نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق دريايي
نمایش از 16 شهریور 1391 بازدید: 209
پرینت

بر اساس مقررات قانون دريائي ايران فرمانده كشتي در غياب مالك و به منظور تامين احتياجات خود ، مجاز است تا بار و كرايه حمل و حتي خود كشتي را نزد مرتهن وثيقه بگذارد 0 اين رهن با آنچه كه در فقه شيعه و قانون مدني ايران آمده از جهاتي متفاوت است در اين مقاله سعي شده است تا اين تفاوتها مورد مطالعه قرارگيرد

ادامه مطلب: وثيقه و تلف مورد وثيقه در قانون دريائي ايران و مقايسه آن با مباني فقهي و حقوق مدني
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق دريايي
نمایش از 16 شهریور 1391 بازدید: 234
پرینت

حقوق دريائي عبارت از مجموعه قاعده ها و ضابطه هائي قضائي است كه بامور و مسائل مربوط بكشتيراني در دريا ها پيوستگي دارد.از اينرو حقوق مورد سخن داراي دامنه اي گشاده است كه ازجهات مختلف بحقوق بين الملل ، حقوق اداري ، حقوق كيفري ، حقوق كار و غيرآن بستگي پيدا ميكند و در اصل بخشي از حقوق بازرگاني و بالطبع شاخه اي از حقوق داخلي بشمار است .

ادامه مطلب: گفتگوئي درباره حقوق دريائي ايران
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق دريايي
نمایش از 16 شهریور 1391 بازدید: 249
پرینت

چكيده

اين مقاله رژيم حقوقى درياى خزر را با توجه به تغييرات جديدى كه در ساختار اتحاد شوروى (سابق) ايجاد شده است، بررسى مى نمايد. اما لازم است ابتدا موقعيت جغرافيايى درياى خزر و دولت هاى ساحلى تبيين گردد. اين سؤال كه آيا حقوق بين الملل مربوط به درياها مقرّرات كافى ناظر بر درياهاى محصور در خشكى را فراهم نموده اند، بايد مورد بحث قرار گيرد

ادامه مطلب: رژيم حقوقى درياى خزر
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق دريايي
نمایش از 16 شهریور 1391 بازدید: 218
پرینت

بايد اعلام داشت نگرش سنتي و ديدگاه پيشين نسبت به درياها از سال 1982 دستخوش تغييرات شگفتي شد. ديگر يک کشور خاص خود را حاکم مطلق العنان بحرها نمي دانست و اين باور در اکثريت مردم جهان ايجاد شده بود که درياها في الواقع ميراث مشترک جهاني هستند.
بعد از اعلام وزير امور خارجه مالت که نگرش نويي را به ذهن و باور جهاني ابراز داشت، به گونه يي که خردمندان و فرهيختگان اين واقعيت بزرگ را دريافتند که انسان همان گونه که از هوا و فضا برخوردار است بايد از دريا نيز بي نصيب نماند و بدين سبب حتي کشورهايي که هيچ مفري به دريا نداشتند بر اساس کنوانسيون 1982 برخوردار از حق شدند و ديگر کشورهايي که مرز دريايي داشتند متعهد شدند که امکان دستيابي به سواحل، اسکله و برخورداري از مواهب دريا را براي آنان فراهم کنند.

ادامه مطلب: دريا و انسان
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق دريايي
نمایش از 16 شهریور 1391 بازدید: 199
پرینت

وجود مفهوم ميراث مشترك بشريت كه در فصل يازدهم كنوانسيون انعكاس يافت, سبب گرديد كشورهاي صنعتي و پيشرفته غربي با آن به مخالفت برخيزند و لذا بعضاً يا آن را امضا نكردند و يا برخي امضا نموده ولي تصويب نكردند. به هر حال نع بينش آنها نسبت به كنوانسيون و عملكرد جداگانه انها در خصوص بهر برداري از منافع اعماق درياها كه بيشتر مبتني بر كنوانسيونهاي 1958 ژنو بود يكي از زمينه هاي مهمي بود كه باعث گرديد تصويب و لازم الاجرا شدن كنوانسيون حدود 12 سال به تعويق افتد. از سوي ديگر, با افزايش تعداد كشورهاي متعاهد غير صنعتي , به طوري كه در ژوئيه 1993 به 55 عضو رسيدند و در 16 نوامبر 1993, شصتمين كشور, كنوانسيون 1982 حقوق درياها را تصويب نمود, زمينه براي لازم الاجرا شدن كنوانسيون فراهم گرديد. روشن بود كه فصل يازدهم كنوانسيون نمي توانست آن طوري كه بايد منافع گسترده كشورهاي صنعتي را در زمينه بستر اعماق درياها تامين كند.

ادامه مطلب: چارچوب اجرايي موافقتنامه مربوط به اجراي كنوانسيون 1982 سازمان ملل درباره حقوق درياها
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق دريايي
نمایش از 16 شهریور 1391 بازدید: 240
پرینت

چكيده :

با تصويب قانون مناطق دريايي ايران درسال 1372، بعضي دولتها، از جمله ايالات متحده آمريكا واتحاديه اروپا، نسبت به برخي مفاد آن اعتراض كردند . به اعتقاد اين دولتها قانون مزبور در پاره اي موارد ، به خصوص در زمينه نحوه ترسيم خطوط مبدأ مستقيم وشرايط عبور شناورهاي جنگي بيگانه از درياي سرزميني ايران با قواعد حقوق عرفي و مقررات كنوانسيون حقوق درياها درتضاد است . اين مقاله با بررسي سوابق موضوع درسومين كنفرانس حقوق درياها، عملكرد دولتها و نقطه نظرهاي حقوقدانان در پي پاسخ دادن به اين اعتراضها است، همچنين مي كوشد نشان دهدكه برخي ازمواد كنوانسيون حقوق درياها درعمل باتفسيري دوگانه روبه رو شده اند .

ادامه مطلب: تفسير دوگانه از كنوانسيون حقوق درياها - قانون مناطق دريائي ايران و اعتراض آمريكا
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق دريايي
نمایش از 16 شهریور 1391 بازدید: 220
پرینت

مقدمه
در ماه هاي اخير، موارد دزدي دريايي در ساحل سومالي فوق العاده افزايش يافته و پاسخ هاي مختلف بين المللي را در پي داشته است. برخي دولت ها براي گشت زني و پشتيباني از حمل و نقل تجاري بين المللي، نيرو و امكانات دريايي به خليج «عدن» ارسال كرده اند. شوراي امنيت سازمان ملل بر اساس اختيارات ناشي از فصل هفتم منشور ملل متحد براي پاسخ به تهديدات عليه صلح و امنيت بين المللي، در اين ارتباط چندين قطعنامه تصويب و براي تعقيب دزدان دريايي، به كشورها اجازه بي سابقه قانوني اعطاء كرده است.

ادامه مطلب: پاسخ هاي حقوقيبين المللي به مساله دزدي دريايي در ساحل سومالي
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق دريايي
نمایش از 16 شهریور 1391 بازدید: 261
پرینت

موضوع مورد بحث تعيين عرض درياي (آبهاي) ساحلي ومنطقه ماهيگيري اختصاصي دول ساحلي بود يعني در حقيقت ميتوان گفت موضوع بحث ثروت ماهيگيري ومسئله ورود كشتيهاي جنگي بآبهاي نزديك سواحل است دراين باره دوعقيده محالف مربوط بدودسته از كشورهاي شركت كننده وجود داشت وهر دسته بر اي اثبات نظريه خود شديدافعاليت مينمودند، دسته اول دولي بودند كه تازه استقلال خودرا بدست آورده وباتجربيا ت وخاطرات تلخي كه از استعمار دارند عرض آبهاي ساحلي را 12ميل بطورمطلق معين نموده وبراي اثبات عقيده خود بمدارك تاريخي ودلائل حقوقي استناد وتمسك ميجستند .

ادامه مطلب: كنفرانس بين المللي حقوق دريائي
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق دريايي
نمایش از 16 شهریور 1391 بازدید: 204
پرینت

مقدمه

صيانت از مرزها [1] و حفظ استقلال و تماميت ارضي يكي از اساسي ترين وظايف دولتها در عصر حاضر است. يكي از عوامل تأثير گذار بر روابط كشورها با يكديگر مسئله تحديد حدود مرزي است. از زمانهاي قديم اختلافات مرزي يكي از علل بروز تنش در روابط كشورها بوده است كه حتي در مواردي منجر به جنگ بين دولتها شده است. بر اين اساس ، كشورها در قرار دادهاي دو جانبه با همسايگان خود سعي نموده اند مرزهاي زميني، دريائي و هوائي خود را مشخص نمايند.

ادامه مطلب: قانون اساسي و تغيير خطوط مرزي در موضوع تعيين ميزان حاكميت ايران بر درياي خزر
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق دريايي
نمایش از 16 شهریور 1391 بازدید: 213
پرینت

نشست مذكور موضوعات مصونيت قضايي , آبراههاي بين المللي , قانون جرايم عليه صلح و امنيت بشر , مسئووليت بين المللي , روابط بين دولتها و سازمانهاي بين المللي , مسئووليت دولتي و برنامه و روش كار كميسيون را به طور كامل يا اشاره اي بحث نموده و سه موضوع را مورد تصويب قرارداده است . هدف از ترجمه مطلب ذيل آشنايي حقوقدانان ومحققين و مسئوولين مربوطه با تحولات حقوقي پيرامون موضوعات مختلفي است كه در سطح جهاني در جريان مي باشند .

ادامه مطلب: چهل و سومين نشست كميسيون حقوق بين الملل
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق دريايي
نمایش از 16 شهریور 1391 بازدید: 205
پرینت

2. درسال 1980 ايالات متحده آمريكا كه اتباعش دراين زمينه بسيار فعال هستند، پيشنهاد نمود كه كنفرانس سوم حقوق درياها تدابيري جهت تضمين وتوسعه اين سرمايه ها اتخاذ نمايد .درطول مذاكرات كنفرانس كشورهاي پيشرفته صنعتي تصريح نمودند كه حلاين مسئله نقش تعيين كننده اي درموضع گيري والحاق آنها به كنوانسيون حقوق درياها خواهد داشت. درمقابل، كشورهاي درحال توسعه اعطاي هرگونه امتيازي دراين خصوص را موكول به قبول كمك نمودند.1

ادامه مطلب: نظام حقوقي سرمايه گذاران پيشگام درمنطقه بين المللي بستردرياها
 

بانک اطلاعات دارو - داروشناسی

آشنایی با انواع داروها

عوارض انواع داروها و....

 -----------

ورود

حاضرين در سايت

ما 101 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

برای حمایت از ما امتیاز دهید