه اي روشن يكدست؛ ناحيه شكمي مايل به سفيد.

 زيستگاه: نواحي كوهستاني، در دامنه ها، دره ها با پوشش گياهي درختان پراكنده شامل بلوط، بيد، تبريزي و غيره.

 عادات و رفتار: شبها فعالند؛ اغلب در زير سنگها مخفي مي شوند؛ از حشرات و عنكبوتيان كوچك تغذيه مي كنند.

 پراكندگي جهاني: ايران.

ادامه مطلب: مینی جکوی اشمیتلر
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: راسته سوسمارها - جکو (gecko)
نمایش از 31 تیر 1394 بازدید: 51
پرینت

مینی جکوی استیو دنر

دکتر نصرالله پویانی

نام علمی : tropiocolotes steudneri

نام انگلیسی:  steudner's dwarf gecko   

نام فارسی: مینی جکوی استیو دنر

 

  

پراکندگی

مشخصات: فلسهاي پشتي يكدست، نيمه نيمه رويهم قرار گرفته اند، كه بطور ضعيف تيغه دار (با بزرگنمايي) هستند؛ تيغه هاي زير انگشتي بطور مشخص دندانه اي؛ 51 فلس اطراف ناحيه مياني بدن؛ اولين جفت فلسهاي زير چانه اي از پهنا با هم تماس دارند؛ دومين جفت فلس چانه اي كوچك كه توسط سه فلس از هم جدا شده اند؛ اندامهاي حركتي عقبي تقريباً تا زير بغل مي رسند.

رنگ آميزي: پشت قهوه اي كمرنگ حنايي يا مايل به صورتي يكدست يا با 6 يا 7 نوار عرضي قهوه اي روشن كه گاهي بريده بريده و نامنظم، اولين نوار روي گردن، آخري روي ناحيه خارجي؛ يك اثر تيره از پوزه شروع شده و از چشم گذشته و تا اولين نوار عرضي امتداد مي يابد؛ يك نوار تيره روي پوزه تا جلوي چشم؛ دم با 7 تا 9 نوار عرضي تيره كه باريكتر از فضاي بين هم هستند؛ اندامهاي حركتي با نوارهاي تيره نامشخص؛ شكم سفيد.

 زيستگاه: نواحي بياباني خشك ساحلي، در دامنه هاي كم ارتفاع شني و رسوبي آميخته با سنگريزه و تخته سنگها با پوشش گياهي اندك و پراكنده شامل بوته هاي كوچك، گياهان علفي و درختان كوتاه قد.

 عادات و رفتار: شب فعالند؛ با روشن شدن هوا در زير تخته سنگها مخفي مي شوند؛ از حشرات و عنكبوتيان كوچك تغذيه مي كنند.

ادامه مطلب: مینی جکوی استیو دنر
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: راسته سوسمارها - جکو (gecko)
نمایش از 31 تیر 1394 بازدید: 48
پرینت

جکوی مدیترانه ای

دکتر نصرالله پویانی

نام علمی : hemidactylus turcicus

نام انگلیسی: mediteranean gecko  

نام فارسی: جکوی مدیترانه ای

  

 پراکندگی

مشخصات: برآمدگيهاي پشتي بزرگ و فراوان، در 14 تا 16 رديف كم و بيش طولي منظم مرتب شده اند؛ دم بدون لبه هاي جانبي نوك تيز و دندانه دار؛ فلس هاي زير چانه اي پيشين اغلب در تماس با دومين فلس لب پائين؛ نرها داراي 2 تا 10 منفذ پيش مخرجي؛ سطح زيرين چهارمين انگشت پا داراي 8 تا 11 تيغه؛ 7 تا 10 سپر در لب بالا و 7 تا 9 سپر در لب پايين.

رنگ آميزي: پشت قهوه اي مايل به صورتي، قهوه اي روشن يا تيره، خاكستري حنايي، زرد حنايي، صورتي كمرنگ تا سفيد؛ داراي يك رگه تيره نامشخص از سوراخ بيني تا ناحيه گوش؛ پشت با نقاط روشن تر و تيره تر قهوه اي يا صورتي، و نيز با برآمدگي هاي سفيد؛ ناحيه شكمي سفيد يا زرد كمرنگ.

 زيستگاه: نواحي بياباني و نيمه بياباني يا مديترانه اي، اغلب در محل زندگي انسان در بناهاي مسكوني يا متروكه، باغها و درختزارها.

 عادات و رفتار: اغلب با تاريك شدن هوا تا اوايل صبح به فعاليت مي پردازند، ولي گاهي هنگام روز مخصوصاً در داخل ساختمانها و مكانهاي تاريك و سايه دار ديده مي شوند؛ در شكاف و ترك ديوارها، زير اشياء و اسباب خانه ها و انباريها، زير پوسته درختان و غيره مخفي مي شوند؛ از حشراتي كه در اطراف روشنايي ها روي ديوار يا سقف تجمع مي كنند مانند راست بالان، دوبالان، خرخاكيها و غيره تغذيه مي كنند. صداي جيرجيري توليد مي كند كه شبها و يا اوايل صبح مي توان شنيد. بيشتر روي ديوارها، سقفها، درختان و گاهي روي زمين فعاليت مي كنند. فصل زاد و ولد در بهار و تابستان است، يك يا دو تخم مي گذارند؛ در اين فصلها تخمها را بواسطه شفاف شدن پوست شكم ماده ها مي توان مشاهده كرد.

ادامه مطلب: جکوی مدیترانه ای
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: راسته سوسمارها - جکو (gecko)
نمایش از 31 تیر 1394 بازدید: 49
پرینت

جکوی کایزرلینگ

دکتر نصرالله پویانی

نام علمی : teratoscincus scincus

نام انگلیسی:  common skink gecko   

نام فارسی: ججکوی  کایزرلینگ

  

 پراکندگی

مشخصات: فلسهاي مدور و بزرگ ناحيه پشت بعد از شانه ها امتداد مي يابند، و اين فلسها نيمه نيمه رويهم قرار گرفته اند؛ 28 تا 34 فلس اطراف ناحيه مياني بدن.

رنگ آميزي: رنگ زمينه پشتي نقش دار با خاكستري روشن، زرد، نارنجي، سايه هاي مختلف قهوه اي؛ دو نوار طولي پهن قهوه اي تيره در زير بدن، اما تا دم امتداد ندارند و بريده بريده اند؛ پهلوها و شكم مايل به صورتي تا سفيد؛ جوانها زرد تيره تا نارنجي روشن با 4 تا 5 نوار عرضي دودي تا سياه روي بدن كه روي دم نيز همين نوارها را دارند.

 زيستگاه: نواحي بياباني و نيمه بياباني خشك، در دشتهاي ماسه اي، شني و يا آميخته با سنگريزه و نمكي، ‌با پوشش گياهي اندك بوته اي و گياهان كوچك.

 عادات و رفتار: فعاليت در شب؛ در عمق حفره هاي 15 تا 40 سانتيمتري كه خود حفر ميكنند، مخفي مي شوند و معمولاً دهانه حفره را بوسيله ماسه مسدود مي كنند؛ از حشراتي نظير قاب بالن، موريانه ها، بيدها و عنكبوتيان تغذيه مي كنند. اغلب در اواسط بهار يا اواخر پاييز تخمگذاري مي كنند ولي در مورد تخمگذاري آنها در تابستان نيز گزارشهايي وجود دارد.

 پراكندگي جهاني: ايران تا قزاقستان، افغانستان تا چين، پاكستان، قطر، امارت، عمان.

ادامه مطلب: جکوی کایزرلینگ
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: راسته سوسمارها - جکو (gecko)
نمایش از 31 تیر 1394 بازدید: 45
پرینت

جکوی فلس تیغه ای عراقی

دکتر نصرالله پویانی

نام علمی : carinatogecko heteropholis

نام انگلیسی : iraqi keel scaled gecko 

نام فارسی : جکوی فلس تیغه ای عراقی

 

 

پراکندگی

مشخصات: فلسهاي ناحيه مياني پشتي كمي كوچكتر يا كمي برابر با فلسهاي شكمي؛ فلسهاي سطح رويي ساعد يك شكل؛ رديف زيري جانبي فلسهاي زير انگشتي نوك تيز؛ 15 تيغه زير انگشتي در چهارمين انگشت؛ برآمدگيهاي دمي بطور مشخص متورم، اما نوك دار نيستند و لبه هاي خلفي آنها برآمده نيستند.

رنگ آميزي: پشت خاكستري – قهوه اي روشن، با هفت اثر باريك تيره بشكل 8، كه بسمت دم نوك تيزتر مي شوند، حاشيه عقبي اين آثار با نوارهاي پهنتر روشن، اولين اثر روي گردن، هفتمي روي ناحيه خاجي؛ طرح روي دم مانند پشت بدن؛ اندامهاي حركتي و انگشتها داراي نوارهاي عرضي تيره كمرنگ.

 زيستگاه: نواحي نيمه بياباني، در كوهاي نسبتاً كم ارتفاع، داامنه ها، با پوشش گياهي پراكنده درختي يا بوته اي.

 عادات و رفتار: فعاليت در شب؛ در زير سنگها، پوسته درختان، چوبها و غيره مخفي مي شوند؛ از حشرات كوچك و عنكبوتها تغذيه مي كنند.

 پراكندگي جهاني: عراق، ايران.

 اندازه: نوك پوزه تا مخرج 31 ميليمتر دم 34 ميليمتر.

ادامه مطلب: جکوی فلس تیغه ای عراقی
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: راسته سوسمارها - جکو (gecko)
نمایش از 31 تیر 1394 بازدید: 49
پرینت

جکوی فلس تیغه ای ایرانی

دکتر نصرالله پویانی

نام علمی : carinatogecko aspratilis

نام انگلیسی : iranian keel scaled gecko 

نام فارسی : جکوی فلس تیغه ای ایرانی

  

 پراکندگی

مشخصات: فلسهاي ناحيه مياني پشت بطور مشخص بزرگتر از فلسهاي شكمي؛ فلسهاي سطح رويي ساعد يك شكل نيستند؛ رديف زيري جانبي فلسهاي زير انگشتي صاف، تيغه اي، اما نوك تيز نيستند؛ 17 تا 18 تيغه زير انگشتي در چهارمين انگشت؛ برآمدگيهاي دمي نوك دار با لبه هاي خلفي برآمده.

رنگ آميزي: سطح پشتي خاكستري – قهوه اي روشن، پشت با 6 نوار قهوه اي شكلاتي برجسته و موجدار، كه از فضاي بين هم باريكتر هستند، اولين نوار روي گردن و ششمي روي ناحيه خاجي؛ نوك سر و لبها با نقاط قهوه اي تيره؛ ناحيه شكمي خاكستري روشن با آثار نامنظم تيره روي گلو و نواحي سينه اي، دم با 12 نوار تيره.

 زيستگاه: نواحي نيمه بياباني، دامنه ها، كوههاي كم ارتفاع، با پوشش گياهي پراكنده درختي يا بوته اي.

ادامه مطلب: جکوی فلس تیغه ای ایرانی
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: راسته سوسمارها - جکو (gecko)
نمایش از 31 تیر 1394 بازدید: 51
پرینت

جکوی عنکبوتی نیکولسکی

دکتر نصرالله پویانی

نام علمی : cyrtopodion agamuroides

نام انگلیسی : nikolsky's spider gecko  

نام فارسی:جکوی عنکبوتی نیکولسکی

   

پراکندگی

مشخصات: فلسهاي زير چانه اي مشخص؛ فاقد برآمدگي هاي زير راني؛ فقط نرها منافذ پيش مخرجي دارند؛ فلسهاي زير دمي پلاكي شكل بزرگ كه به فاصله پهناي سر در عقب مخرج گسترش يافته اند؛ پلاكهاي زير دمي در يك رديف منفرد مياني؛ برآمدگيهاي پشتي بطور مشخص كوچكتر از فضاي بين هم هستند، و بطور مشخص سه وجهي نيستند؛ اندازه پوزه كمتر از يك و نيم برابر قطر چشم؛ برآمدگي هاي دمي حلقه انتهايي را در هر بند تشكيل مي دهند؛ اندامهاي حركتي و دم باريك و لاغر؛ 24 تا 28 فلس شكمي در رديف عرضي مياني شكم؛ فاصله 14 تا 17 فلس شكمي در رديف عرضي برابر با اندازه پوزه.

رنگ آميزي: خاكستري يا خرمايي در سطح فوقاني با سه رديف طولي نقاط تيره تر تقريباً چهار گوش و يك رديف پهلويي كه كمتر مشخص است؛ دم با 11 تا 12 نوار عرضي تيره؛ ناحيه شكمي سفيد.

 زيستگاه: نواحي بياباني و نيمه بياباني خشك، در زمينهاي رسي، سنگلاخي، دره ها، امتداد رودخانه ها، بناهاي متروكه، با پوشش گياهي اندك.

 عادات و رفتار: شبها و معمولاً تا روشن شدن هوا فعالند ولي در مكانهاي سايه دار بطور اندك در طول روز نيز ديده مي شوند؛ اغلب زير سنگها و در شكافها و درز سنگها و ديوارهاي قديمي مخفي مي شوند؛ از حشرات و عنكبوتها تغذيه مي كنند؛ هنگام شب و در تاريكي صداي جير جير مانندي توليد مي كنند كه دست كم از 100 متري قابل شنيدن است، و اغلب تا اندكي پس از طلوع آفتاب نيز به گوش مي رسد.

ادامه مطلب: جکوی عنکبوتی نیکولسکی
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: راسته سوسمارها - جکو (gecko)
نمایش از 31 تیر 1394 بازدید: 48
پرینت

جکوی عنکبوتی میسون

دکتر نصرالله پویانی

نام علمی : rhinogecko misonnei

نام انگلیسی: misonne's spider gecko  

نام فارسی: جکوی عنکبوتی میسون

 

  

پراکندگی

مشخصات: فلسهاي بيني بسيار متورم و بالا آمده كه يك تركيب لوله اي شكل را تشكيل مي دهند؛ 26 تا 28 فلس حول ناحيه مياني بدن؛ رديفي از 9 تا 12 فلس بزرگ بر سطح زيرين ران و 4 تا 8 منفذ بسيار ناپيدا و فشرده؛ دم كمي طويل تر از بدن؛ فلس پوزه اي و گاهي اوقات فلس هاي لب بالا به سوراخ بيني مي رسند.

رنگ آميزي: پشت خاكستري، اندكي توام با رنگي مايل به قهوه اي، همراه با 5 يا 6 نوار عرضي پهن قهوه اي تيره، و 7 تا 10 نوار روي دم؛ اندامهاي حركتي با نوارهاي قهوه اي پهن كه تيرگي آنها كمتر از نوارهاي روي دم و بدن است؛ لبها با نقاط قهوه اي تيره؛ ناحيه شكمي مايل به سفيد.

 

زيستگاه: نواحي بياباني خشك، در دشتهاي شني يا ريگزار فاقد پوشش گياهي و يا با پوشش بسيار ناچيز.

 عادات و رفتار: شبها و يا در روز فعاليت مي كنند؛ اغلب پس از بادهاي بسيار شديد ديه مي شوند، و از حشراتي كه توسط اين بادها آورده شده اند تغذيه مي كنند.

ادامه مطلب: جکوی عنکبوتی میسون
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: راسته سوسمارها - جکو (gecko)
نمایش از 31 تیر 1394 بازدید: 48
پرینت

جکوی عنکبوتی ایرانی

دکتر نصرالله پویانی

نام علمی : agamura persica

نام انگلیسی : blunt tailed spider gecko

نام فارسی : جکوی عنکبوتی ایرانی

 

  

پراکندگی

مشخصات: اندامهاي حركتي باريك، ‌پنجه اي، در قاعده استوانه اي، با صفحه‌هاي عرضي صاف در سطح زيرين؛ فاقد فلسهاي زير چانه اي پلاكي شكل بزرگ؛ فلسهاي پشتي دانه اي كوچك آميخته با برآمدگيهاي بزرگتر؛ دم استوانه اي، باريك، كه قطر آن پس از قسمت قاعده اي ناگهان كاهش مي يابد و تا انتها قطر آن يك اندازه است؛ دم طويلتر از طول سر و بدن نيست؛ مردمك چشم عمودي.رنگ آميزي: پشت خاكستري مايل به خرمايي روشن؛ شكم كرم؛ سطح زيرين دم و اندامهاي حركتي گاهي با نقاط خاكستري؛ لبها، چانه و پهلوها داراي نقاط قهوه اي تيره يا خاكستري؛ سطح پشتي بدن در نمونه‌هاي قسمت غربي ايران با پنج نوار عرضي مشخص تيره و قهوه اي، اولي بر پشت گردن، پنجمي بر قسمت خارجي و 9 تا 10 نوار روي دم؛ نمونه‌هاي شرق ايران با سه نوار تيره عرضي در پشت گردن، ومي در عقب شانه ا، سومي در جلوي قسمت خاجي، كه يك ناحيه بزرگ بدون آثار تيره در قسمت مياني پشت بوجود مي آورد. زيستگاه: نواحي بياباني و نيمه بياباني، در دشتهاي خشك و لم يزرع، تپه‌ها، دامنه‌ها، ‌شنزارها، ‌تراسهاي سنگلاخي،‌ بسترهاي بسيار خشك نهرها كه رسوبات و خرده سنگهاي رستي زياد است، همراه با بوته‌هاي كوتاه پراكنده و گياهان يكساله كوچك. عادات و رفتار: شبها فعالند و گاهي در طول ريز نيز ديده مي شوند؛ حركت آرامي دارند، بيشتر در شكافها، لاي سنگها، حفره‌ها، لانه جانوران و زير سنگها بسر مي برند؛ از حشرات و عنكبوتيان تغذيه مي كنند؛ معمولاً در خرداد ماه دو عدد تخم مي گذارند، ولي تخمگذاري در تابستان و اوايل پاييز نيز گزارش شده است.

 پراكندگي جهاني: ايران، افغانستان، پاكستان.

 اندازه: نوك پوزه تا مخرج 77 ميليمتر دم 59 ميلمتر.

ادامه مطلب: جکوی عنکبوتی ایرانی
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: راسته سوسمارها - جکو (gecko)
نمایش از 31 تیر 1394 بازدید: 48
پرینت

جکوی صخره ای زگیل دار

دکتر نصرالله پویانی

نام علمی : cyrtopodion kachhense

نام انگلیسی : warty rock gecko  

نام فارسی: جکوی صخره ای زگیل دار

 

  

پراکندگی

مشخصات: فلس هاي زير چانه اي مشخص؛ فاقد برآمدگيهاي زير راني؛ فقط نرها منافذ پيش مخرجي دارند؛ فلسهاي زير دمي كوچك و صاف به فاصله پهناي سر در عقب مخرج گسترش يافته اند و بزرگ و پلاك شكل نيستند؛ برآمدگيهاي كوچك در ميان برآمدگي هاي بزرگ پشتي پراكنده نيستند؛ برآمدگي هاي دمي رديف حلقه اي را در انتهاي هر حلقه دم تشكيل مي دهند.

رنگ آميزي: پشت قهوه اي يا خاكستري با 5 نوار طولي نا منظم از نقاط تيره كوچك، بعضي اوقات كم و بيش با نوارهاي عرضي تلاقي يافته اند؛ ناحيه شكمي سفيد.

 

زيستگاه: نواحي بياباني يا ساحلي خشك، در زمينهاي سنگلاخي، صخره اي يا داراي سنگهاي فراوان، همراه با پوشش گياهي اندك بيشتر از نوع بوته اي؛ بندرت در خانه ها ديده مي شوند.

 

عادات و رفتار: معمولاً شبها فعالند ولي گاهي در طول روز نيز ديده مي شوند؛ در زير يا لابلاي سنگها و بوته ها مخفي مي شوند؛ از حشرات و عنكبوتها تغذيه مي كنند.

 

پراكندگي جهاني: ايران، پاكستان.

ادامه مطلب: جکوی صخره ای زگیل دار
 

صفحه1 از3

<< شروع < قبلی 1 2 3 بعدی > پایان >>

بانک اطلاعات دارو - داروشناسی

آشنایی با انواع داروها

عوارض انواع داروها و....

 -----------

ورود

حاضرين در سايت

ما 76 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

برای حمایت از ما امتیاز دهید