نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: كارن هورناي
نمایش از 16 آذر 1394 بازدید: 64
پرینت

کارن هورنای (روانکاو اجتماعی )

درآمدی بر نظریه روان کاوی اجتماعی
هورنای نیز مانند آدلر و یونگ سرانجام از روان کاوی سنتی سرخورده شد ونظریه تجدید نظر طلبانه ای را ساخت که تجربیات شخصی خودش را منعکس نمود.
هورنای با فروید موافق بود که آسیبهای اوایل کودکی مهم هستند اما هورنای از نظر تأکید بر نیروهای اجتماعی به جای زیستی در رشد شخصیت با فروید تفاوت داشت.
* مقایسه هورنای با فروید
1- هورنای هشدارداد که طرفداری قاطع از روان کاوی سنتی به رکود در تفکر نظری و روش درمانی منجر خواهد شد.
2- هورنای با عقاید فروید درباره روانشناسی زنانه مخالفت کرد.
3- او تأکید کرد که روان کاوی باید از نظریه غریزه فراتر رود وروی اهمیت تأثیرات فرهنگی بر رشد شخصیت تأکید کرد. انسان فقط تحت سلطه اصل لذت قرا ندارد، بلکه دو اصل هدایت کننده ایمنی و خشنودی بر او حاکم است.
تاثیر فرهنگ
هورنای بارها تاکید کرد که تاثیرات فرهنگی مبنای اصلی رشد شخصیت روان رنجور و بهنجار هستند ، او معتقد بود که فرهنگ مدرن بر اساس فرهنگ رقابت بین افراد استوار است .
رقابت جویی و خصومت بنیادی ناشی از آن به احساس انزوا منجر می شو، این احساس تنها بودن در دنیای بالقوه متخاصم بر تشدید نیاز با محبت می انجامد.
نیاز شدید به عشق ومحبت، زمينه رابرای رشد روان رنجوریها آماده می کند، افراد روان رنجور به جای اینکه از نیاز به محبت بهره مند شوند به روشهای بیمارگون سعی میکنند آنرا پیدا کنند.
تلاشهای خودشکن آنها با عزت نفس پایین، افزایش خصومت، اضطراب بنیادی، رقابت جویی بیشتر ونیاز شدید مداوم به عشق و محبت منجر می شود
جامعه غرب به چند طریق ازاین دور معیوب طرفداری می کند.
1- افراد این جامعه سرشار از آموزه های فرهنگی محبت خویشاوندی هستند، بااین حال این آموزه ها با نگرش شایع پرخاشگری و سابق برنده و برتر شدن درتعارض قرار دارد.

ادامه مطلب: کارن هورنای (روانکاو اجتماعی )
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: كارن هورناي
نمایش از 16 آذر 1394 بازدید: 71
پرینت

زندگینامه کارن هورنای

خانم کارن هورنای، در سال 1885 در هامبورگ آلمان متولد شد. پدرش ناخدایکشتیو مردیمذهبیو کج‌خلق بود. او از مادرش که زنیروشن‌فکر و سرزنده بود چندین سال مسن‌تر بود. مادرش این موضوع را نزد کارن فاش ساخته بود که آرزویمرگ شوهرش را دارد، زیرا از ترس این که مبادا بی‌شوهر بماند با ویازدواج کرده بود.

خانم کارن هورنای، در سال 1885 در هامبورگ آلمان متولد شد. پدرش ناخدایکشتیو مردیمذهبیو کج‌خلق بود. او از مادرش که زنیروشن‌فکر و سرزنده بود چندین سال مسن‌تر بود. مادرش این موضوع را نزد کارن فاش ساخته بود که آرزویمرگ شوهرش را دارد، زیرا از ترس این که مبادا بی‌شوهر بماند با ویازدواج کرده بود.
کودکیهورنای، اصلا تعریفینداشت. مادرش او را طرد می‌کرد و برادر بزرگترش را بیشتر دوست می‌داشت. به همین خاطر، کارن به پسر بودن او حسادت می‌ورزید. پدرش نیز قیافه و هوش او را پیوسته تحقیر می‌کرد و در او احساس حقارت، بی‌ارزشیو خصومت به وجود می‌آورد. این فقدان محبت پدر- مادری، چیزیرا که بعدها «اضطراب اساسی» نامید در او پرورش داد که این نمود، نفوذ تجارب شخصیاو بر نظریه شخصیتش می‌باشد.
با آغاز 14 سالگی، هورنایچند بار عاشق شدن را تجربه کرد و برایرسیدن به عشق و پذیرندگیکه در خانواده نداشت بسیار تلاش کرد و نشر روزنامه‌ایرا آغاز کرد که آن را «سازمان بکر برایابر باکره‌ها» نامید.
هورنایبا وجود مخالفت‌هایپدرش وارد دانشکده پزشکیدانشگاه برلین شد و در سال 1913 دکتریپزشکیخود را دریافت کرد. او ازدواج کرد و صاحب سه دختر شد. او یک دوره طولانیآشفتگیهیجانیرا پشت سر گذاشت. در این مدت او به شدت ناخشنود و افسرده بود و از ناراحتیمعده رنج می‌برد. او در روابط جنسیبا همسرش دچار مشکل بود و درگیر چند ماجرایعشقیشده بود. او در سال 1927 از همسرش جدا شد و تا پایان عمر برایپذیرفته شدن تلاش می‌کرد. طولانی‌ترین و گرمترین رابطه عشقیهورنایبا اریک فروم روانکاو بود. وقتیاین رابطه به هم ریخت او در هم شکست. برایدرمان افسردگیو مشکلات جنسی‌اش تحت روان‌کاویقرار گرفت. در طول درمان، روانکاو فرویدی‌اش به او گفت که تلاش ویبرایعشق و میل شدیدش به مردان نیرومند از تمایلات ادیپیدوران کودکیاو نسبت به پدر مقتدرش ناشیشده است.

ادامه مطلب: زندگینامه کارن هورنای
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: كارن هورناي
نمایش از 16 آذر 1394 بازدید: 63
پرینت

عنوان: كارن هورناي (Karen Horney)

نویسنده : منيره دانايي
كلمات كليدي : كارن هورناي، اضطراب اساسي، نيازهاي روان رنجوري، شخصيت تسلط گر، شخصيت جداشده، شخصيت پرخاش گر، خودپنداره آرماني، روان شناسان نامدار

خانم کارن هورنای، در سال 1885 در هامبورگ آلمان متولد شد. پدرش ناخدای کشتی و مردی مذهبی و کج‌خلق بود. او از مادرش که زنی روشن‌فکر و سرزنده بود چندین سال مسن‌تر بود. مادرش این موضوع را نزد کارن فاش ساخته بود که آرزوی مرگ شوهرش را دارد، زیرا از ترس این که مبادا بی‌شوهر بماند با وی ازدواج کرده بود. کودکی هورنای، اصلا تعریفی نداشت. مادرش او را طرد می‌کرد و برادر بزرگترش را بیشتر دوست می‌داشت. به همین خاطر، کارن به پسر بودن او حسادت می‌ورزید. پدرش نیز قیافه و هوش او را پیوسته تحقیر می‌کرد و در او احساس حقارت، بی‌ارزشی و خصومت به وجود می‌آورد. این فقدان محبت پدر – مادری، چیزی را که بعدها "اضطراب اساسی" نامید در او پرورش داد که این نمود، نفوذ تجارب شخصی او بر نظریه شخصیتش می‌باشد.
با آغاز 14 سالگی، هورنای چند بار عاشق شدن را تجربه کرد و برای رسیدن به عشق و پذیرندگی که در خانواده نداشت بسیار تلاش کرد و نشر روزنامه‌ای را آغاز کرد که آن را "سازمان بکر برای ابر باکره‌ها" نامید.
هورنای با وجود مخالفت‌های پدرش وارد دانشکده پزشکی دانشگاه برلین شد و در سال 1913 دکتری پزشکی خود را دریافت کرد. او ازدواج کرد و صاحب سه دختر شد. او یک دوره طولانی آشفتگی هیجانی را پشت سر گذاشت. در این مدت او به شدت ناخشنود و افسرده بود و از ناراحتی معده رنج می‌برد. او در روابط جنسی با همسرش دچار مشکل بود و درگیر چند ماجرای عشقی شده بود. او در سال 1927 از همسرش جدا شد و تا پایان عمر برای پذیرفته شدن تلاش می‌کرد. طولانی‌ترین و گرمترین رابطه عشقی هورنای با اریک فروم روانکاو بود. وقتی این رابطه به هم ریخت او در هم شکست. برای درمان افسردگی و مشکلات جنسی‌اش تحت روان‌کاوی قرار گرفت. در طول درمان، روانکاو فرویدی‌اش به او گفت که تلاش وی برای عشق و میل شدیدش به مردان نیرومند از تمایلات ادیپی دوران کودکی او نسبت به پدر مقتدرش ناشی شده است.

ادامه مطلب: عنوان: كارن هورناي (Karen Horney)
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: كارن هورناي
نمایش از 28 آبان 1392 بازدید: 184
پرینت

کارن هورنای (1885-1952)

کارن هورنای در 16 سپتامبر 1885 در آلمان به دنیا آمد و در 4 دسامبر 1952 درگذشت. او از سال‌های نخستین زندگی گرفتار افسردگی بود. پدرش آدم بسیار سخت‌گیری بود و کارن با برادر بزرگترش برندت رابطه بسیار نزدیکی داشت. هنگامی که برادرش از او دور شد، به افسردگی مبتلا گشت و این مشکل در سراسر زندگی همراهش بود.
کارن در سال 1906 وارد دانشکده پزشکی شد و در سال 1909 با یک دانشجوی رشته حقوق به نام اسکار هورنای ازدواج کرد. مرگ مادر در سال 1911 و سپس برادرش در سال 1923 برای او بسیار سخت و طاقت‌فرسا بود. کارن در سال 1926 همسرش را ترک کرد و با سه دخترش به آمریکا رفت. در این جا بود که او با دانشمندان برجسته‌ای آشنا شد و نظریه‌های خود در زمینه روان‌شناسی را ارائه کرد.

ادامه مطلب: کارن هورنای (1885-1952)
 

بانک اطلاعات دارو - داروشناسی

آشنایی با انواع داروها

عوارض انواع داروها و....

 -----------

ورود

حاضرين در سايت

ما 65 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

برای حمایت از ما امتیاز دهید