نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: یهود/ یهودی/ یهودیت
نمایش از 07 فروردين 1394 بازدید: 159
پرینت

تشكيل اولين دولت ( پادشاهي بني اسرائيل )

از سرگشتگي سينا تا پادشاهي سليمان
بني اسرائيل از كوه سينا به سفر خود ادامه دادند و در زماني كوتاه به مرزهاي جنوبي كنعان رسيدند. اما نه آنان آمادگي وارد شدن به اين سرزمين را داشتند و نه آن سرزمين آمادگي پذيرفتن آنها را داشت. رويدادهاي خروج از مصر و كوه سينا عميقاً آنها را دگرگون ساخته بود، ‌اما ذهنيت دوره ي اسارت هنوز بر آنان غلبه داشت. آنان، كه عمدتاً تعليم نيافته و روحاً ضعيف بودند، قادر نبودند به عنوان امتي واحد داراي احساس مشترك باشند و بر اساس آن عمل كنند، حتي آن جا كه به منافع مادي آنها مربوط مي شد. و بدتر از آن، نمي توانستند عظمت مأموريتي را كه براي انجام دادن آن اين سرزمين به عنوان نوعي ميراث به آنان وعده داده شده بود درك كنند.
همچنين، اين سرزمين هنوز براي پذيرايي از آنها آمادگي نداشت. در آن زمان حاكميت مصريان در كنعان، توسط نظام و حكومتي مركب از شاهان دست نشانده ي وفادار كه هنگام اتحاد مي توانستند مقاومتي مؤثر در مقابل گروه هاي مهاجم از خود نشان دهند بي معارض باقي مانده بود. بنابراين بايد چهل سال مي گذشت تا بني اسرائيل بتوانند به سرزمين موعودشان وارد شوند. اين سال ها سال هاي آوارگي در صحراي سينا بود. طي اين دوره در ميانه ي سختي ها و محروميت هاي زندگي در صحرا، موسي توانست از اين توده ي بي شكل بردگان تازه از اسارت رهايي يافته، ملتي متحد و كاملاً با انضباط بسازد و در آنها آن صفات اخلاقي و معنوي را بپروراند كه مقدر بود سرنوشت آنان بر اساس آنها استوار گردد.

ادامه مطلب: تشكيل اولين دولت ( پادشاهي بني اسرائيل )
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: یهود/ یهودی/ یهودیت
نمایش از 07 فروردين 1394 بازدید: 255
پرینت

يهوديت يوناني مآب و تكوين عهد عتيق

چكيده

تأثير فرهنگ يوناني مآب بر سنت‌ هاي ديني و قومي مشرق زمين و ظهور فرهنگ‌ هاي تلفيقي جديد، گذشته از شأن و جاذبه‌ هاي تاريخي و تبارشناسانه، از جهت منشأ قرار گرفتن براي تحولات بعدي اهميت مضاعف پيدا مي‌كند. از نمونه هاي بسيار مهم در دنياي باستان فرهنگ عبراني كهن و دين يهود است كه در مواجهه با فرهنگ يوناني مآب دستخوش تغييرات و تحولاتي گرديد كه از يكسو بر ساختارهاي فكري و هنجاري آن قوم و از سوي ديگر بر محتوا و مضامين كتاب مقدس آنان، تورات تأثير فراواني گذارد. در اين مقاله تلاش شده است گوشه‌اي از زمينه‌هاي اين تأثير و تأثر با ذكر مصاديقي چند و البته از منظر تحولات تاريخي مورد كنكاش قرار گيرد.
طرح مسأله

شايد نتوان تاريخ دقيق نخستين تلاقي فرهنگ عبراني با فرهنگ يوناني و كيفيت آن را تعيين كرد، ولي بي ترديد ترجمه ي يوناني تورات و فعاليتهاي مؤثر كساني چون فيلون اسكندراني (2) ( حدود ص40 م ) را بايستي دو حادثه ي بزرگ در تاريخ فرهنگ و كلام يهودي به شمار آوريم ( هنگل، 74 (3) ). ترجمه ي تورات تنها برگردان لفظي و عبارتي كتاب مقدس از زبان مبداء به زبان مقصد نبود، بلكه در اين برگردان، بسياري از آموزه ها و معتقدات و به دنبال آن روح حاكم برآموزه‌هاي عهد عتيق دستخوش دگرگوني و تحول گرديد و طبيعي بود كه راه براي تأويل و تفسيرهاي مجدد باز گرديد. از نشانه‌هاي اصلي اين دگرگوني بزرگ آنكه درست پس از همين ترجمه ي يوناني، كتاب هاي قانوني ثاني (4) درعرصه ي نوشته هاي ادبي ديني يهود ظاهر مي شوند كه با تعمق در آنها مي‌توان به روح حاكم بر معاني و حتي ادبيات اين نوشته ها - كه عمدتاً از ادبيات كلاسيك يوناني متأثرگرديده است - آگاه شد. از ذكرملاحظات تاريخي گريزي نيست، از اين رو به بررسي فشرده گذشته قوم يهود از قرن1ق م مي پردازيم، تا مسير يوناني شدن سنت عبراني و فرهنگ اين قوم را روشن تر دريابيم. منابع تاريخي آورده اند كه پس از محاصره وحمله ي دولت آشور، سرزمين كهن فلسطين، به دو قسمت شمالي و جنوبي تقسيم شد. در شمال كشور « يهودا » و درجنوب كشور يا سرزمين « اسراييل ».

ادامه مطلب: يهوديت يوناني مآب و تكوين عهد عتيق
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: یهود/ یهودی/ یهودیت
نمایش از 07 فروردين 1394 بازدید: 296
پرینت

از گوساله پرستي تا سقوط پادشاهي اسرائيل

پادشاهي اسرائيل سراسر منطقه ي شمال و مركز فلسطين را تصرف كرد، در حالي كه پادشاهي يهوديه جنوب و از جمله شهر اورشليم را اشغال كرد. يربعام، كه سياستمداري زيرك بود، به اين منظور كه شكاف ميان اين دو پادشاهي را كامل سازد، براي جدا ساختن قبايل تحت فرمانروايي خود از همه ي نهادهاي ديني اي كه نماد وحدت قومي بودند گام هايي برداشت. براي دست يافتن به اين هدف او در سازش با مذاهب شرك ترديدي به خود راه نداد. از آيين هاي عبادت تمركززدايي كرد، زيارت اورشليم را ممنوع ساخت و به عنوان نوعي جاذبه ي متقابل در برابر مراسم عبادت در معبد بدون استفاده از تماثيل، دو گاو نر بزرگ از طلا ساخت ( به گونه اي استهزاآميز با نام مصغر « گوساله ها » به آنها اشاره مي شد ) (2) كه يكي را در منتهااليه شمال و ديگري را در منتهااليه جنوب پادشاهي خود نصب كرد. او با همان انگيزه هاي تفرقه افكنانه، طبقه ي روحاني تازه اي به وجود آورد كه، برخلاف روحانيت موروثي لاويان، موقعيت خود را به تأييد و نظر مساعد پادشاه مديون بود و براي حفظ منزلت روحاني خود به جدايي و انفكاك مستمر اين دو پادشاهي وابسته بود. او همچنين عيد خيمه ها (3)، همراه با جشن هاي دينيِ عموميِ برداشت محصول آن را از ماه هفتم به ماه هشتم انتقال داد. در انتخاب اين آيين، يربعام تحت تأثير شيوه ي پرستش معمول در ميان سامي هاي كشاورز بود كه براي گاوهاي نر تقدس مذهبي قائل بودند. ليكن « گوساله ها » ي او نه به عنوان خدا بلكه به مثابه ي تماثيل محض يهوه ي واحد نامرئي نصب شدند. با وجود اين، تداعي هاي ضمني شرك آميز گاوهاي نر راه را براي احياي دوباره ي بعل پرستي (4) پس از غياب آن در سرزمين اسرائيل از زمان پادشاهي سموئيل هموار كرد. (5)

ادامه مطلب: از گوساله پرستي تا سقوط پادشاهي اسرائيل
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: یهود/ یهودی/ یهودیت
نمایش از 07 فروردين 1394 بازدید: 285
پرینت

پادشاهي يهوديه و ظهور و سقوط آن

در تقابل آشكار با پيشينه و حيات پرآشوب پادشاهي اسرائيل، تاريخ داخلي پادشاهي يهوديه حداقل طي قرن نخستِ موجوديت آن با صلح و آرامش سپري گرديد. خاندان پادشاهي اي كه داود بنيان گذار آن بود، فارغ از قتل عام ها يا انقلاب هاي سياسي، به حكومت خود ادامه داد.
سلطنت طولاني آسا (2) ( حدود 913- 873 ق. م. )، جانشين دوم رحبعام (3) و سلطنت يهوشافات ( حدود 873-849ق. م. )، كه هر دو شاهاني مقتدر بودند، به گونه اي مؤثر به تقويت و استحكام اين خاندان كمك كرد: از لحاظ ديني، معبد و تورات بر حيات مردم تأثيري محافظه كارانه نهادند. موارد ارتداد و رويگرداني از دين وجود داشت، ليكن اين موارد عمدتاً به واسطه ي دسيسه هاي همسران خارجي شاهزادگان يهودي و نفوذ آنها رخ مي داد و به ندرت از حلقه ي درباريان و طبقه ي اشراف فراتر مي رفت. مردم در مجموع به پيمان با خدا وفادار ماندند. اگر، به رغم متمركز ساختن مناسك ديني، هنوز در معابد كوهستاني قديم به اجراي مراسم قرباني مي پرداختند كه به شيوه ي كنعانيان با ستون ها و تيرك هاي مقدس تزئين يافته بود، اين كار را بنا بر عادت انجام مي دادند، نه به قصد بت پرستي. بر اساس وفاداري توده هاي مردم بود كه آسا هنگام رسيدن به سن بلوغ توانست بدون مبادرت به خونريزي و خشونت، كيش هاي بيگانه و پيروانشان را كه پدرش از آنها حمايت مي كرد، و نيز الهه ي باروري كنعاني اشير (4) را، كه ملكه ي مادر او را مي پرستيد، از ميان بردارد. او همچنين مبارزه اي را با معابد كوهستاني آغاز كرد. اما از بين بردن اين شيوه ي عبادت، چون از زمان هاي دور جزئي اصلي از حيات ديني مردم گرديده بود، امكان ناپذير بود. يهوشافات مبارزه با عبادت در معابد كوهستاني را ادامه داد، اما اندكي بيش از پدرش موفقيت به دست آورد. او همچنين كل نظام قضايي كشور را از نو سازمان داد و قضاتي را در همه ي شهرها براي اجراي قانون آن گونه كه قانون تثنيه دستور مي دهد ( باب 16، آيه ي 18 به بعد )‌ تعيين كرد. در اصلاحات حقوقي او جدايي و تفكيك ميان قوانين دقيقاً مذهبي و حقوق مدني بسيار عميق و گسترده بود. يهوشافات مسئوليت قوانين ديني را به كاهن اعظم و سرپرستي قوانين مدني را به نماينده ي شخصي خود واگذار كرد، در حالي كه خودش، برخلاف شاهان پيشين، به تدريج از مسئوليت هاي قانوني و اجراي عدالت كنار كشيد و تنها نظارت كلي بر حسن اجراي عدالت را به عهده گرفت ( « كتاب دوم تواريخ ايام »، باب 19، آيه ي 5 به بعد ). او همچنين براي گسترش و تبليغ معرفت به « كتاب شريعت خداوند » در ميان مردم در همه ي شهرهاي يهوديه، اقداماتي به عمل آورد. ( « كتاب دوم تواريخ ايام »، باب 17، ‌آيه ي 19 ).

ادامه مطلب: پادشاهي يهوديه و ظهور و سقوط آن
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: یهود/ یهودی/ یهودیت
نمایش از 07 فروردين 1394 بازدید: 226
پرینت

تعاليم انبياي بني اسرائيل

از ايمان جهانشمول تا حكومت عدل جهانشمول
ايماني كه يهوديت بقا و نيروي خود را مديون آن مي داند بر تورات ( قانون ) و انبيا استوار است. تورات، نه تنها شيوه هاي رفتار درست - ديني و اخلاقي- بلكه همچنين معرفت به خدا و خواست و مشيت او را به انسان تعليم مي دهد. با تمسك به اين معرفت، انبيا آن را با نيرويي سرشار از تازگي و ابداع تفسير كردند و از همين رهگذر دين اسرائيل را به راه هاي تازه اي هدايت كردند كه از طريق آنها اين دين به منبع الهام مشترك نوع انسان تبديل گرديد. با آنان، همان طور كه به درستي اشاره شده، تفسير تازه اي از خدا، انسان و دين بسط و تكامل يافت. به واسطه ي مساعي آنان، يكي پرستي (2) به يكتاپرستي يا توحيد (3) و قوم گرايي (4) به اعتقاد به رستگاري همه ي ابناي بشر (5) تحول و تكامل يافت و دين به موضوعي مربوط به حيات مبتني بر تقوا تبديل شد، نه صرف عمل به شعاير (6).
اين موهبت تفسير اراده و مشيت خداوند كه به پيامبران بخشيده شده بود چيزي غير از معرفت غيبي بود كه افرادي عزلت گزين مدعي آن بودند. پيامبران اساساً انسان هاي اهل دنيا و عمل بودند و به واقعيت هاي زندگي روزمره تعلق خاطر داشتند، ليكن اين واقعيت ها را در پيوند با اراده ي خداوند مي ديدند.
آنان در نتيجه ي بينش و بصيرت روشنشان، به اصطلاح به وجدان بيدار نسل خود تبديل شدند. پيامبران قومِ خود را ملامت مي كردند، پند و اندرز مي دادند و آنان را راه مي نمودند و وظيفه ي خود مي دانستند كه در همه ي موضوعات رفتار اخلاقي، سياسي، اجتماعي، قومي يا فردي دخالت كنند.
اصل بنيادين نبوت جدايي ناپذير بودن دين و اخلاق است. اين تصور نشان دهنده ي جهشي به جلو در آگاهي ديني و وجدان اخلاقي نوع انسان بود. تنها كافي است كه اعمال و سنت هاي مذموم كيش هاي ديني كهن و مشكلاتي را كه پولس (7) با نوديناني داشت كه فكر مي كردند چون نجات يافته اند مي توانند حيات خود را مطابق ميل خود بگذرانند، به ياد آوريم تا اهميت ياري انبيا را به نيروهاي حيات اخلاقي و پيشرفت درك كنيم.

ادامه مطلب: تعاليم انبياي بني اسرائيل
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: یهود/ یهودی/ یهودیت
نمایش از 07 فروردين 1394 بازدید: 269
پرینت

معاد شناسي يهود

چکيده

مقاله ي حاضر در راستاي آشنايي با تعاليم سنتي يهود درباره ي سرنوشت انسان پس از مرگ نوشته شده است. براي اين منظور، علاوه بر کتاب مقدس ( عهد عتيق ) و تلمود، به سه اثر مکاشفه اي ( کتاب اول اخنوخ، کتاب حکمت سليمان و کتاب دوم عزرا ) نيز استناد شده است. بررسي حيات اخروي و موضوعات وابسته به آن، از قبيل شئول ( عالم زيرين )، ويژگي هاي منسوب به آن و تحول ديدگاه هاي مربوط به اوضاع و احوال اموات در اين عالم، رستاخيز اموات و اين که اين واقعه چه هدفي را در پي خواهد داشت، ظهور مسيح ( از نسل يوسف و داوود )، شرايط ظهور، حوادثي که پيش از ظهور و پس از آن به وقوع مي پيوندد، دوران مسيحايي و خصايص آن، داوري، کيفر و پاداش اعمال انسان، و مفهوم حيات ابدي، جملگي با هدف دستيابي به آموزه اي اصيل درباره ي معاد انجام پذيرفته است.
1. مقدمه

از آغاز تا کنون، آدمي به انحاي مختلف، شور و اشتياق خود را به تداوم زندگي و حيات باقي به نمايش گذارده است. اين تمايل آشکار و فراگير، از آن جا که به سرنوشت انسان پس از مرگ مربوط مي شود، نگاه ويژه ي اديان را به خود معطوف داشته، به علاوه موضوع خيال پردازي ها، انديشه ورزي ها و مباحثات فراوان در تاريخ حيات ديني بوده است.

ادامه مطلب: معاد شناسي يهود
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: یهود/ یهودی/ یهودیت
نمایش از 07 فروردين 1394 بازدید: 249
پرینت

اسارت اول يهود

آغاز دگرديسي فرهنگي- اجتماعي قوم يهود
طي نسل هاي متمادي، انبياي بني اسرائيل به همراه كاهنان، مزاميرنويسان و حكما كوشيدند كه به تبليغ تعاليم تورات بپردازند و بيعت و وفاداري مردم را نسبت به دستورهاي آن به دست آورند. اما كوشش هاي آنها بيهوده بود. بني اسرائيل كه مجذوب شيوه هاي زندگي ملل ديگر با كيش هاي محرك نفسانيات و اخلاقيات خودمحور آنان شده بودند، متمرد باقي ماندند و به همه ي نصايح و اندرزهاي آنان بي اعتنايي نشان دادند. سپس دوره ي تبعيد در بابل پيش آمد. تقريباً به طور آني تمامي حيات ديني و شيوه ي نگرش آنها دستخوش تغييري بنيادين گرديد. هنگامي كه آنان به تجربه هاي غمبار خود، كه آنها را به عنوان كيفر عادلانه ي خداوند در قبال رويگرداني شان از او تشخيص مي دادند به تأمل پرداختند به تدريج دريافتند كه آينده ي آنان به اطاعتشان از خداوند و تسليم كامل به اراده ي او آن گونه كه در تورات بيان گرديده وابسته است.

ادامه مطلب: اسارت اول يهود
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: یهود/ یهودی/ یهودیت
نمایش از 07 فروردين 1394 بازدید: 110
پرینت

هشريبنه، خاستگاه تورات، ميشنا و يهود جديد

در آن روز تابستاني در سال 71م. خورشيد بر رومي آراسته و آذين بسته طلوع كرد. جواني سي ساله كه مزارع و كوهستان هاي يهوديه را به ويرانه تبديل كرده و در پي خود آتش و خون به جا گذارده بود، به رم مي رفت تا افتخارات و جاه و جلال يك امپراتوري را به دست آورد. جمعيتي شادمان منتظر بازگشت پيروزمندانه ي او بودند، و قهرمان فاتح پيشاپيش اسيران يهودي و غنايم جنگي، رهبري جمعيت پيروزمند را به عهده داشت. در ميان غنايم جنگي كه به نشانه ي پيروزي حمل مي شد طومار قانون يا شريعت (2) وجود داشت. اما جنگجوي جوان خوشحال نبود. او ترديدها و نگراني هايي داشت و بيم رستاخيز وجودش را فراگرفته بود. او درباره ي سربازان يهودي كه با اطمينان به جاودانگي روح (3) با شور و شوق از سرزمين محبوب خود دفاع مي كردند چيزهايي شنيده بود. آيا ممكن نبود كه اجساد مدافعان شجاع يهودي، كه اين جا و آن جا در ميان خرابه ها پراكنده بود، به ناگهان دوباره صاحب روح حيات بخش شوند و بار ديگر با دست بردن به سلاح، تمامي پيروزي بزرگ او را كه با رنج و زحمت و بهاي سنگين به دست آمده بود، خنثي و بي اثر سازند. به ما گفته شده است كه به منظور جلوگيري از چنين احتمالي بود كه تيتوس لشكر دهم سپاه رومي را در اورشليم به جا گذاشت. (4)
اما همه ي اين تمهيدات بيهوده بود. در واقع، استخوان هاي مردگان به حركت درنيامد و طومار به غنيمت گرفته شده بازنگشت، اما نه قوم يهود از تورات خود محروم گرديدند و نه موهبت جاودانگي از اسرائيل بازداشته شد. قوم يهود اين شكست ناپذيري و جاودانگي را عمدتاً مديون فريسيان هستند. آنان بودند كه در ميان مردم روحيه اي ايجاد كردند كه از تيغ شمشير نيرومندتر بود و آن نوع وفاداري را پديد آوردند كه از آزمون قرون پيروزمند بيرون آمده است.

ادامه مطلب: هشريبنه، خاستگاه تورات، ميشنا و يهود جديد
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: یهود/ یهودی/ یهودیت
نمایش از 07 فروردين 1394 بازدید: 216
پرینت

شكل گيري تلمود

تعقيب و آزار هادريان ( امپراتور روم ( 76-138پ. م) ) نيروي يهوديت فلسطيني را تحليل برده بود. كساني كه قتل عام نگشته يا به عنوان اسير فروخته نشده يا به اجبار تبعيد نگرديده بودند از اين كشور به سرزمين هاي ديگر به خصوص بابل گريختند و زندگي منظم يهودي در فلسطين در آستانه نابودي كامل بود. اما مرگ هادريان در سال 138م. بهبودي فوري در اين وضعيت ايجاد كرد. جانشين او آنتونينوس پيوس (2)، تحت تأثير درخواست هايي كه از او مي شد، ‌بسياري از فرمان هاي سلف خود را ملغا كرد. بلافاصله فعاليت فريسيان، كه در اين زمان مركز آن در جليل قرار داشت و از بسياري تعدي ها و خرابي هاي جنگ هاي هادرياني مصون مانده بود، جان تازه اي يافت. بي درنگ مدرسه ي سنهدرين جديدي در اوشا (3)، تحت زعامت ربي شمعون بن گملئيل كه آنتونينوس پيوس او را به عنوان بطريق (4) و بدين سان به مثابه ي پيشواي روحاني بزرگ يهوديان به رسميت شناخت، تأسيس گرديد. مدارس از نو گشوده شدند، حيات ديني سازماندهي تازه اي پيدا كرد، و هر چند اين سنهدرين جديد سايه اي از سنهدرين پيشين در يبنه بود، در به عهده گرفتن وظايف سلف خود و در اعمال نظارت بر يهوديان بيرون و درون سرزمين يهود اندك تعللي روا نداشت.

ادامه مطلب: شكل گيري تلمود
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: یهود/ یهودی/ یهودیت
نمایش از 07 فروردين 1394 بازدید: 250
پرینت

ايمان تلمودي

تلمود، چنان كه خواهيم ديد، روايت مكتوب تفسير كتاب مقدس به زبان عبري و آرامي و نمايشگر وضع قوانين، افزايش ذخيره راهنمايي عملي و نصايح حكمي است كه رهبران فكري و ديني قوم يهود طي دوره اي تقريباً هزار ساله، از زمان عزرا تا پايان قرن پنجم ميلادي، به تعليم آنها پرداختند. بدين معني، مي توان آن را با تاريخ پارلمان انگليس (2) مقايسه كرد كه اكنون در حال انتشار است و منظور از گردآوري آن بيان گزارشي مختصر از مسائلي است كه در مجلس قانون گذاري بريتانيا از قديم ترين زمان تا عصر حاضر پديد آمده و درباره ي آنها بحث و مذاكره شده است.
اما قطع نظر از اين كه مقايسه با چنين اثري، هنگامي كه كامل شود، ممكن است چه پيامدي داشته باشد، جزئيات بحث درباره ي رابطه ي انسان با خدا در آن بسيار اندك خواهد بود. و اين همان چيزي است كه در تلمود فوق العاده مهم و اساسي است. زيرا با همه ي تنوع عقايد و آرا و گستردگي موضوعات تلمود، ما در اوراق آن روح و ذهن بي قرار مردمي را مي يابيم كه طالب شناخت خداوند هستند. همين موضوع است كه تلمود را پس از كتاب مقدس بزرگ ترين متن كلاسيك يهود و غني ترين منبع هدايت و الهام مذهبي مي گرداند.
ليكن آنچه به تلمود جايگاه معتبر و مهمي در يهوديت مي بخشد اين واقعيت است كه مبتني بر متن كتاب مقدس است و تعاليم و اصول آن در پيوند بي واسطه با پيامي هستند كه تورات، انبيا و متون مقدس منتقل مي كنند.

ادامه مطلب: ايمان تلمودي
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: یهود/ یهودی/ یهودیت
نمایش از 07 فروردين 1394 بازدید: 263
پرینت

مناسك و مراسم ديني يهود

نقش تلمود در قلمرو رفتار اخلاقي قرينه ي خود را در زمينه ي شعاير ديني مي يابد. آموزگاران تلمود با اعمال روش هاي تفسير، اخذ و اقتباس و شرح و بسط خود بر رهنمودهاي مذهبي كتاب مقدس، توانستند نظام شعاير يهودي را بنا كنند، كه با وجود منع آيين قرباني، آن اندازه غني و متنوع بود كه مي توانست به طور كامل به نيازهاي ديني يهوديان پاسخ گويد. درست است كه نسل هاي بعدي سهم خود را با عرضه ي آداب و شعاير گوناگون ايفا كرده اند، اما همه ي اين افزوده ها به منظور تقويت تأثير و كارآيي اين نظام به عنوان هنجار شعاير يهودي و حفظ تفوق آن به مثابه ي راهنماي همه ي جنبه هاي حيات و عمل ديني يهودي بود.
بنابراين، قبل از بيان شرحي كوتاه از شعاير ديني يهوديت تلمودي، بي مناسبت نخواهد بود كه، براي هدف خود، اشاره اي نيز به اعمال و شعاير مكملي كه از خاتمه ي دوره ي تلمود معمول شدند و هنوز هم تا زمان حاضر به قوت خود باقي هستند بكنيم.
تكاليف عملي اي كه تلمود به توصيه ي آنها مي پردازد با همان نخستين لحظات ساعت هاي بيداري فرد يهودي آغاز مي شوند. به محض اين كه او صبح چشمان خود را باز مي كند، بايد از قادر متعال به خاطر اين كه روحش را به او بازگردانده، تجديد قوا يافته و دوباره جان تازه پيدا كرده است عميقاً شكرگزاري كند.
« پاكيزگي و نظافت بعد از تقوا و پرهيزگاري اهميت فوق العاده اي دارد » - تلمود به فرد يهودي دستور مي دهد كه با عمل به انديشه ي نهفته در اين ضرب المثل، كه منشأ آن ناشناخته است، از طريق شماري از آداب و شعاير طهارت كه او بايد در مناسبت هاي مختلف مراعات كند وفاداري خود را به يهوديت نشان دهد. شستن دست ها بلافاصله پس از برخاستن از خواب به نشانه ي بهداشت و پاكيزگي ابتدايي و به عنوان عملي تقدس آميز مورد تأكيد قرار مي گيرد. همين انگيزه ي دوگانه در آداب شستن دست ها قبل از خوردن غذا نقش مهمي دارد.

ادامه مطلب: مناسك و مراسم ديني يهود
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: یهود/ یهودی/ یهودیت
نمایش از 07 فروردين 1394 بازدید: 123
پرینت

تحكيم و توسعه ي يهوديت تلمودي در سراسر دنيا

نفوذ گسترده اي كه تلمود، خصوصاً تلمود بابلي، بعداً به عنوان يك كتاب در ميان يهوديان پراكنده در سرتاسر جهان به جا گذاشت به اواخر قرن هفتم بازمي گردد. اين زماني بود كه سپاهيان اسلام پيروزمندانه به پيشروي خود براي فتح جهان ادامه مي دادند. آنان مانند موج انبوهي، تقريباً بدون مقاومت، سوريه، فلسطين، مصر، بابل و ايران را به تصرف درآوردند. اكنون در حال پيشروي به سوي شرق بودند و به دوردست ترين نقاط هند و حتي چين دست مي يافتند. به زودي آنان به جانب غرب روي آوردند، بر آفريقاي شمالي مستولي شدند و سرتاسر اسپانيا را به تصرف درآوردند. در حالي كه تصرفات آنان گسترش مي يافت، يهوديان بيشتري تحت سلطه ي مسلمانان درمي آمدند.
نخستين رويارويي يهوديان با اسلام مواجهه اي ناخوشايند نبود. محمد [ صلي الله عليه و آله و سلم] (632-571 )، بنيانگذار اسلام، در آغاز كوشيده بود حمايت يهوديان شبه جزيره را از دين خود به دست آورد. به اين دليل، او بسياري از اعمال و مراسم و باورهاي ديني آنان را اخذ كرد. آيين توحيدي سازش ناپذير او، تأكيدش بر عبادات ظاهري، گرفتن روزه و دادن زكات، پذيرش روز جزا، عرضه ي قوانين حلال و حرام ( نظير منع خوردن گوشت خوك ) و مكلف ساختن پيروانش براي ايستادن رو به جانب اورشليم در موقع نماز، از مصاديق اين اخذ و اقتباس است. (2) اما همين كه او پي برد يهوديان به دينش روي نمي آورند، خشم بي امان خود را متوجه آنان ساخت و به تعقيب آنان پرداخت و يهوديان را از شبه جزيره بيرون راند. (3)

ادامه مطلب: تحكيم و توسعه ي يهوديت تلمودي در سراسر دنيا
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: یهود/ یهودی/ یهودیت
نمایش از 07 فروردين 1394 بازدید: 241
پرینت

سير فلسفه يهودي

بخش اول
سرچشمه هاي فلسفه ي يهودي در كتاب مقدس است. واقعيت اين است كه چيزي به نام فلسفه ي يهودي به معناي پذيرفته شده ي اين اصطلاح وجود ندارد. فلسفه آشكارا مقيد به هيچ نتيجه اي جز آن نتايجي كه از طريق عقل و تجربه به آنها دست مي يابد نيست، در حالي كه يهوديت به عنوان دين اساساً بر پايه ي وحي (2) و سنت (3) استوار است. با وجود اين، براهين و دلايلي كه از راه عقل و تجربه به دست مي آيند در كتاب مقدس نادر نيستند. نظم شكوهمند آسمان هاي پرستاره به وجود آفريننده اي يگانه و قادر مطلق اشاره مي كند ( « كتاب مزامير »، مزمور 19، آيه ي 2 )؛ « كتاب اشعياي نبي »، باب 40، آيه ي 26؛ « كتاب عاموس نبي »، باب 5، آيه ي 8 ). از مواهب قوه ي نطق و شنوايي در انسان به عنوان دليلي براي اثبات وجود خدايي سميع و بصير استفاده مي شود ( « كتاب مزامير »، مزمور 24، آيه ي 9 )، و تقديرات خاص خداوند براي اسرائيل به منظور گواهي دادن به قدرت قاهره ي او در تاريخ ذكر مي شوند. كتاب ايوب، كه نمايشگر كلنجار رفتن با تناقضات ناشي از سيطره ي اخلاقي خداوند است، بر سبيل احتجاج، حيات بشري و طبيعت را دادگاه فرجاميني مي داند كه مشيت خداوند براي انسان را توجيه مي كند، در حالي كه روحيه ي پرسشگري و شكاكيت، كه ويژگي ذاتي فلسفه است، در كتاب مقدس، خصوصاً در « كتاب جامعه » غايب نيست.

ادامه مطلب: سير فلسفه يهودي
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: یهود/ یهودی/ یهودیت
نمایش از 07 فروردين 1394 بازدید: 98
پرینت

سهم علماي يهود در تحكيم و ترويج آموزه هاي تلمود

بخش اول
معرفي علماء يهود و آثار آنها در قرون وسطي
فلسفه ي يهودي و قبالا هر يك سهم خاص خود را در اعتلاي دين يهود ادا كردند، ‌فلسفه با ايضاح تعاليم آن در پرتو عقل، قبالا از راه كندو كاو در اسرار و زواياي ناشناخته ي آن به كمك كشف و شهود عرفاني. با وجود اين، هيچ كدام به ترتيب بدون مخاطرات ذاتي عقل گرايي(2) و عرفان نبود. در حالي كه عقل گرايي احتمال دارد به شكاكيت آميخته شود و به تضعيف و حتي گاهي به نابودي دين بينجامد، عرفان ممكن است چنان غرق در موضوعيت نفساني (3) شود كه به سوي اباحي گري (4) و هرج و مرج ديني گرايش پيدا كند. درك همين مخاطرات دوگانه بود كه از يك طرف، مخالفت با فلسفه ي يهودي را برانگيخت و از طرف ديگر، بسياري از مرشدان كامل در قبالا را به آن جا كشاند كه با ترويج تعاليم آن مخالفت نشان دهند.
با اين حال، اين كه به طور كلي يهوديت توانسته است بر اين مخاطرات غلبه كند (5) به سبب تفوق تعاليم علماي يهود در طي قرون وسطي بوده است كه تا آن جا كه به يهوديان مربوط مي شد تا نيمه ي قرن هيجدهم ادامه يافت. علماي يهود با حفظ و توسعه ي سنت تلمودي و گائوني، كه وارث مستقيم آن بودند، توانستند تعاريف روشني از هنجارهاي رفتاري براي هر موقعيت و شرايط جديدي فراهم سازند و به حيات فرد و جامعه، از نهاني ترين جزئيات گرفته تا امور كاملاً بيروني و دنيوي، شكل دهند و بر آن نظارت كنند. از اين طريق، تعاليم علماي يهود در قرون وسطي به حيات يهودي انضباطي دروني بخشيد كه بدون اين كه عقل را محدود سازد يا به كشتن نفس بينجامد، يهوديت را از زياده روي هاي عقل گرايي و عرفان به يكسان نجات داد.
اين سهم يگانه و منحصر به فرد علماي ديني يهود در قرون وسطي، كه تحت طبقه بندي كلي هلاخا ( قانون ) قرار مي گيرد، به سه بخش اصلي تقسيم مي شود: (1) تفسيرهاي تلمودي، (2) قوانين، (3) فتاوي. هر يك از اين بخش ها پيشينه ي خود را در عصر گائوني دارد، اما به سبب مساعي علماي ديني يهود در قرون وسطي بود كه همه ي اين بخش ها به عالي ترين مرحله ي تكامل خود دست يافتند. زوال مدارس گائوني در قرن يازدهم بر اقتدار و مرجعيت متمركز نقطه ي پايان نهاد. از اين به بعد، هر يك از علما با آثار مكتوب خود جاي گئونيم و مدارس آنها را گرفتند. يكي از بزرگ ترين مفسران به نام ربي سليمان بن اسحاق اهل تروا (6) ( 1040-1105) در فرانسه ظهور يافت كه شاگردانش از روي مهر و محبت او را راشي (7) مي ناميدند. ربي سليمان تأثيري عميق بر انديشه و نظام تربيتي يهود به جا گذارده است. تفسير جامع او بر تقريباً كل مطالب تلمود، كه در آن به ندرت اصطلاح، انديشه، عبارت يا مفهومي بدون تفسير و توضيح رها شده است، از زمان نخستين انتشارش، متن ضروري علما و طلاب تلمود بوده است.

ادامه مطلب: سهم علماي يهود در تحكيم و ترويج آموزه هاي تلمود
 

صفحه1 از2

<< شروع < قبلی 1 2 بعدی > پایان >>

بانک اطلاعات دارو - داروشناسی

آشنایی با انواع داروها

عوارض انواع داروها و....

 -----------

ورود

حاضرين در سايت

ما 98 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

برای حمایت از ما امتیاز دهید