نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: كودهاي شيميايي و سموم
نمایش از 19 آذر 1394 بازدید: 67
پرینت

علائم کمبود گوگرد در گیاهان

در گیاهان کمبود گوگرد به صورت رنگ پریدگی و زردی در برگهای جوان و قسمتهای انتهایی گیاه ظاهر می گردد. کمبود گوگرد آثار مهمی در کاهش رشد گیاه داشته ، ساقه ها نازک و برگها پیچیده می گردد. در گیاهان کمبود گوگرد موجب تجمع ازت غیرپروتئینی می شود و مصرف این گیاهان برای حیوانات نشخوار کننده مضر و زیان آور است. همچنین کمبود گوگرد موجب تجمع نیترات در گیاهان شده که برای حیوانات مصرف کننده سمی می باشد .

وظایف گوگرد در گیاهان و انسان

از وظایف مهم گوگرد در گیاهان ، می توان به دخالت این عنصر در بسیاری از فعالیت های آنزیمی و نیز شرکت آن در ساختمان شیمیایی بسیاری از اسیدهای آمینه نظیر متیونین و سیستین و نیز ترکیبات فرار مولد رایحه گیاهانی نظیر سیر و پیاز و خردل اشاره نمود. ساخت روغن و بهبود کیفیت میوه از دیگر وظایف این عنصر در گیاهان به شمار می رود. همچنین گوگرد خاصیت قارچ کشی داشته و بیماری سفیدک را رفع نموده پیرامون طوقه درختان را ضد عفونی می کند. این عنصر با افزایش حلالیت فسفر ، مصرف کودهای فسفاتی را کاهش می دهد. گوگرد در تشکیل کلروفیل ویتامینهای تیامین و بیوتین ، فرودوکسین (که سبب احیای سولفات و نیترات می گردد) و در تشکیل گلوتاتیون و کوآنزیم آ دخالت داشته و باعث افزایش مقاومت گیاهان به امراض ، خشکی و سرما می شود و از تجمع نیترات در بافتهای گیاه جلوگیری می نماید. نقش گوگرد در افزایش عملکرد پیاز ، ذرت علوفه ای ، پنبه و دانه های روغنی در سطح وسیع گزارش شده است .

ادامه مطلب: علائم کمبود گوگرد در گیاهان
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: كودهاي شيميايي و سموم
نمایش از 19 آذر 1394 بازدید: 27
پرینت

تأثیر گوگرد و تیوباسیلوس بر قابلیت جذب عناصر غذایی، رشد رویشی و تولید اسانس در بادرنجبویه

مقدمه و هدف: تغذیه مطلوب گیاهان دارویی و معطر نقش بسزایی در تولید کمی و کیفی اسانس این گروه از گیاهان دارد. گوگرد همانند سایر عناصر غذایی ضروري گیاه نقش مؤثري در رشد و تولید گیاهان دارد . جهت Melissa ) مطالعه اثر تیوباسیلوس، گوگرد و ماده آلی بر رشد رویشی و تولید اسانس در گیاه دارویی بادرنجبویه آزمایشی به صورت طرح کاملاً تصادفی در درون گلدان تحت شرایط مزرعهاي در بهار و تابستان ( officinalis L. 1387 در شهرکرد انجام شد. 400 و 600 کیلوگرم در هکتار گوگرد، ترکیب گوگرد با ، روش تحقیق: تیمارهاي آزمایشی شامل 10 تیمار به شرح 200 تیوباسیلوس به میزان 6% وزنی این مقادیر، ترکیب گوگرد و تیوباسیلوس با ماده آلی به میزان 5% وزنی مقادیر مذکور و تیمار شاهد در 3 تکرار بودند. نتایج و بحث: نتایج بهدست آمده از این آزمایش نشان داد که تفاوتهاي معنیداري در مورد عناصر ریزمغذي مس، روي، آهن و منگنز موجود در خاك گلدانها پس از برداشت و همچنین وزن تر، وزن خشک، تعداد شاخه جانبی و میزان اسانس در بین تیمارهاي بهکار رفته وجود داشت.

ادامه مطلب: تأثیر گوگرد و تیوباسیلوس بر قابلیت جذب عناصر غذایی، رشد رویشی و تولید اسانس در بادرنجبویه
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: كودهاي شيميايي و سموم
نمایش از 19 آذر 1394 بازدید: 63
پرینت

علائم کمبود منگنز در تعدادی از درختان میوه و روش های درمان آن

منگنز به صورت یون دوبار مثبت و به صورت ترکیبات مولکولی با بعضی عامل های کمپلکس کننده آلی EDTA  به وسیله گیاه جذب می شود. همچنین گیاه می تواند منگنز را به هر یک از این دو صورت به طور مستقیم از طریق برگ جذب کند.محلول پاشی روی برگ برای رفع کمبود ، کاری سریع و متداول است. مانند آهن ، منگنز عنصری غیر پویا بوده و علایم کمبود معمولا ابتدا در برگ های جوان ظاهر می شود. منگنز نیز مانند سایر عناصر گروه فلزی سنگین ، در فعال سازی آنزیم های متعددی که با متابولیسم کربوهیدرات ها ، واک ن ش های فسفری شدن و چرخه اسید سیتریک سر و کار دارند ، نقش دارد. منگنز فقط به مقدار کم مورد نیاز گیاه بوده و زیادی آن نیز سمی می باشد .

ادامه مطلب: علائم کمبود منگنز در تعدادی از درختان میوه و روش های درمان آن
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: كودهاي شيميايي و سموم
نمایش از 19 آذر 1394 بازدید: 45
پرینت

کود آهن

ماده غذایی آهن، یکی از مواد غذایی کم مصرف است که وجود آن به اندازه کافی برای رشد گیاهان زراعی و باغی لازم است.
و در تشکیل سبزینه گیاهان زراعی و باغی نقش ارزنده ای دارد.

آهن به صورت دو ظرفیتی جذب می‌شود و به صورت کلیت هم جذب می‌گردد. این عنصر در ساختار هموپروتئینها مانند سیتوکرومها ، سیتوکروم اکسیداز و لگ هموگلوبین شرکت می‌کند. آهن گرچه در ساختار کلروفیل وجود ندارد ولی در سنتز آن عنصر نقش مهمی دارد. این عنصر به اشکال مختلف کانی در خاک وجود دارد.

علائم کمبود آهن در گیاه

در بیشتر نقاط کشور ما مهمترین عاملی که موجب کمبود آهن  زیادی بی کربنات در محلول خاک است اغلب خاک های ایران مقدار قابل توجهی آهک دارند . آهک بتنها یی مشکل چندانی در جذب آهن ایجاد نمی کند .

ریشه ی گیثاه با ایجاد شرایط ویژه ای در اطراف خود (ترشح هیدروژن یک بار مثبت یا پروتون ، اسیدهای آلی و کلاتهای طبیعی ) از قلیلیت خاک در نزدیکی ریشه می کاهد و به این ترتیب حلالیت ترکیبات آهن دار خک را افزوده ، آهن مورد نیاز گیاه را در حد کافی تامین می کند . آبیاری سنگین ، فشردگی و یا هر عامل دیگری که تهویه خاک را کاهش دهد ، به افزایش غلظت دی اکسید کربن در خاک می شود ودر حضور آهک ،واکنش انجام می دهد که طی آن بی کربنات تولید شده ، خاصیت بافری دارد .

ادامه مطلب: کود آهن
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: كودهاي شيميايي و سموم
نمایش از 19 آذر 1394 بازدید: 46
پرینت

کود حیوانی

بطور کل درصد مواد غذایی کودهای حیوانی به تغذیه دام بستگی دارد. معمولا به جهت نبودن بستر اصطبل گوسفند ، کود آن بسرعت تجزیه و دوام آن در خاک کمتر است . در مرغداریها که بیشتر از خاک اره و در گاوداریها بیشتر از کاه بعنوان مواد بستر استفاده میکنند بنابراین چون سرعت تجزیه کاه بیشتر از خاک اره میباشد و دوام خاک اره در خاک بیش از کاه است.کود گاوی نیز سریعتر از کود مرغی تجزیه میگردد .

درصد ازت کود گاو بیشتر از کود گوسفند و مرغ است ولی درصد فسفر و پتاسیم کود مرغ از کود گاو و گوسفند بیشتر است. زیادی املاح در کود مرغ میتواند خطراتی را در صورت استفاده از کود جمع آوری شده از مرغداریها بدنبال داشته باشد. و این مسئله ای است که باید به آن بیشتر توجه شود

در هر حال نباید کود تازه حیوانی را در پای گیاه قرار داد. تجزیه اولیه کود تازه حیوانی که سریع انجام میگیرد موجب آزاد شدن آمونیاک و تجمع آن در مجاورت ریشه گشته و موجب خسارت به گیاه میگردد

باتوجه به آنکه قسمتی ازعناصرغذایی کودهای حیوانی غیرقابل جذب اند ودرصدمواد غذایی آنها در مقایسه با کودهای شیمیایی بطور عام بسیاری کم است ضرورت مصرف مقادیرزیادی کودحیوانی را ایجاب می کند با تجزیه وفساد یک تن کود حیوانی 5 کیلو گرم ازت و5/2 کیلو گرم فسفر و 5کیلو گرم پتاس ومقداری عناصر دیگر مانند کلسیم ومنیزیم واهن وگوگرد آزاد می شود که درنظر می گیرد   5-25-5 به نسبت

ادامه مطلب: کود حیوانی
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: كودهاي شيميايي و سموم
نمایش از 19 آذر 1394 بازدید: 49
پرینت

مواد غذايي ضروري گياه

 مواد غذايي ضروري گياه ( ریز مغذیها )

سولفات آهن    18-20%

آهن : مهمترين عمل آهن حضور در سيستمهاي آنزيمي گياه است. وجود آهن براي سنتز كلروفيل ضروري است زيرا كمبود آن باعث زردي يا كلروز در برگها ميشود. اهميت آنزيمهاي آهن دار به ويژه سيتوكرومها در عمل تنفس گياه واضح است .
آهن بصورت فرو Fe+2 جذب گياه ميشود. با وجود اينكه مقدار اين عنصر در خاك زياد است اما علائم كمبود آن به وفور گزارش شده است. در خاكهاي قليايي و اسيدي به علت فقدان آهن محلول، اين كمبود بروز ميكند، مضاف بر آن مقدار بيش از اندازه برخي از عناصر مانند فسفر، روي، مس، منگنز و نيكل در خاك ميتواند به ايجاد اين كمبود كمك كند .

 سولفات مس     18-20%

ادامه مطلب: مواد غذايي ضروري گياه
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: كودهاي شيميايي و سموم
نمایش از 19 آذر 1394 بازدید: 36
پرینت

زئولیت

کود معدنی  زئولیت
زئولیت دارای مواد اولیه مانند پتاسیم، کلسیم، سدیم، آلومنیوم، منیزیم، سیلسیوم، فسفر، گوگرد، مس، آهن، منگنز، و..

که به عنوان بهترن مکمل غذایی دامی و کودهای کشاورزی محسوب شده و در بهره برداری و تولید بیشتر محصولات کشاورزی و دامی نقش مهمی ایفا می نماید.

 دارای خاصیت ضد عفونی کنندگی و پاکسازی است که از عوارض قارچی خاک، گیاه و محصول ( به خصوص آفلاتوکسین) جلوگیری کرده، به حفظ سلامتی ریشه و ساقه  کمک شایان می نماید، که بهترین محصول بدون قارچ را به بازار صادرات عرضه می کند.

با توجه به این خاصیت زئولیت، می توان زئولیت را در بسته بندی و یا انبار محصولات استفاده نمود تا از قارچ زدگی، فساد و خرابی آنها ممانعت نمود.

زئوليت چيست و كاربرد آنرا نام ببريد

ادامه مطلب: زئولیت
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: كودهاي شيميايي و سموم
نمایش از 19 آذر 1394 بازدید: 42
پرینت

کود میکرو جامد ریز مغذی

این کود ترکیب کاملی از انواع عناصر میکرو میباشد و با مصرف آن ، نیاز معمول گیاه به عناصر فوق تواما" و همزمان برطرف می شود .
هریک از عناصر ریز مغذی ، نقش خاصی را در گیاه ایفاء می کنند و وجود این عناصر در حد کفایت برای کامل کردن چرخه رشد گیاه لازم است .


رشد گیاه ، تحت تأثیر آن عنصر غذایی است که گیاه برای آن محدودیت داشته باشد بنابراین اگر گیاهی حتی در شرایط مطلوب رشدی ، از نظر یک و یا چند عنصر کم مصرف در مضیقه باشد ، استفاده از کودهای ازته ، فسفره و حتی پتاسه کمکی در افزایش عملکرد نداشته و حتی گاهی موجب افت عملکرد نیز خواهد شد .

هر عنصر ضروری فقط زمانی می تواند نقش خود را در تغذیه گیاه بخوبی انجام دهد که سایر عناصر لازم به صورت متعادل و به نسبتهای کافی در اختیار گیاه باشند. پیشرفت دانش و فن آوری در مورد نقش عناصر ریز مغذی در محصولات کشاورزی ، استفاده و کاربرد کودهای شامل این عناصر را بطور گسترده ای افزایش داده است .

ادامه مطلب: کود میکرو جامد ریز مغذی
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: كودهاي شيميايي و سموم
نمایش از 19 آذر 1394 بازدید: 37
پرینت

کود و عناصر غذایی

کود هرگونه مواد طبیعی و یا غیر طبیعی که عموماً بخاطر مواد مفیدی که در آن وجود دارد در کشاورزی برای تقویت خاک مزرعه از آن استفاده می‌کنند . برای آنکه خاک از لحاظ مواد غذایی متعدد دچار کمبود نباشد استفاده از کود بسیار مفید خواهد بود .    
انواع کود

کود دارای انواع بسیاری مختلفی است که هر کدام دارای خصوصیات مختص به خود می‌باشد .

    کود زیستی
    کود شیمیایی
    کود حیوانی
    کود انسانی
    کود کمپوست
    کود گیاهی
    کود سبز
    کود بیوفسفات گرانوله
    نانو کودهای کلاته


ادامه مطلب: کود و عناصر غذایی
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: كودهاي شيميايي و سموم
نمایش از 04 مهر 1391 بازدید: 260
پرینت

 کود هاي زيستي اشاره به کود هايي دارند که در وحله اول داراي نژاد هايي از ريز موجودات به تعداد کافي هستند که براي افزايش باردهي گياه زراعي بکار مي روند.ازاشکال مختلف انها مانند نيتراجين ,ازتوباکترين ,فسفوباکترين ,و جلبک هاي سبز آبي در کشاورزي مدرن به طور گسترده استفاده مي شود.جهت تثبيت ازت هوا يا حل نمودن عناصر غذايي گياه مثل فسفات ها يا براي تحريک رشد گياه با سنتز مواد تقويت کننده رشد اين نوع کود ها کاربرد دارند.برخي گونه ها ي آنها موجب توقف رشد ريزموجودات ساپروفيتي و بيماريزا موجود در نزديک سيستم ريشه گياهان زراعي شده و از اين طريق سبب کاهش خسارت بيماري هاي گياهي مي شوند.کود نيتراجين يک کود پيتي ,ليگنيتي يا با زمينه خاکي است که داراي نژاد هاي موثر  رايزوبيوم ويژه گياهان زراعي لگومينوزه مي باشد.

ادامه مطلب: كاربرد كودهاي زيستي در توليد گياه زراعي
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: كودهاي شيميايي و سموم
نمایش از 04 مهر 1391 بازدید: 320
پرینت

در اواخر قرن نوزدهم با افزایش مشکلات تهیه نیروی کارگر، نیار به استفاده از روشهای شیمیایی جهت کنترل علفهای هرز آشکار گردید.
مصرف علف کش ها
در اواخر قرن نوزدهم با افزایش مشکلات تهیه نیروی کارگر، نیار به استفاده از روشهای شیمیایی جهت کنترل علفهای هرز آشکار گردید. در دهه ۱۸۹۰ میلادی در فرانسه برای اولین بار استفاده از اسیدسولفرویک در مورد مبارزه شمیایی با علفهای هرز در مزارع چغندرقند، گزارش شد (گودون۱۹۲۸). ون آنورت (۱۸۹۹) از موفقیت کاربرد سولفات آهن در مبارزه با علفهای هرز در سلزی خبرداد، هر چند که شولتز (۱۸۹۹) اظهار نمود که اعمال این روش باعث ایجاد آسیب شیمیایی روی چغندرقند گردید، در سالیان متمادی گزارش‌های فراوانی در رابطه با استفاده از مواد معدنی در کنترل علفهای هرز چغندرقند ارائه شده است، با این وجود برخی از این مواد مانند سولفات آهن چندان موفقیت آمیز نبوده اند.

ادامه مطلب: علف کش ها را بهتر بشناسیم
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: كودهاي شيميايي و سموم
نمایش از 04 مهر 1391 بازدید: 286
پرینت

کودهای شیمیایی به طور فاحشی بر میزان تولید محصولات غذایی در سراسر جهان افزوده اند.
کودهای شیمیایی به طور فاحشی بر میزان تولید محصولات غذایی در سراسر جهان افزوده اند. اما هزینه های آنها در زمینه حفظ محیط زیست و سلامت انسان غیرقابل تصور بوده است. رواناب نیتروژن ناشی از مصرف کودها در مزارع، آبهای سطحی و زیرزمینی را آلوده ساخته و به ایجاد مناطق وسیع مردابی در نقاط ساحلی مانند خلیج مکزیک کمک کرده است. آمونیاک ناشی از مصرف کودهای شیمیایی در مزارع نیز از منابع عمده آلودگی هوا و انتشار نیتروز اکسید ازجمله گازهای گلخانه ای مهم به شمار  می آیند.

ادامه مطلب: عدم توازن در مصرف کودهای شیمیایی در جهان
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: كودهاي شيميايي و سموم
نمایش از 04 مهر 1391 بازدید: 282
پرینت

نگاه اجمالی
برای کمک به تولید مقدار مواد غذایی کلان ، کشاورزی ما باید به روش علمی جدید انجام گیرد و در این صورت به انواع مواد شیمیایی کشاورزی ، از جمله کودهای گوناگون ، انواع داروی بیماری‌های حیوانی و گیاهی ، مواد آفت کش ، مواد مکمل غذایی و بسیاری دیگر از این قبیل نیازمندیم که باید آنها را به طریق صنعتی تهیه کنیم. بدیهی است که تهیه غذای کافی برای جمعیت در حال انفجار روی زمین ، فقط با درک شیمیایی تولید مواد غذایی و بکار بستن همه جانبه فنون جدید تولید مواد غذایی میسر می‌شود.

ادامه مطلب: شیمی در کشاورزی
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: كودهاي شيميايي و سموم
نمایش از 04 مهر 1391 بازدید: 267
پرینت

بطوركلي كودهاي ازته پس ازمصرف درخاك ، توانائي نگهداري ماده مغذي نيتروژن محتوي درخود را نداشته و به سادگي از بين مي روند. عواملي كه باعث از بين رفتن ماده مغذي مي شوند، عبارتند از:
1-       شستشوي نيتروژن توسط آب ( Leaching ) كه در اين حالت نيترات آماده جذب توسط آب به نقاط غير قابل دسترس ريشه منتقل مي شود.
2-    پديده دي نيتريفيكاسيون(Denitrification ) كه توسط نوعي باكتري به نام (Denitrifying ) صورت مي گيرد . اين باكتري نيتروژن يونيزه (يعني نيتريت و نيترات)  كه بهترين شكل قابل جذب براي گياه است را تبديل به گاز ازت (N2 ) مي كند كه به سرعت خاك را ترك نموده و از دست مي رود .

ادامه مطلب: دلایل از دست رفتن نیتروژن در کودهای ازته
 

صفحه1 از3

<< شروع < قبلی 1 2 3 بعدی > پایان >>

بانک اطلاعات دارو - داروشناسی

آشنایی با انواع داروها

عوارض انواع داروها و....

 -----------

ورود

حاضرين در سايت

ما 207 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

برای حمایت از ما امتیاز دهید