نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: مباحث فلسفي
نمایش از 03 آبان 1392 بازدید: 265
پرینت

مسئله وجوب وجود خدا در نظر ملاصدرا و آنسلم (1)

نويسنده:ترهار (J.G.J Ter har)

در اديان توحيدى بزرگ جهان، وجود خدا نخستين و مهمترين حقيقتى است كه بايد به آن ايمان آورد و يا واقعيتى است كه بايد آن را پذيرفت. اعتقاد به خدا و تسليم او شدن، آنقدر اساسى و بنيادى تلقى مى شود كه هر گونه تلاشى براى تأمل فلسفى درباره خدا و وجود او، يا كاملا، رد مى شود يا دست كم، مورد سوء ظن است. نمونه هايى از اين گرايش را مى توان در عالم مسيحيت و اسلام يافت; مثلا در اغلب كليساهاى پروتستان كه تنها بر ايمان تأكيد مى كنند و در مكتب كلامى اشعرى در ميان اهل سنت.

ادامه مطلب: مسئله وجوب وجود خدا در نظر ملاصدرا و آنسلم (1)
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: مباحث فلسفي
نمایش از 03 آبان 1392 بازدید: 259
پرینت

مسئله وجوب وجود خدا در نظر ملاصدرا و آنسلم (2)

 نويسنده:ترهار (J.G.J Ter har)
برهان ملاصدرا بر وجود خدا
رويكرد و براهين ملاصدرا بر وجود خدا را مى توان با مقايسه با رويكرد و براهين ديگر فلاسفه مسلمان در تلاش براى اثبات وجوب خدا، بهتر فهميد. من در اينجا، از مرتضى مطهرى پيروى مى كنم كه آثار او، راهنماى من در مقام آشنايى با جهان ملاصدرا و مكتب فلسفى او بوده است. وى در شرح اصول فلسفه و روش رئاليسم، اثر علامه محمد حسين طباطبايى كه در آن، يادداشتهاى مفصل و ارزشمندى بر متن علامه نوشته است، مى گويد: براهين اثبات وجود خدا در فلسفه اسلامى را مى توان به سه نوع تقسيم كرد: برهان ارسطى يا ارسطويى، برهان سينوى و برهان صدرايى.(12)

ادامه مطلب: مسئله وجوب وجود خدا در نظر ملاصدرا و آنسلم (2)
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: مباحث فلسفي
نمایش از 03 آبان 1392 بازدید: 278
پرینت

مسئله ي خيال از ديدگاه ابن عربي (1)

نويسنده: نفيسه اهل سرمدي (*)

چکيده
عالم مثال، عالمي روحاني است که از جواهر نوراني تشکيل شده است. اين جواهر از طرفي به جسمانيات شبيهند و از طرفي به مجردات. از اين رو، اين عالم را عالم تروح اجساد و تجسد ارواح نام نهاده اند. انسان با قوه ي خيال خود، قادر به برقراري ارتباط با اين حضرت وجودي است.
خيال در آثار ابن عربي به معاني متعددي به کار مي رود که از آن جمله است: ما سوي الله، مقام احديث، مقام واحديت، عالمي واسطه ميان ماديات، و مجردات، و قوه ي ادراکي خاصي که در انسان موجود است. اين نوشتار با رويکرد تحليلي در پي يافتن جامع مشترکي در ميان معاني مذکور است و سرانجام با رسيدن به کليد واژه ي «تجلي» خود را در رسيدن به اين هدف موفق مي يابد.

ادامه مطلب: مسئله ي خيال از ديدگاه ابن عربي (1)
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: مباحث فلسفي
نمایش از 03 آبان 1392 بازدید: 323
پرینت

مسئله خيال از ديدگاه ابن عربي(2)

 نويسنده: نفيسه اهل سرمدي (*)

عالم اگر چه خيال است، ولي نمادي از حقيقت شمرده مي شود
  ابن عربي در زمينه ي خواب و رؤيا سخن بسيار دارد و از وجوه متفاوتي به تقسيم بندي انواع رؤيا مي پردازد. (1) وي به رؤياهاي حقاني و رؤياهاي شيطاني قائل مي شود. رؤياهاي واقعي و حقيقي نيز از نظر او دو دسته هستند؛ برخي، خود حقيقت را نمايش مي دهند و برخي نماد حقيقت هستند. واضح است که گروه نخست (برخلاف دسته ي دوم) از آنجا که متضمن خود حقيقت هستند، نيازمند به تأويل و تعبير نيستند.
عالم نيز اگرچه رؤياست، ولي رؤيايي واقعي و نيازمند به تأويل مي باشد. آنچه در اين رؤيا ديده مي شود صورتي تخيلي از واقع است نه خود واقع، و لذا بايد آن را به جايگاه اولي اش برگردانيم و تأويل نماييم. به همين ترتيب، آنچه انسان نيز در اين دنيا ادراک مي کند به مثابه ي رؤياست و بايد تأويل شود. در نظر ابن عربي، اين حقيقتي که بدين سان خود را در حجاب رمز و تمثيل نشان مي دهد، عبارت است از: «مطلق» يا واقعيت؛ و همان است که ابن عربي آن را حق مي نامد: «کل مايراه الانسان في حياته الدنيا انما هو بمنزله الرؤيا للنائم فلابد من تأويله ....» (2)

ادامه مطلب: مسئله خيال از ديدگاه ابن عربي(2)
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: مباحث فلسفي
نمایش از 03 آبان 1392 بازدید: 272
پرینت

مسئله خيال از ديدگاه ابن عربي (3)

 نويسنده: نفيسه اهل سرمدي (*)

مراتب عالم هستي
  قيصري در شرح فصوص، به تعبيت از ابن عربي، اصطلاح حضرات خمس استفاده مي کند. وي، حضرت ذات حق را که از آن تعبير به «غيب الغيوب»، «غيب مطلق» و «عنقاي مغرب» مي شود و بسياري از عرفا آن را نخستين حضرت از حضرات خمس و مقام احديت مطلقه مي دانند از حضرات جدا کرده، و عالم واحديت را که مقام ظهور تفصيلي مرتبه ي احديت و نسبت به عوالم عيني «غيب مطلق» است اولين حضرت از حضرات پنج گانه دانسته و از آن به حضرت علميه و عالم علم حق به تفاصيل وجودي و مرتبه ي اعيان ثابته تعبير کرده است. در مقابل عالم «واحديت» و به تعبير وي «غيب مطلق»، عالم شهادت مطلقه قرار دارد که عالم ملک و ناسوت است. در ميان شهادت مطلق و غيب مطلق، «عالم عقول و نفوس کليه» و «عالم مثال مطلقه» يا «عالم خيال» واقع شده است.

ادامه مطلب: مسئله خيال از ديدگاه ابن عربي (3)
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: مباحث فلسفي
نمایش از 03 آبان 1392 بازدید: 220
پرینت

مسئله شر در فلسفه معاصر و پاسخ آن از دیدگاه صدرالمتألهین

 نویسنده: علی الله بداشتی

مقدمه

مسئله شر یکی از موضوعات مهمی است که از دیرباز مورد توجه متفکران در نظامهای فلسفی شرقی و غربی بوده است چنانکه در فلسفه فکری ایران باستان چون ساحت اهورامزدا را از شر آفرینی منزه دانسته اند شر را به اهریمن نسبت داده اند، درگاتها متن مقدس زرتشتیان ایران باستان آمده است:
اهورمزدا یگانه آفریدگار جهان مینوی و مادی است و سرچشمه همه نیکیها و خوبیهاست در مقابل او آفریدگار و یا فاعل شرّ وجود ندارد، «انگره مینویا» یا خرد خبیث که بعدها به مرور ایام اهریمن گردید، زشتیهای جهان از قبل اوست... چون چنین است ذات مقدس اهورامزدا عاری است از اینکه انسان را در زندگانی گرفتار این همه زجر و شکنجه و ناخوشی و گزند و آزار نماید از ساحت او جز نیکی سر نزند آنچه در جهان زشت است مربوط به خرد خبیث است.(1)

ادامه مطلب: مسئله شر در فلسفه معاصر و پاسخ آن از دیدگاه صدرالمتألهین
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: مباحث فلسفي
نمایش از 03 آبان 1392 بازدید: 322
پرینت

مرگ، پايان امكان ها

 گفت و گو با دكتر رضا داوري اردكاني
  گفتگوكننده: حميدرضا ابك
سال ها بود تصميم گرفته بودم كاري براي آخرتم بكنم. مي خواستم بعد از تمام از اين شاخه به آن شاخه پريدن ها و جهيدن ها، براي يك بار هم كه شده روي يك كار متمركز شوم و محصولي توليد كنم كه به كار خلق الله بيايد و توشه يي هم براي قبر و قيامتم باشد.
طرحي را كه در ذهن داشتم با چند نفر در ميان گذاشتم. گفتم مي خواهم دكتر داوري را راضي كنم تا در چند جلسه ي متعدد رو به رويش بنشينم و پاسخ پرسش هايم را از او بخواهم. تمام رفقا مثال آن عامي مردي را زدند كه كاسه ي ماستي به دست، كنار دريا نشسته بود و مي خواست با آب دريا دوغ بسازد. وقتي به او گفتند حاصل كار تو هرچه شود دوغ نمي شود، گفت خودم هم مي دانم، اما اگر هم بشود چه دوغي مي شود!

ادامه مطلب: مرگ، پايان امكان ها
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: مباحث فلسفي
نمایش از 03 آبان 1392 بازدید: 296
پرینت

مرگ خدا

 نویسنده: فریدریش نیچه
مترجم: کامبیز گوتن

مقدمه:

فرانکلین لوفان باومر:
فیلسوف آلمانی فریدریش نیچه (1900- 1844) بهتر از هر کسی در میان همعصرانش تغییرات عمده ای که ذهن اروپایی را در اواخر قرن نوزدهم جَولانگه خود ساخته بود تشخیص داده و توصیف نموده است. او برخی از این تغییرات را می پسندید و بعضی دیگر، نظیر ناسیونالیسم جدید، را اسفناک تلقّی می کرد. در مورد «مرگ خدا»(*) که شرحش به تفصیل در کتاب دانش دلگشا Die Frohliche Wissenschaft (1882) آمده است او احساسی داشت که خشنودی و دلگیری در آن توأم بود. چه در عین شادرویی پیشاپیش می دید فرهنگی که بخواهد بدون دین و اخلاقِ وابسته به دین زندگی کند روزگاران بسیار سختی خواهد داشت. در سراسر قطعه های پرتوان کتاب دانش دلگشا اشارات فراوانی به «فلسفه قدرت» خود نیچه وجود دارند که او سال بعد آنها را در اثر فلسفی آهنگین و شعرگونه اش، تحت عنوان زرتشت اینچنین راند، بسط و تعمیم داده است.

ادامه مطلب: مرگ خدا
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: مباحث فلسفي
نمایش از 03 آبان 1392 بازدید: 261
پرینت

مرزهای ایدئولوژی

 نویسنده: دکتر ناصر فکوهی

تقابل ذهنیت/ عمل (‌یا ذهنیت/ عینیت) بسیار مورد بحث قرار گرفته است و اغلب بر گسست و فاصله عمیقی تاکید شده است که این دو را از یکدیگر جدا می‌کند. با این وجود، باید اذعان کرد که کنشگران اجتماعی به سختی می‌توانند این فاصله را درک کنند و هر چند تفکیک را می‌فهمند، اما این فهم خود امری ذهنی است. به عبارت دیگر آنچه به مثابه عمل یا واقعیت بیرونی و بیرون از اراده فردی کنشگر و ذهنیت او شکل می‌گیرد، خود بازنمود یک «‌موقعیت مفروض» است که در بهترین حالت می‌توان آن را موقعیتی تصور شده و برساخته بر اساس تجارب گذشته خود یا دیگران و یا بر اساس اتوپیاها و آرزوهای مثبت خوش‌بینانه یا بر اساس مفروضات بدبینانه و نومیدانه شکل گرفته و لزوما ربطی به آنچه «اتفاق خواهد افتاد» ندارد، دانست.

ادامه مطلب: مرزهای ایدئولوژی
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: مباحث فلسفي
نمایش از 03 آبان 1392 بازدید: 247
پرینت

مردان ماده و دیالکتیک

 گزیده هایی از مارکسیسم و ریشه های آن

1- دیالکتیک تاریخ

«مثال مطلق» [همان] حقیقت مطلق است، معرّف نهایی و کامل و کافی مطلق و خدا و کائنات است. خدا همان اندیشه ی اندیشه ها و یگانگی مطلق ذهن و عین است. جهان در حقیقت خویش چیزی جز «مثال مطلق» نیست. اگر ما جهان را دستگاهی از «مواد» بدانیم که محکوم «نیروها» و «علل» است، از دیدگاه مقولات ناقص و یک سویه، جنبه مجازی جهان را نگریسته ایم. ولی حقیقت کامل که در این مقوله به آن می رسیم این است که جهان اولاً اندیشه است... و نهایتاً اندیشه ی اندیشه ها («مثال مطلق») یا شخصیت است.

ادامه مطلب: مردان ماده و دیالکتیک
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: مباحث فلسفي
نمایش از 03 آبان 1392 بازدید: 310
پرینت

«مُثُل» در نگاه شیخ اشراق(1)

  نویسندگان: مرتضی رضایی* - سید یدالله یزدان پناه**

و تطبیق اجمالی آن با اندیشه ی افلاطون

چکیده

طرح «نظریه ی مُثُل» و حضور تأثیرگذار آن در مباحث گوناگون فلسفی، مستند به افلاطون است و به دلیل آنکه دایره ی هستی را گسترده تر ترسیم می کند و از وجود موجوداتی با صفاتی ویژه سخن می گوید، در دوره های گوناگون فلسفی و تاریخی موضوع گفت و گو بوده است.

یکی از طرف داران این نظریه شیخ اشراق، شهاب الدین سهروردی است که جایگاهی تعیین کننده به مُثل در نظام هستی شناختی خود می دهد و می کوشد از سویی با ارائه ی ادلّه ای متقن وجود این عالم را اثبات کند و از سوی دیگر، با تبیین روشن نسبت این عالم با مراتب وجودی مافوق و مادون آن، چهره ای معقول تر و پذیرفتنی تر در قیاس با تبیین افلاطون به آن ببخشد.

ادامه مطلب: «مُثُل» در نگاه شیخ اشراق(1)
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: مباحث فلسفي
نمایش از 03 آبان 1392 بازدید: 234
پرینت

«مُثُل» در نگاه شیخ اشراق(2)

 نویسندگان: مرتضی رضایی* - سید یدالله یزدان پناه**

و تطبیق اجمالی آن با اندیشه ی افلاطون

نگاه شیخ اشراق به مُثل در نظام هستی

1. چینش و ترتیب کل هستی

بنا بر آنچه گفته های شیخ اشراق بر می آید، همه ی موجودات عالم یا باواسطه یا بی واسطه از «نورالأنوار» صادر می شوند:
فنورالأنوار هو الفاعل الغالب مع کلّ واسطه.... والقائم علی کلّ فیض فهو الخلّاق المطلق مع الواسطه و بدون الواسطه، لیس شأن لیس فیه شأنه علی انّه قد یتسامح فی نسبة الفعل الی غیره.(1)
آنچه از نورالانوار بی واسطه صادر می شود معلول نوری مجرّدی بیش نیست که همان «نوراقرب» باشد. از نورالانوار، نه معلولِ نوریِ دیگر و نه هیچ معلول ظلمانی و مادی صادر نمی وشد.(2)

ادامه مطلب: «مُثُل» در نگاه شیخ اشراق(2)
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: مباحث فلسفي
نمایش از 03 آبان 1392 بازدید: 252
پرینت

متافیزیک از دیدگاه پوپر

 نویسنده: علی اصغر ح‍ق‍دار

  معرفی اجمالی پوپر

کارل ریموند پوپر، به سال 1902 م در خانواده‏ای پروتستان در حومه شهر وین متولد شد. در سال 1918 م مدرسه را رها کرد و با مطالعه آزاد به عنوان مستمع آزاد وارد دانشگاه وین شد، و به تحصیل ریاضیات و فیزیک و فلسفه پرداخت، در سال 1919 م ابتداء برای مدت کوتاهی به کمونیستها پیوست و سپس با رها کردن آن، به کارهای علمی رو آورد و با روانشناسی آدلر و روانکاوی فروید و افکار اینشتین آشنا شد و در اواخر همین سال بود که تئوری ابطال‏پذیری را ارائه کرد.
در سال 1923 م امتحانات دانشگاهی را با موفقیت گذراند و به عنوان دانشجوی رسمی دانشگاه وین پذیرفته شد. وی در این سال در کنار تحصیلات دانشگاهی به عنوان مددکار اجتماعی به بچه‏های بی‏سرپرست کمک می‏کرد.

ادامه مطلب: متافیزیک از دیدگاه پوپر
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: مباحث فلسفي
نمایش از 03 آبان 1392 بازدید: 270
پرینت

متافيزيك دكارت

نويسنده: ترانه جوانبخت

موضوع هستي نزد دكارت به صورت سيستماتيك بررسي نشده است. دكارت همه توجه خود را صرف فعاليت " من فكر مي كنم" يا cogito كرده است كه منبع ذهني هستي مي باشد. درواقع چنين به نظر مي رسد كه متافيزيك به "خودشناسي" جابه جا شده است. بنابراين در معناي واقعي كلمه متافيزيك نزد دكارت وجود ندارد. دكارت در كتابش با عنوان "تعمق هاي فلسفه نخستين" خود را داراي فلسفه تخستين معرفي مي كند. در زمان حيات دكارت اين كتاب با عنوان "تعمق هاي متافيزيك" منتشر شده بود. بنابراين بايد در نظر گرفت كه اين كتاب جوابي به سئوالات كلاسيك متافيزيك مي دهد از جمله اين سئوالات اين هاست: هستي چيست؟ اساس آن چيست؟

ادامه مطلب: متافيزيك دكارت
 

صفحه1 از29

<< شروع < قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی > پایان >>

بانک اطلاعات دارو - داروشناسی

آشنایی با انواع داروها

عوارض انواع داروها و....

 -----------

ورود

حاضرين در سايت

ما 147 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

برای حمایت از ما امتیاز دهید