نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق اسلام ( و فقه )
نمایش از 14 شهریور 1391 بازدید: 204
پرینت

1 - كتاب(قرآن)
2 - سنت ( قول و فعل و تقرير پيامبر يا معصوم)
3 - اجماع
4 - قياس در ميان عامه و عقل در ميان خاصه. اين منافع به ادله اربعه تعبير ميشود.
در گذشته بطور ايجاز, درباره كتاب و سنت مطالبي بيان شد. اما درباره اجماع بايد گفته شود كه هر يك از دو فرقه عامه وخاصه براي آن تعريفي جداگانه دارند. امام فخر رازي كه از علماي عامه است ميگويد: اجماع عبارت است از اينكه اهل حل و عقد امت است بر امري از امور اتفاق كنند. و مراد وي از امور, بطوريكه غزالي در تعريف اجماع آورده امور ديني است. علماي خاصه نيز تعاريف مختلفي از اجماع كرده اند كه مفاد آن از اينقرار است: ( اجماع عبارت است از اتفاق گروهي از امت اسلام( فقها) ر امور ديني بطوريكه شامل گفتار معصوم باشد.)

ادامه مطلب: وضع قوانين اسلامي در زمان خلفاي راشدين
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق اسلام ( و فقه )
نمایش از 14 شهریور 1391 بازدید: 265
پرینت

1 . وصيت بمقدار ثلث نافذ و بمازاد آن نافذ نيست مگر با اجازه وراث
اين حكم مطابق فتواي مشهور اماميه است و مخالف در آن بسيار اندك تا جائي كه شهيد ثاني در مسالك مي گويد: شايد بتوان بر آن ادعاي اجماع نمود ولي از نظر علماي عامه اين حزم , شافعيان و مالكيان وصيت بمازاد بر ثلث باطل است هر چند كه وراث اجازه نمايند.
مستند مشهور اماميه روايات زيادي است كه اگر به حد تواتر نباشد لااقل مستفيض (جواهر الكلام) براي نمونه به قسمتي از يك روايت اشاره مي شود:

ادامه مطلب: وصيت مازاد بر ثلث در مكاتب حقوق اسلامي
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق اسلام ( و فقه )
نمایش از 14 شهریور 1391 بازدید: 272
پرینت

براي «واكنشهاي اجتماعي» اهداف گوناگوني شمرده شده كه تحت عنوان (اهداف كيفر) مورد بحث واقع، و مهمترين آنها در سه هدف خلاصه ميشود.
نخستين هدف كه در عين حال قديميترين انگيزه مجازات نيز به حساب ميآيد «جنبةاخلاقي» كيفر است. دراين ديدگاه، مجازات كردن شخص به واسطةارتكاب جرم (كه يك عمل ضد اخلاقي است)، امري اخلاقي به حساب ميآيد.

ادامه مطلب: نگاهي ديگر به اصول تشديد كيفر در قانون مجازات اسلامي
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق اسلام ( و فقه )
نمایش از 14 شهریور 1391 بازدید: 241
پرینت

, توجه به مكتب هاي مختلف فكري و طرز تفكر فقها و طبقه بندي مكاتب مزبور نظام قانونگذاري و حقوق را در اسلام براي ما روشن مي نمايد و عملاً معلوم مي كند كه قوانين اسلامي تا چه حد قابل اجرا بوده اند.
بنابراين تطور حقوق , كيفيت پيدايش و تكوين و تطور مكتب هاي مختلف حقوق اسلامي را مورد بررسي قرار مي دهد.
لازم به تذكر است كه ما كلمه حقوق را غالباً مرادف با فقه و بجاي تشريع كلمه قانونگذاري را بكار مي بريم زيرا هر چند دامنه وسيعتر از حقوق است و عبادات و مسائل اخلاقي را نيز در بر مي گيرد ليكن نظر ما بيشتر به جنبه هاي حقوقي مطلب است.

ادامه مطلب: سير تكويني حقوق اسلامي(قسمت1)
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق اسلام ( و فقه )
نمایش از 14 شهریور 1391 بازدید: 164
پرینت

منصب قضاوت را كسي مي تواند برعهده گيرد كه حكمش قاطع و لازم الاتباع بوده و غير قابل عدول باشد و اين شخص بايد مجتهدي باشد كه خود مستقلاً بتواند فتوي بدهد و دانستن و نقل علماي ديگر براي تصدي منصب قضاء كافي نيست و به عقيده عموم فقهاء وقتي دعوا نزد قاضي مجتهد و واجد صفت قاضي مطرح شد و او پس از رسيدگي حكم صادر كرد محكوم عليه حق درخواست تجديد رسيدگي نزد حاكم ديگري را ندارد (حضرت امام خميني قدس سره الشريف در تحرير الوسيله جلد دوم ميفرمايند:

ادامه مطلب: سير تحول قانوني تجديد نظر از احكام دادگاهها پس از پيروزي انقلاب اسلامي و نحوه برخورد قوه قضائيه و...
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق اسلام ( و فقه )
نمایش از 14 شهریور 1391 بازدید: 164
پرینت

تعيين اهداف و تبيين روشهاى لازم، به عنوان دو مرحله از شكل گيرى يك نظام اقتصادى مطرح مى‏باشد. سومين مرحله، پرداختن به ابزارهايى جهت تحقق روشهاى مزبور و نيل به آن اهداف است.
نظام اقتصاد اسلامى با توجه به اهميت‏سومين مرحله، به معرفى ابزارهاى متناسب با اهداف و روشهاى كلى خود نيز پرداخته است. «قرض‏الحسنه‏» يكى از ابزارهاى مناسبى است كه جهت تحقق روش كلى «حرمت ربا» معرفى گرديده است. بديهى به نظر مى‏رسد كه تحليل و بررسى اين رفتار در غنى‏تر كردن ادبيات اقتصاد اسلامى مؤثر باشد.

ادامه مطلب: در آمدى بر جايگاه قرض‏الحسنه در اسلام و اثرات اقتصادى آن
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق اسلام ( و فقه )
نمایش از 14 شهریور 1391 بازدید: 216
پرینت

از نگراني هاي عمده اي كه خاطر تدوين كنندگان قانون اساسي را مخصوصاُ قوانين اساسي كه پس از انقلابات عمومي و قيامتهاي مردمي و تغيير كلي نظام حكومتي تدوين مي شود, همواره بخود مشغول داشته است, وضع قوانين عادي مغاير با اصول ومقررات قانون اساسي توسط مجالس قانونگذاري و اجراي آنهاست.

ادامه مطلب: دادگاه حافظ قانون اساسي - شوراي نگهبان قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق اسلام ( و فقه )
نمایش از 14 شهریور 1391 بازدید: 262
پرینت

 اما در نظر قضاء اسلامي تعويق در اجراي حكم صادر شده ، سابقه ندارد و با عموميت وجوب تنفيذ سازگار نيست . باب قضاء در اسلام با عنوان (( فصل الخطاب )) معنون است و با اصدار حكم از جانب مراجع ذي صلاح تعلل و تاْخير در اجرايش رو نيست ، زيرا دقت و احتياطي كه شرع مقدس اسلام در انتخاب قاضي به عمل آورده و شرايط سنگيني كه در شخص وي لازم الرعايه دانسته و اهم آنها را اجتهاد مطلق و كمال عدالت شمرده است ، جايي براي ترديد در حكم وي باقي نمي گذارد . در واقع اسلام نظر خود را بر اساس و منشاُ صدور حكم معطوف داشته و بنا را بر آن نهاده است كه در حكم از پايه و ريشه دقت شود ، نه آنكه پس از صدور حكم در خصوص آن پي جوييهاي احتياطي به عمل آيد .

ادامه مطلب: تجديد نظر در احكام دادگاهها در فقه اسلامي
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق اسلام ( و فقه )
نمایش از 14 شهریور 1391 بازدید: 208
پرینت

 افزايش جمعيت كيفري در ايران موجب شده است كه نهادهاي بازدارنده جرم در جامعه مورد بازخواني قرار گيرد. زندان در حقوق و قوانين ايران، يكي از ابزارهاي اصلي و مهم مجازات تلقي شده است كه از ديرباز، به عنوان فضايي كه بتواند ضمن جلوگيري از تكرار جرم به اصلاح مجرمان نيز بپردازد، مورد توجه بوده است، اما اين سؤال اساسي همواره مطرح بوده است كه آيا زندان مي‏تواند نقش بازدارندگي داشته باشد؟ اگر تا به حال اين نقش را داشته است، تا چه ميزان در كاهش آمار جرم و جنايات در كشور تأثير مثبت داشته است؟

 

ادامه مطلب: بازخواني زندان و بازداشت از منظر حقوق اسلامي
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق اسلام ( و فقه )
نمایش از 14 شهریور 1391 بازدید: 167
پرینت

”آزاي عموي”عبارت از :”حقوقي است كه نوعي استقلال وخودساماني در زمينه هاي مختلف زندگي اجتماعي براي افراد،تامين مي كند واين حقوق،از لحاظ رشد شخصيت انساني ضروري شناخته شده است”.

ادامه مطلب: آزادي و تحقق آن در نظام حكومت اسلامي
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق اسلام ( و فقه )
نمایش از 14 شهریور 1391 بازدید: 216
پرینت

نويسنده : عبدالرضا اصغری مدرس دانشگاه علوم اسلامی رضوی

چكیده:

بلوغ (سن مسؤولیت)، امری تكوینی است، نه تشریعی و تعبدی؛ لذا در فرایند رشد طبیعی و در رابطه با عوامل اقلیمی، وراثت و مانند آن ظهور پیدا می‏كند. در قرآن كریم به سن خاصی در تحقق بلوغ اشاره نشده است و فقط به معیارهایی همانند «بلوغ حلم»، «بلوغ نكاح» و «بلوغ اشد» اشاره شده است.

ادامه مطلب: سن مسؤولیت كیفری در حقوق اسلام
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق اسلام ( و فقه )
نمایش از 14 شهریور 1391 بازدید: 165
پرینت

سوال اصلي:علم فقه و حقوق چگونه علمي هستند؟ چه نهاد و يا عملي تعيين کننده قواعد و ضوابط اجتماعي و عبادي مردم است؟ آيين زندگي انسان را کي تعيين و مدون مي کند؟

جملات کليدي مياني: جنبه علمي و نظري فقه و حقوق، کيفر در نظام حقوقي، حقوق ملي، حقوق بين المللي، نظريه کلي علم حقوق، عرف، عقل، رويه قضايي، حق الله و حق الناس. عدالت در نظام حقوقي اسلام، قضاوت، شرايط قاضي.

ادامه مطلب: رابطه فقه و حقوق
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق اسلام ( و فقه )
نمایش از 14 شهریور 1391 بازدید: 193
پرینت

 محل نزاع را مشخص كرد تا آنكه نظرات مختلف در موضوع واحدي توارد كنند . محل نزاع در اين مساله در اين نيست كه آيا زنان مي توانند ابلاغ قضايي داشته باشند و يا نداشته باشند زيرا بسياري از آنان ممكن است ابلاغ قضايي داشته باشند اما بهيچ وجه مستقيما وارد عمل دادرسي نشوند بلكه در بخشهايي از قوه قضاييه انجام وظيفه نمايند . و همچنين محل نزاع در اين مساله در اين نيست كه آيا زن مي تواند قضاوت قانوني نمايد يا نه ؟

ادامه مطلب: داوري زن در اسلام
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق اسلام ( و فقه )
نمایش از 14 شهریور 1391 بازدید: 210
پرینت

 الف ـ تشكيل محاضره شرعيه و فقيه صلحيه :
پس از پيروزي آزاديخواهان و رهايي ملت ايران از حكومت جابرانه و استبدادي سلاطين قاجاريه و برقراري حكومت مشروطه در ايران و تصويب قانون اساسي مورخ چهاردهم جماديالثاني 1324 هجري قمري و متمم آن و تشكيل مجلس شوراي ملي مقدمات تأسيس عدليه جديد براي رسيدگي به دادخواهي و تظلمات مردم فراهم شد و در دوره8 دوم قانون گذاري مجلس ، قانون اصول تشكيات عدليه و محاضر شرعيه مورخ 21/ رجب 1329 هجري قمري بتصويب كميسيون قوانين عدليه رسيد و اين قانون محاكم عدليه را به دو نوع تقسيم نمود :

ادامه مطلب: دادگاه مدني خاص در نظام قضائي جمهوري اسلامي ايران
 

صفحه1 از9

<< شروع < قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 بعدی > پایان >>

بانک اطلاعات دارو - داروشناسی

آشنایی با انواع داروها

عوارض انواع داروها و....

 -----------

ورود

حاضرين در سايت

ما 100 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

برای حمایت از ما امتیاز دهید