نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: راسته مارها - افعی
نمایش از 22 تیر 1394 بازدید: 235
پرینت

افعی قفقازی

دکتر محمود لطیفی

نام علمی : Agkistrodon intermedius caucasicus

نام انگلیسی: Caucasian Pitviper   

نام فارسی: افعی قفقازی         

 

پراکندگی

مشخصات : پوزه باريك و انتهاي آن كمي به سمت بالا ممتد ، سطح فوقاني سر داراي پولكهاي بزرگ و مشخص ، مردمك چشم عمودي ، دم كوتاه با حركاتي شبيه مار زنگي (در مار زنده) ، پهنا و ارتفاع پولك رسترال برابر يا كمي پهن تر ،‌داراي دو پولك بين بيني و دو پولك جلو پيشاني و يك پولك پيشاني ، طول پولك پيشاني برابر يا كمي كوتاهتر از پولك آهيانه ، داراي حفره اي بين چشم و بيني و جدا از لب بالا ، داراي سه پولك گيجگاهي ، داراي يك پولك جلو چشمي و يك پولك زير چشمي و دو پولك عقب چشمي ،‌لب بالا داراي 7 يا 8 پولك و لب پائين 9 تا 12 پولك ، پولكهاي سطح پشتي تيغه دار و در 23 (به ندرت 21 يا 25) رديف ، پولكهاي سطح شكمي 135 تا 171 و سطح زيرين دم 31 تا 47 عدد ،‌ پولك مخرجي منفرد .

ادامه مطلب: افعی قفقازی
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: راسته مارها - افعی
نمایش از 22 تیر 1394 بازدید: 74
پرینت

افعی شاخدار خوزستانی

دکتر محمود لطیفی

نام علمی : Cerastes gasperettii

نام انگلیسی: Desert Horned Viper   

نام فارسی: افعی شاخدار  خوزستانی

 

 

پراکندگی

مشخصات : سر پهن و به شكل گرز با پولكهاي كوچك تيغه دار و به اندازه‌هاي متفاوت ، چشم كوچك و مردمك آن عمودي ، سوراخ بيني درون يك پولك كوچك ، در سطح بالاي ناحيه چشم داراي شاخ يا بدون شاخ ، لب بالا داراي 13 تا 16 پولك و لب پائين 14 تا 16 پولك ، دور چشم داراي 12 تا 16 پولك ، بين چشم و لب بالا داراي 5 تا 6 پولك ، در فاصله بين دو چشم داراي 13 تا 19 پولك ، پولكهاي سطح پشتي تيغه دار و در 31 تا 36 رديف ، پولكهاي سطح شكمي 154 تا 166 و سطح زيرين دم 32 تا 40 عدد ، پولك مخرجي منفرد يا منقسم .

بدن به رنگ شني ، زرد قهوه اي يا خاكستري ، داراي 4 تا 6 سري خال قهوه اي ، دو سري از خالهاي مياني به هم پيوسته و به شكل خطوط قهوه اي ،‌پشت چشمها و در دو طرف قسمت خلفي سر داراي دو خط قهوه اي تيره ، سطح شكمي سفيد متمايل به زرد و انتهاي دم گاهي سياه .

ادامه مطلب: افعی شاخدار خوزستانی
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: راسته مارها - افعی
نمایش از 22 تیر 1394 بازدید: 86
پرینت

افعی سوسن

دکتر محمود لطیفی

نام علمی :Telescopus tessellatus martini

نام انگلیسی: Soosan Viper   

نام فارسی: افعی سوسن 

 پراکندگی

مشخصات : مردمك چشم عمودي ،‌سر كمي پهن تر از فاصله پوزه تا پولك آهيانه ، پهناي پولك رسترال بيش از ارتفاع آن و از سمت بالاي سر كمي قابل رؤيت ، پولكهاي بين بيني با يكديگر برابر يا كمي طول پولك بيش از عرض آن ، پولكهاي جلوي پيشاني يك برابر و نيم طويل تر از پولكهاي بين بيني ، پولك پيشاني كمي طويل ، داراي يك پولك جلو چشمي و متصل به پولك پيشاني ، داراي دو يا سه پولك عقب چشمي ، پولك گونه اي متصل به چشم ، لب بالا داراي 8 يا 9 پولك عقب چشمي ، پولك گونه اي متصل به چشم ، لب بالا داراي 8 يا 9 پولك و لب پائين 10 تا 12 پولك، پولكهاي گيجگاهي 3+2 يا 4+3 ، پولكهاي سطح پشتي 21 رديف ، پولكهاي سطح شكمي 205 تا 259 و سطح زيرين دم 63 تا 80 عدد ، پولك مخرجي منفرد .

بدن به رنگ خاكستري متمايل به قهوه اي روشن با خالهاي قهوه اي تيره همراه با خالهاي عمودي يك در ميان در سطح جانبي ، سر به رنگ قهوه اي ، پولكهاي چين روشن و سطح شكمي قهوه اي تيره با خالهاي ريز سياه رنگ ، حد متوسط خالهاي سطح پشتي 43 عدد .

ادامه مطلب: افعی سوسن
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: راسته مارها - افعی
نمایش از 22 تیر 1394 بازدید: 100
پرینت

افعی زنجانی

دکتر محمود لطیفی

نام علمی : Vipera albicornuta

نام انگلیسی: zigzag mountain viper   

نام فارسی: افعی زنجانی  

 

 

 

پراکندگی

مشخصات : پوزه گرد ،‌سطح فوقاني سر داراي پولكهاي تيغه دار ، پولك بالاي چشمي بزرگ ،‌مردمك چشم عمودي ، داراي ‌شباهت زيادي به افعي دماوند و افعي تكابي ،‌ پولك رسترال متصل به دو پولك بالاي پوزه ، لب بالا داراي 8 تا 11 پولك و لب پائين 10 تا 13 پولك ، داراي يك يا دو پولك بين چشم و لب بالا ، سوراخ بيني درون يك پولك ، پولكهاي گيجگاهي تيغه دار ، داراي 7 تا 11 پولك در فاصله بين دو چشم ، دور چشم داراي 11 تا 19 پولك ، پولكهاي پشتي تيغه دار و در 23 رديف ، پولكهاي سطح شكمي 161 تا 181 و سطح زيرين دم 26 تا 39 عدد پولك مخرجي منفرد .

بدن به رنگ قهوه اي روشن ، خاكستري تيره يا خاكستري متمايل به سياه ، سطح پشتي داراي يك رديف خالهاي گرد روشن متمايل به قرمز آجري ، سطح جانبي داراي خطوط قهوه اي تيره متمايل به سياه ، پشت چشم و گوشه خلفي دهان و قسمت عقبي سر داراي دو خط قهوه اي تيره ، سطح شكمي داراي خالهاي ريز خاكستري تيره متمايل به سياه .

حداكثر طول 82 سانتيمتر ، دم 5 سانتيمتر .

ادامه مطلب: افعی زنجانی
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: راسته مارها - افعی
نمایش از 22 تیر 1394 بازدید: 74
پرینت

افعی دماوندی (لطیفی)

دکتر محمود لطیفی

نام علمی : Vipera latifii Mertens

نام انگلیسی: Latifi's Viper   

نام فارسی: افعی دماوندی   

 

 

 

پراکندگی

مشخصات : سر كوچك ، مثلثي شكل و كشيده ، بدن باريك و دم كوتاه ، پولكهاي سطح فوقاني سر نسبتاً تيغه دار ، پولك بالاي چشمي بزرگ ، مردمك چشم عمودي ، پهناي پولك رسترال بيش از ارتفاع آن ، لب بالا داراي 8 تا 11 پولك و لب پائين 10 تا 13 پولك ، دو رديف پولك بين چشم و لب بالا ، 7 تا 11 پولك در فاصله بين دو چشم ، 10 تا 16 پولك دور چشم ، 160 تا 174 پولك در سطح شكمي ، 27 تا 40 پولك در سطح زيرين دم ، پولكهاي سطح پشتي تيغه دار و در 23 رديف ، پولك مخرجي منفرد .

ادامه مطلب: افعی دماوندی (لطیفی)
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: راسته مارها - افعی
نمایش از 22 تیر 1394 بازدید: 74
پرینت

افعی دم عنکبوتی

نام علمی : Pseudocerastes urarachnoides

نام انگلیسی: Spider-tailed Horned Viper   

نام فارسی: افعی دم عنکبوتی         

 پراکندگی

افعی عنکبوتی در تمام دنیا ماری کاملاً منحصربه فرد است که اولین بار در سال 1968 توسط آقا و خانم اسمیت و در جاده مسیرایلام به مهران جمع آوری شد. دومین نمونه این افعی در سال 2006 در جاده قصرشیرین- گیلان غرب در استان کرمانشاه کشف و شناسایی شد. وجود همین دو نمونه کافی بود که گونه جدیدی از خانواده افعی ها به دنیا معرفی شود. طبق بررسی ها و تحقیقات به عمل آمده کنونی مشخص شده که دامنه اصلی پراکنش و زیستگاه این مار در استان ایلام قرار دارد و البته بخشهای محدودی از خاک خوزستان و کرمانشاه را نیز شامل می شود.

 

 

مار دم عنکبوتی ماری نسبتاً متوسط از جنس افعی های شاخ دار (شاخ کاذب) است و مشخصه اصلی این مار که باعث شهرت وی گردیده در دم وی قرار گرفته که حالتی شیبه به رتیل یا عنکبوت دارد. ساختار دم این موجود بسیارشگفت انگیز است و این مار از طریق حرکات دم خود اقدام به جلب، فریب و سپس شکار طعمه می نماید.

ادامه مطلب: افعی دم عنکبوتی
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: راسته مارها - افعی
نمایش از 22 تیر 1394 بازدید: 77
پرینت

افعی خوی

دکتر محمود لطیفی

نام علمی : Vipera raddei raddei 

نام انگلیسی: Radde's Viper   

نام فارسی: افعی خوی      

 

 

پراکندگی

مشخصات : پوزه گرد و مردمك چشم عمودي ، ارتفاع پولك رسترال كمي بيش از پهناي آن ، پولك رسترال با دو پولك بالاي پوزه متصل ، پولكهاي ناحيه سر كوچك و كمي تيغه دار ، پولك بالاي چشمي بزرگ و به وسيله پولكهاي كوچك از چشم مجزا ، دور چشم داراي يك حلقه پولك به تعداد 13 تا 18 عدد ، لب بالا به وسيله دو سري پولك از چشم مجزا ، سوراخ بيني در داخل يك پولك ، پولك جلو چشمي از پولك بيني به وسيله پولك گونه اي مجزا، پولكهاي گيجگاهي تيغه دار ، لب بالايي دار 9 يا 10 پولك و لب پائين 10 تا 14 پولك، پولكهاي سطح پشتي تيغه دار و در 23 رديف ، پولكهاي سطح شكمي 163 تا 181 عدد و سطح زيرين دم 28 تا 39 عدد، پولك مخرجي منفرد .

رنگ بدن قهوه اي كم رنگ يا خاكستري ، سطح پشتي داراي خالهاي صورتي مدور روشن و حاشيه آنها در سطح جانبي تيره رنگ ، خالها در دو رديف يا يك در ميان قرار دارند ، سطح جانبي داراي دو رديف خالهاي كوچك قهوه اي تيره رنگ ، پس سر داراي علامت / و دو خط تيره بين چشم و لب بالا ، سطح زيرين بدن زرد رنگ با خالهاي كوچك به شكل نقطه‌هاي سياه رنگ ، هر پولك با خالهاي سياه و سفيد اريبي شكل .

ادامه مطلب: افعی خوی
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: راسته مارها - افعی
نمایش از 22 تیر 1394 بازدید: 67
پرینت

افعی تکابی

دکتر محمود لطیفی

نام علمی : Vipera raddei kurdestanica

نام انگلیسی:    

نام فارسی: افعی تکابی     

 

 

پراکندگی

مشخصات : پوزه گرد ، بدن كشيده و استوانه اي شكل ،‌مردمك چشم عمودي ، تقريبا ارتفاع پولك رسترال بيش از پهناي آن ،‌ پولكهاي سطح فوقاني سر تيغه دار ، پولك فوق چشمي بزرگ ، يك رديف پولك بين چشم و پولك فوق چشمي ، داراي دو رديف پولك بين لب بالا و چشم ، داراي 14 تا 17 پولك دور چشم ، سوراخ بيني درون يك پولك ، پولكهاي گيجگاهي تيغه دار ، لب بالا داراي 9 تا 10 پولك ، سطح پشتي تيغه دار و در 23 رديف ، پولكهاي سطح شكمي 170 تا 185 و سطح زيرين دم 25 تا 35 عدد ، پولك مخرجي منفرد .

بدن خاكستري تيره متمايل به سياه ، قهوه اي تيره با خالهاي گرد يا نامنظم زرد رنگ با حاشيه تيره متمايل به سياه در قسمت پشتي ، در قسمت خلفي سر خطوط سياه رنگ طولي بهم پيوسته ، داراي دو خط تيره در پشت چشم تا قسمت خلفي گوشه دهان ، سطح جانبي با دو سري خالهاي يك در ميان كوچك و بزرگ با حاشيه روشن ، سطح شكمي به رنگ تيره متمايل به سياه با خالهاي ريز سياه و سفيد .

حداكثر طول 110 سانتيمتر ، دم 8 سانتيمتر .

ادامه مطلب: افعی تکابی
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: راسته مارها - افعی
نمایش از 22 تیر 1394 بازدید: 79
پرینت

افعی پلنگی

دکتر محمود لطیفی

نام علمی: Telescopus rhinopoma

نام انگلیسی: Cat Snake    

نام فارسی : افعی پلنگی 

 پراکندگی

مشخصات: سر پهن و مثلثي شكل ، گردن مشخص ، پوزه پهن ، ظاهرا داراي دو پولك بيني ، پولك گونه اي طويل و متصل به چشم ، پولك جلو چشمي متصل به پولك پيشاني ، داراي دو پولك عقب چشمي ، پولكهاي گيجگاهي كوچك و همانند ساير پولكها 4+2 يا 4+3 ، لب بالا داراي 8 تا 10 پولك و لب پائين 10 تا 12 پولك، چهار يا پنج پولك لب پائين متصل به پولك چين خلفي ، پولكهاي سطح پشتي 23 رديف ، پولكهاي سطح شكمي 229 تا 270 و سطح زيرين دم 68 تا 78 عدد ، پولك مخرجي منفرد .


بدن به رنگ خاكستري زيتوني روشن با لكه‌هاي قهوه اي چهار گوش و پهناي بيش از فواصل آنها در سطح پشتي ، سر با لكه‌هاي قهوه اي همراه با خالهاي ريز تيره ، لبها تيره رنگ ، سطح شكمي به رنگ قهوه اي تيره با سايه روشن در قسمت پولكهاي چين و گلو .

ادامه مطلب: افعی پلنگی
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: راسته مارها - افعی
نمایش از 22 تیر 1394 بازدید: 73
پرینت

افعی البرزی

دکتر محمود لطیفی

نام علمی : Vipera ursinii eriwanensis

نام انگلیسی: Transcaucasian meadow Viper   

نام فارسی: افعی البرزی       

 

پراکندگی

مشخصات : پوزه گرد و باريك و انتهاي فوقاني آن پهن ، چشم كوچك و معمولاً كوچكتر از پولك بيني ، پهنا و ارتفاع پولك رسترال با هم برابر و متصل به پولك كوچك در قسمت بالاي پوزه و از سمت بالاي سر قابل رؤيت ، پولكهاي پيشاني و آهيانه مشخص ، پولك بالاي چشمي بزرگ ، داراي يك يا دو پولك بين پولك پيشاني و پولك بالاي چشمي ، شكل پولكهاي قسمت قدامي سر متغير ، سوراخ بيني در قسمت پائين بيني ، لب بالا داراي 8 يا 9 پولك و لب پائين 9 تا 11 پولك ، بين چشم و لب بالا يك رديف پولك ،‌داراي پنج پولك در فاصله بين دو چشم ، دور چشم داراي 9 تا 11 پولك ، پولك سطح پشتي تيغه دار و در 21 رديف ، پولكهاي سطح شكمي 123 تا 145 و سطح زيرين دم 21 تا 37 عدد ، پولك مخرجي منفرد .

بدن به رنگ قهوه اي خاكستري ، زرد متمايل به قهوه اي روشن يا تيره متمايل به سياه يا قهوه اي تيره متمايل به قرمز آجري ، سطح پشتي داراي يك رديف خال بيضي شكل و گاهي بهم پيوسته و به شكل خط زيگزاك در امتداد بدن ، سطح جانبي داراي دو يا سه سري خال كوچك قهوه اي تيره ، داراي يك خط تيره بين قسمت خلفي چشم و گوشه دهان ، سطح شكمي و زير دم داراي خالهاي ريز سياه و سفيد .

ادامه مطلب: افعی البرزی
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: راسته مارها - افعی
نمایش از 22 تیر 1394 بازدید: 64
پرینت

افعی ارومیه ای

دکتر محمود لطیفی

نام علمی : Vipera Wagneri  

نام انگلیسی: Ocellate mountain Viper   

نام فارسی: افعی ارومیه ای

 

 

 

پراکندگی

مشخصات : سر از پولكهاي كوچك پوشيده ، پولكهاي بالاي چشمي بزرگ و به وسيله 6 پولك از يكديگر مجزا ، بين پولك بالاي چشمي و پولك بالاي بيني داراي يك پولك ، پولكها رسترال به دو پولك متصل ، پولك بالاي چشمي به چشم متصل ، بين چشم و لب بالايي داراي دو رديف پولك ، رديف اول به صورت حلقه دور چشم و تعداد آن 15 عدد در سمت راست و 14 عدد در سمت چپ ، رديف دوم حلقه چشمي در سمت راست 14 عدد و در سمت چپ 16 عدد ، لب بالايي داراي 9 پولك و لب پائين 12 و 13 عدد به ترتيب در سمت راست و چپ ، پولكهاي سطح پشتي تيغه دار و در 23 رديف اريبي ، پولكهاي سطح شكمي 161 عدد و سطح زيرين دم 1+23 عدد ، پولك مخرجي منفرد .

ادامه مطلب: افعی ارومیه ای
 

بانک اطلاعات دارو - داروشناسی

آشنایی با انواع داروها

عوارض انواع داروها و....

 -----------

ورود

حاضرين در سايت

ما 179 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

برای حمایت از ما امتیاز دهید