نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: لغات و اصطلاحات روان شناسي
نمایش از 28 آبان 1392 بازدید: 283
پرینت

واژه نامه توصيفي روانشناسي

 

 

antisocial personality disorder

اختلال شخصیت ضداجتماعی

 

     

 

این اختلال با اعمال جامعه‌ستیزانه و جنائی مستمر مشخص است، اما معادل جنایتکاری نیست. بلکه ناتوانی برای تطابق به موازین اجتماعی است که شامل بسیاری از وجوه رشد نوجوانی و جوانی بیمار می‌گردد. شخصیت‌های ضد اجتماعی معمولاً با ظاهر عادی، حتی فریبنده و راضی کننده مشاهده می‌گردند. معهذا، سوابق آن‌ها حاکی از اختلال عملکرد در بسیاری از زمینه‌های زندگی است.

 

 

 

ادامه مطلب: واژه نامه توصيفي روانشناسي
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: لغات و اصطلاحات روان شناسي
نمایش از 26 آبان 1391 بازدید: 218
پرینت

اصطلاح نامه روانشناسي(پ)

 « پ »

 پاركينسون  ( بيماري پاركينسون)   Parkinsons Disease / Parkinsonism

    بيماري پاركينسون فلج تحركي نيز ناميده مي شود. اين بيماري بوسيله 1) سختي قسمت زيادي از عضلات بدن 2) لرزش غير ارادي نواحي مبتلا حتي هنگاميكه شخصي در حال استراحت است و هميشه با فركانس ثابت 3 تا 6 سيكل در ثانيه 3)ناتواني شديد براي شروع كردن حركات ، موسوم به بيحركتي تشخيص داده مي شود. بيحركتي كه در بيماري پاركينسون بوجود مي آيد غالباً براي بيمار زجرآورتر از علائم سختي عضلاني و لرزش است زيرا براي انجام حتي ساده ترين حركات در بيماري پاركينسون  شديد شخص بايد حد اكثردرجه تمركز را اعمال كند . كوشش رواني و حتي زجر رواني كه لازم است تا موجب شروع حركت شود غالباً در آخرين حد نيروي اراده شخص قرار دارد . سپس هنگاميكه حركت واقعاً بوجود مي آيد سخت بوده و بجاي آنكه نرم ويكنواخت باشد حالت منقطع و پرشي دارد.                     (گايتون     1991)

ادامه مطلب: اصطلاح نامه روانشناسي(پ)
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: لغات و اصطلاحات روان شناسي
نمایش از 26 آبان 1391 بازدید: 215
پرینت

اصطلاح نامه روانشناسي(ن)

« ن »

 ناحيه بروكا                            s  area ‘  Broca

   يك ناحيه ويژه در قشر پيشاني موسوم به ناحيه بروكا تامين كننده مدار عصبي براي تشكيل كلمات است . در اين جاست كه برنامه ها و طرحهاي حركتي براي بيان كلمات انفرادي يا حتي عبارات كوتاه ايجاد شده و انجام مي گيرد . اين ناحيه همچنين در ارتباط نزديك با ناحيه فهم زبان ورنيكه در قشر ارتباطي گيجگاهي عمل مي كند .

                                                                                    ( گايتون  ،  1991  )

 

ادامه مطلب: اصطلاح نامه روانشناسي(ن)
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: لغات و اصطلاحات روان شناسي
نمایش از 26 آبان 1391 بازدید: 212
پرینت

اصطلاح نامه روانشناسي(ل،م)

 

« ل »لقاح          /  Fertilization    Fecondation

    اگر چهارده روز پس از عادت ماهانه ( در زنان ) ، يكي از اسپرمها با تخمكي كه در حال حركت به طرف رحم است بر خورد نمايد و در آن نفوذ كند ، دو سلول نر و ماده با يكديگر تركيب مي شود و پس از آن به طريقه رشد سلولي ، شروع به تكثير مي كنند . براي نفوذ اسپرم در تخمك در هر بار حداقل حدود 20 ميليون اسپرم وارد دهانة رحم مي شود و يكي از آنها در تخمك نفوذ مي كند و آن را بارور مي سازد به اين عمل لقاح گويند.                                      ( سيف و همكاران ، 1375 )

 

ادامه مطلب: اصطلاح نامه روانشناسي(ل،م)
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: لغات و اصطلاحات روان شناسي
نمایش از 26 آبان 1391 بازدید: 265
پرینت

اصطلاح نامه روانشناسي(ف،ق،ک،گ)

 

« ف »

 فرار ( گريز )          Escape

   در مراحل اول تكامل انسان ، براي رودررويي با استرس ، دستگاه عصبي خود كار يكي از اين دو سايق را راه مي انداخت : جنگ يا گريز (فرار ) .وقتي فرد در حالت استرس شديد شديد قرار مي گرفت ، مثلاً زماني كه مجبور مي شد با خرسي يا دشمني قويتر از خود روبه رو شود ، تنها دو راه منطقي در پيش مي گرفت ، جنگ يا گريز . در اين شرايط ، اجداد ما به نيروهاي فيزيولوژيك ، نيروهايي كه به كمك دستگاه عصبي سمپاتيك فراهم مي شود نياز داشتند . در فرهنگ امروزي ، واكنش فرار يا مبارزه دستگاه عصبي خودكار يك واكنش غير انطباقي به حساب مي آيد زيرا اين واكنش تغييرات فيزيولوژيك ايجاد مي كند كه آنها نيز، به نوبه خود ، مي توانند در دراز مدت براي سلامت جسمي و رواني مضر باشند ، بدين صورت كه بيماريهاي حاد مثل حمله هاي قبلي و سرطان به وجود آورند .           ( گنجي ، 1379 )

 

ادامه مطلب: اصطلاح نامه روانشناسي(ف،ق،ک،گ)
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: لغات و اصطلاحات روان شناسي
نمایش از 26 آبان 1391 بازدید: 226
پرینت

اصطلاح نامه روانشناسي(ط،ظ،ع،غ)

« ط »

 طرح آزمايش     Experimental  design

   آزمايش يك بررسي علمي است كه در آن پژوهشگر يك يا چند متغير مستقل را دستكاري يا كنترل مي كند و اثر متغير هاي همراه با دستكاري متغير ها ي مستقل را در متغير يا متغير هاي وابسته مورد مشاهده قرار مي دهد .

يك طرح آزمايشي طرحي است كه در آن پژوهشگر دست كم يك متغير مستقل را دستكاري مي كند.                                       ( نجفي زند و شريفي ، 1376)

 

ادامه مطلب: اصطلاح نامه روانشناسي(ط،ظ،ع،غ)
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: لغات و اصطلاحات روان شناسي
نمایش از 26 آبان 1391 بازدید: 209
پرینت

اصطلاح نامه روانشناسي(ش،ص،ض)

 

« ش »

 شاخه پارا سمپاتيك        Parasympathetic  Branch

   بخش پاراسمپاتيك بر خلاف بخش سمپاتيك در هر زمان معين بر اندام واحدي اثر مي گذارد اگر در فعاليتهاي شديد و بر انگيخته ، بخش سمپاتيك را بخش مسلط و غالب در نظر بگيريم بخش پاراسمپاتيك را مي توان بخش مسلط در دوره آرميدگي به شمار آورد . اين بخش در عمل گوارش مشاركت دارد . و به طور كلي سبب تداوم كاركرد هايي مي شود كه ذخاير بدن را محافظت مي كنند . همچنين مردمك چشم را تنگ مي كند ، ترشح بزاق را راه مي اندازد . هر چند اين دو دستگاه عكس يكديگر عمل مي كنند اما استثناهايي هم براي اين اصل وجود دارد . بخش سمپاتيك در مورد ترس و هيجان تسلط دارد اما يكي از نشانه هاي نسبتاً رايج پاراسمپاتيك در ترس شديد تخليه غير ارادي مثانه يا روده است . به اين ترتيب هر چند اين دو دستگاه غالباً در جهت عكس يكديگر عمل مي كنند اما تعامل پيچيده يي نيز بين آنها وجود دارد.

                                                                      (اتكينسون و هيلگارد  ،  1983 )

 

ادامه مطلب: اصطلاح نامه روانشناسي(ش،ص،ض)
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: لغات و اصطلاحات روان شناسي
نمایش از 26 آبان 1391 بازدید: 205
پرینت

اصطلاح نامه روانشناسي(س)

« س »

 سازگاري          Adjustment

   اصطلاح سازگاري بيشتر در رابطه با انطباق اجتماعي يا روانشناختي به كار گرفته   مي شود كه در اينصورت بيشتر جنبه مثبت آن مورد نظر است ، يعني «سازگاري خوب»وقتي گفته مي شود سازگاري فرد خوب است كه درگير فرآيندي غني و در حال ادامه در جهت تحقق و رشد تواناييهاي بالقوه خود مي باشد ، نسبت به محيط واكنش نشان مي دهد و متقابلاً محيط را تغييرمي دهد و اين عمل را به شيوه اي اثر بخش و همراه با سلامت رواني انجام مي دهد.              ( ساعتچي  ،  1374)         

 

ادامه مطلب: اصطلاح نامه روانشناسي(س)
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: لغات و اصطلاحات روان شناسي
نمایش از 26 آبان 1391 بازدید: 184
پرینت

اصطلاح نامه روانشناسي(ز،ژ)

« ز »

زيگموند فر ويد              Sigmund  freud

   فرويد در ماه مه 1856 در فر يبرگ موراوي (F reibery  moravia) متولد شد . در سال 1990 نام ميدان استالين اين شهر به ميدان فرويد تغير يافت . پدر فرويد تاجر نسبتاً نا موفق بود . زماني كه تجارب وي در مواردي با شكست مواجه شد ، خانواده وي به لايپزيك (Leipzip) آلمان مهاجرت نمود و سپس ، وقتي كه فرويد چهار ساله بود به وين اطرايش مهاجرت كرد. فرويد تقريباً 80 سال در وين باقي ماند . و در اواخر سپتامبر 1939 در لندن چشم از جهان فرو بست . وي بنيانگذار مكتب روانكاوي بود .                                                                              ( شولتز  ،   1987)

 

ادامه مطلب: اصطلاح نامه روانشناسي(ز،ژ)
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: لغات و اصطلاحات روان شناسي
نمایش از 26 آبان 1391 بازدید: 199
پرینت

اصطلاح نامه روانشناسي(ر)

 رسش ( پختگي )         maturation

   رسش عبارتنست از توالي همگاني رخداد هاي بيو لو ژيكي در دستگاه عصبي مركزي كه بروز يك كاركرد رواني را ممكن مي سازد ؛ البته با فرض اينكه كودك از لحاظ جسماني سالم باشد و با افراد و اشيا ء سر وكار داشته باشد . كودكاني كه با بزرگسالان سر و كار دارند بين يكسالگي و سه سالگي سخن گفتن را آغاز مي كنند . همين پديده يكي از بهترين نمونه هاي رسش كنشهاي رواني است . مغز كودك سه ماهه به قدر كافي رشد نكرده است تا بتواند سخن بگويد از سوي ديگر كودك دو ساله كه مغزش به اندازة كافي رشد كرده است قادر به سخن گفتن نخواهد بود ، مگر اينكه شاهد سخن گفتن بزرگسالان بوده باشد . رسش نمي تواند باعث بروز عملكرد رواني شود ؛ رسش صر فاً محدودة زود ترين زمان بروز عملكرد رواني را تعيين مي كند .

ادامه مطلب: اصطلاح نامه روانشناسي(ر)
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: لغات و اصطلاحات روان شناسي
نمایش از 26 آبان 1391 بازدید: 184
پرینت

اصطلاح نامه روانشناسي (د،ذ)

داروي ضد اضطراب           Antianxiety   drug

     داروي كند كننده دستگاه عصبي مركزي كه موجب كاهش تنش مي شود . كمي خواب آلودگي ايجاد مي كند ولي نه به ميزان زياد . واليوم و ليبرلوم دو نمونه از اين داروها هستند . به اين دارو ها آرامبخش نيز گفته مي شود .

                                                                (اتكينسون و هيلگارد ، 1983)

 

ادامه مطلب: اصطلاح نامه روانشناسي(د،ذ)
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: لغات و اصطلاحات روان شناسي
نمایش از 26 آبان 1391 بازدید: 178
پرینت

اصطلاح نامه روانشناسي(خ)

خصوصيات اوليه جنسي          Primary sex - characteristic            

خصوصيات اوليه جنسي به رشد اندامهاي اطلاق مي شود كه براي توليد مثل ضروري هستند مثل رحم و تخمدان در دختران . دستگاه توليد مثل و غده پروستات در پسران.

                                                                      ( احدي و جمهري 1378)

ادامه مطلب: اصطلاح نامه روانشناسي(خ)
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: لغات و اصطلاحات روان شناسي
نمایش از 26 آبان 1391 بازدید: 198
پرینت

اصطلاح نامه روانشناسي(ث)

«  ث »

 ثبات شيء             Obgect constancy

   ثبات شيء به اين معناست كه اندازه ،شكل ، رنگ ، درخشندگي ، و ويژگيهاي  ديگر شي، نسبتاًمستقل از تنوعات تصوير شبكه اي است و به همان  صورتي كه ادراك شده است باقي مي ماند .ثبات شي ء از مختصه هاي  مهم ادراك است . اگر چنين گرايشي نمي بود  دنياي غريبي مي ديديم ، كه در آن اشياء بر حسب نزديكي  يا دوريشان از ما بزرگ يا كوچك مي شدند. براي مثال اگر سكه را از زاويه خاصي نگاه مي كرديم  به جاي اينكه گرد باشد بنظر بيضي مي رسيد . چگونه با وجود طيف گسترده اي از محركهاي مختلف ثبات شي ء همچنان باقي مي ماند بطور كلي تبيين اين موضوع به دو دسته كلي تقسيم مي شود . اول اينكه ، نظريه پردازاني  كه برياد گيري تا كيد مي كنند اين فرضيه را مطرح مي كنند كه ما خود را با تنوع محركها انطباق مي دهيم به نحوي كه ماهيت «واقعي»  محرك را ادراك مي كنيم . هلمهولتز (1894 - 1821) فيزيكدان و روان شناس بزرگ آلماني مي گويند كه ما از ماهيت محركها استنباطي نا هشيار داريم . اين استنباط نا هشيار كه حدسي است تعليم يافته و بدون عمر آگاهانه ، بر اساس تجارب ما در دنياي واقعي صورت مي گيرد.

ادامه مطلب: اصطلاح نامه روانشناسي(ث)
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: لغات و اصطلاحات روان شناسي
نمایش از 26 آبان 1391 بازدید: 272
پرینت

 

اصطلاح نامه روانشناسي(و،ه،ی)

 « و »

 واج              Phonemes

   هنگام صحبت كردن ، در واقع اندامهاي گفتاري صداهاي مشخصي را براي بيان مقصود ما توليد مي كنند . اين الفاظ يا صوتهاي فيزيكي از يك دسته واج يا واحد صوتي تشكيل شده است . واجها به دو دسته واج كم صدا يا بي صدا و با صدا  يا صدا دار به نام واكه تقسيم مي شوند. واكه هاي زبان فارسي عبارت از « آ ،  اَ ، اِ ، ا‘ ، او ، اي » است.

   هر زباني تعداد واجهاي مخصوص خود را دارد . مثال ، زبان فارسي 30 واج و زبان انگليسي 40 واج دارد .                               ( سيف نراقي و نادري ، 1380 )

ادامه مطلب: اصطلاح نامه روانشناسي(و،ه،ی)
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: لغات و اصطلاحات روان شناسي
نمایش از 26 آبان 1391 بازدید: 213
پرینت

رفتار درماني                Behavior  Therapy

   روشي دررواندرماني كه به اصول ياد گيري مبتني است در اين روش از فنوني مانند شرطي سازي تقابلي ، تقويت ، و شكل دهي به منظور تغيير رفتار استفاده مي شود .

                                                                (اتكينسون و هيلگارد ، 1983 )

 

رفتار مقابله اي                   Behavioral  cooping

   آنچه فرد واقعاً به هنگام رو يارويي با يك محرك فشار زاي رواني انجام مي دهد.

                                                                           (سارا سون، 1378 )

 

ادامه مطلب: اصطلاحات روانشناسی ( ر-ز-ژ-س)
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: لغات و اصطلاحات روان شناسي
نمایش از 26 آبان 1391 بازدید: 241
پرینت

حافظه معتائي    Semantic  memory                                                

چنانچه از نامش بر مي آيد معاني ذخيره مي شوند. وقتي كه ما جمله اي را در يك كتاب مي خوانيم . معني آن را حفظ مي كنيم . نه كلمات يا ويژگيهاي دستوري آن جمله را اطلاعات موجود در حافظه معتائي عموماً  بصورت گزاره -         - ذخيره مي شوند.

   گزاره ها براي باز نمايي يا معرفي واحد هاي كوچك معني مناسب اند . اما زماني كه بازنمائي مجموعه هاي بزرگتري از دانش سازمان يافته مورد نظر است   گزاره ها چندان كار ساز نيستند . براي مجموعه هاي بزرگ دانش ا ز           (schema)     استفاده مي شود.                                                   ( سيف ، 1379)

ادامه مطلب: چندين اصطلاح رايج روان شناسي
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: لغات و اصطلاحات روان شناسي
نمایش از 26 آبان 1391 بازدید: 234
پرینت

الله الرحمن الرحيم

 مقد مه؛

   هدف اصلي و اوليه تدوين واژگان حاضر ارائه توضيحاتي مجمل پيرامون مفاهيم و كليه واژگان روانشناسي مطروحه در كتاب روانشناسي پايه سوم انساني است و هدف فرعي اين مجموعه آماده كردن يكي از ابزارهاي لازم براي بهره گيري مستقيم    دانش آموز مي باشد .

    رشته علوم انساني از كتابها و مجلاتي كه در علوم روانشناسي تاليف شده است .

   اميد است كه مجموعه اصطلاحاتي كه در اين واژگان عرضه شده است بتواند كار مطالعه متون را براي دانش آموز رشته علوم انساني تسهيل كند به نحوي كه آنان    بتوانندسريع تر به اطلاعات نوين علمي دست يابند .

   در اين مجموعه سعي شده است براي توضيح هر كليد واژه با رجوع به منابع معتبر و متعدد موجود در رشته روانشناسي ، مطالبي كه مفيد و مناسب مي باشد استخراج و بيان گردند و دانش آموزان عزيز مي توانند در صورت نياز به اطلاعات بيشتر به منابع مذكور تحت هر كليد واژه مراجعه نمايند .

   اين واژگان با همه وقتي كه در تدوين آن به كار رفته است مسلماً خالي از نقص نيست اميد است اهل نظر بر مولفان منت نهاده ، نا رساييهاي كار و پيشنهادات اصلاحي خود را با آنان در ميان گذارند .

ادامه مطلب: اصطلاحات روانشناسی ( الف)
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: لغات و اصطلاحات روان شناسي
نمایش از 26 آبان 1391 بازدید: 236
پرینت

ترس مرضي ( هراس )       Phobia

      ترس مرضي از شايعترين اختلالات رواني است .

وجه تمايز ترس مرضي و ترس طبيعي:

1)   ترس طبيعي ترس ناشي از يك منبع واقعاً ترسناك و وحشت زا بوده وترس يك واكنش طبيعي و عادي تلقي مي شود . در ترس طبيعي فرد نسبت به عامل ترس آگاهي داشته و به عبارتي در ترس طبيعي ادراك ترس با موضوع ترس انطباق دارد .

2)    ترس مرضي يا فوبيك فرد از شيء يا موقعيتي مي ترسد كه نسبت به عدم ترسناك بودن آن آگاهي دارد . لكن واكنش ترس براي فرد در اين موقعيت اجتناب ناپذير است . مانند ترس از مكانهاي باز يا ترس از اجتماع انساني در اين جا واكنش ترس نوعي واكنش دفاعي است كه بيمار تلاش مي نمايد تا اضطراب خود را با جابجائي ترس از يك موقعيت يا فرد يا فكر ويژه به يك موقعيت يا فكر ديگر كه با اولي ارتباط دارد كم نمايد . احساس وحشت آگاهانه از يك موقعيت ويژه در واقع از يك منبع ديگر .                     (فراهاني و احمدي  ،  1370)

                                                           

ادامه مطلب: اصطلاحات روانشناسی ( ت - ث - چ - ح )
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: لغات و اصطلاحات روان شناسي
نمایش از 26 آبان 1391 بازدید: 273
پرینت

 

انعطاف پذيري     Plasticity /Flexibility

      در نماي ، كلي يعني ظرفيت فرد براي نرمش در تغيير نگرشها يا ظرفيت او براي سازگاري سريع در موقعيتهاي جديد. در معناي خاص وضعيتي را گويند كه در ((اسكز وفرني كاتاتونيايي)) مشاهده مي شود و طي آن وقتي حالت دست و پاي بيمار را به وضع معيني قرار دهيم بيمار اين حالت را براي مدتي طولاني و به همان وضع ، حفظ مي كند.     

ادامه مطلب: اصطلاحات روانشناسی ( الف- ب پ - ت )
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: لغات و اصطلاحات روان شناسي
نمایش از 24 آبان 1391 بازدید: 201
پرینت

سادیسم، دیگر آزاری جنسی(Sadism)

این اصطلاح پس از مارکی دو ساد  (Marque de Sade)(1814-1740)، نویسنده فرانسوی که در داستان هایش افرادی را توصیف نموده که برای کسب لذت جنسی خشونت بیرحمانه ای نشان می داده اند، معمول گردید. سادیسم به کسب لذت جنسی از طریق شکنجه دادن و ایجاد درد جسمی و روحی برای دیگران اطلاق می شود.

ادامه مطلب: سادیسم، دیگر آزاری جنسی(Sadism)
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: لغات و اصطلاحات روان شناسي
نمایش از 24 آبان 1391 بازدید: 156
پرینت

واژه نامه فارسی و لاتیناصطلاحات روانشناسی 7

ادامه مطلب: واژه نامه فارسی و لاتیناصطلاحات روانشناسی 7
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: لغات و اصطلاحات روان شناسي
نمایش از 24 آبان 1391 بازدید: 173
پرینت

واژه نامهفارسی و لاتین اصطلاحات روانشناسی 6

ادامه مطلب: واژه نامهفارسی و لاتین اصطلاحات روانشناسی 6
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: لغات و اصطلاحات روان شناسي
نمایش از 24 آبان 1391 بازدید: 220
پرینت

اصطلاحات روانشناسی 

ادامه مطلب: اصطلاحات روانشناسی 5
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: لغات و اصطلاحات روان شناسي
نمایش از 24 آبان 1391 بازدید: 165
پرینت

واژه نامه فارسی و لاتین اصطلاحات روانشناسی 4

 

ادامه مطلب: واژه نامه فارسی و لاتین اصطلاحات روانشناسی 4
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: لغات و اصطلاحات روان شناسي
نمایش از 24 آبان 1391 بازدید: 157
پرینت

واژه نامه فارسی و لاتین اصطلاحات روانشناسی 3

 

ادامه مطلب: واژه نامه فارسی و لاتین اصطلاحات روانشناسی 3
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: لغات و اصطلاحات روان شناسي
نمایش از 24 آبان 1391 بازدید: 134
پرینت

واژه نامه فارسی و لاتین اصطلاحات روانشناسی 2

ادامه مطلب: واژه نامه فارسی و لاتین اصطلاحات روانشناسی 2
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: لغات و اصطلاحات روان شناسي
نمایش از 24 آبان 1391 بازدید: 175
پرینت

 واژه نامه فارسی و لاتین اصطلاحات روانشناسی 1

 

 

ادامه مطلب: واژه نامه فارسی و لاتین اصطلاحات روانشناسی 1
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: لغات و اصطلاحات روان شناسي
نمایش از 24 آبان 1391 بازدید: 190
پرینت

معانی اصطلاحات تخصصی روانشناسی به کار رفته در کتاب روانشناسی سال سوم

رشته های روانشناسی:1-روانشناسی حیوانی2-روانشناسی فیزیولوژیک

3-روانشناسی ژنتیک4-روان شناسی اجتماعی5- روان شناسی زبان6-روانشناسی تفاوتهای فردی7- روانشناسی بالینی8-روانشناسی تربیتی9- روانشناسی صنعتی10-روان سنجی11-روانشناسی عمومی12- روانشناسی آزمایشی13-روانشناسی شخصیت14- روانشناسی یادگیری 15- روانشناسی مرضی 16 روانشناسی کودک

ادامه مطلب: معانی اصطلاحات تخصصی روانشناسی به کار رفته در کتاب روانشناسی سال سوم
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: لغات و اصطلاحات روان شناسي
نمایش از 24 آبان 1391 بازدید: 154
پرینت

 اصطلاحات روانشناسی

رشد جنسي        Sexual  development  

   در آغاز نو جواني ، اغلب كودكان به دوره سزيعي از رشد جسماني ( جهش نموي نوجواني ) گام مي گذارند كه با رشد تدريجي اندامهاي تناسلي و ويژگيهاي جنسي ثانويه ( مثل رشد پستانها در دختران و پيدايش ريش در پسران و نمايان شدن موي بر اندامهاي تناسلي هر دو جنس) همراه است. اين تغييرات طي يك دوره تقريباً دو ساله رخ مي دهند و با بلوغ جنسي به اوج مي رسند. نشانه بلوغ جنسي ، شروع  قاعدگي در دختران و نمايان شدن نطفه هاي زنده در ادرار پسران است .

ادامه مطلب: اصطلاحات روانشناسی ( ر)
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: لغات و اصطلاحات روان شناسي
نمایش از 24 آبان 1391 بازدید: 356
پرینت

اصطلاح نامه روانشناسي

  مقدمه؛
هدف اصلي و اوليه تدوين واژگان حاضر ارائه توضيحاتي مجمل پيرامون مفاهيم و كليه واژگان روانشناسي مطروحه در كتاب روانشناسي پايه سوم انساني است و هدف فرعي اين مجموعه آماده كردن يكي از ابزارهاي لازم براي بهره گيري مستقيم    دانش آموز مي باشد .
رشته علوم انساني از كتابها و مجلاتي كه در علوم روانشناسي تاليف شده است .
اميد است كه مجموعه اصطلاحاتي كه در اين واژگان عرضه شده است بتواند كار مطالعه متون را براي دانش آموز رشته علوم انساني تسهيل كند به نحوي كه آنان    بتوانندسريع تر به اطلاعات نوين علمي دست يابند .

ادامه مطلب: اصطلاح نامه روانشناسي
 

بانک اطلاعات دارو - داروشناسی

آشنایی با انواع داروها

عوارض انواع داروها و....

 -----------

ورود

حاضرين در سايت

ما 77 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

برای حمایت از ما امتیاز دهید