نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: اصطلاحات مربوط به فرش
نمایش از 26 شهریور 1394 بازدید: 104
پرینت

چندی از اصطلاحات فرش دستباف

گره (بافت): پيچش نخ پرز با ترتيبي خاص به دور تارها را گره گويند. گره زدن و ايجاد نقش به وسيله‌ی آن ها، اساس كار قاليبافي است.

گره (انواع): گره داراي انواعي است. بافندگان قالي نخ پرز را به گونه هاي مختلف بر تارها گره مي زنند كه مهمترين انواع گره بر دو گونه است:

الف. گره متقارن – در اين نوع گره نخ پرز به دور هر دوتار زير و رو مي پيچد وشكلي متقارن به وجود مي آورد.

ب. گره نامتقارن – در اين نوع گره نخ پرز فقط به دور يك تار مي پيچد و شكلي نامتقارن به وجود مي‌آورد.

نا متقارن (گره) اين نوع گره به گره فارسي نيز معروف است. در اين نوع گره نخ پرز به درو يكي از تارها مي پيچد لذا شكلي نامتقارن به وجودمي آورد. اين گره بين بافندگان نواحي خراسان، قم، اراك، اصفهان، كرمان، مناطق ديگر رايج است.

متقارن (گره) اين نوع گره به گره‌ی آذري (تركي) نيز معروف است. در اين گره، نخ پرز به دور هر دو تار زير و رو مي پيچد و شكلي متقارن بوجود مي آورد. اين گره از استحكام بيشتري برخوردار است و بين بافندگان شمال غربي و غرب كشور و برخي از عشاير فارس و بعضاً در خراسان و كرمان متداول است.

نيمه عرضي قالي: نيمي از بخش بالايي يا پاييني قالي كه به وسيله‌ی محور تقارن عرضي از نيمه‌ی ديگر جدا شده است.

نيمه‌ی طولي قالي: نيمي از قالي كه به وسيله‌ی محور تقارن طولي قالي از نيمه‌ی ديگر جدا شده است.

نيم ترنج: نقشي از يك نيمه‌ی طولي يا عرضي ترنج است. نيم ترنج معمولاً در كناره هاي متن قالي طراحي مي شود.

ادامه مطلب: چندی از اصطلاحات فرش دستباف
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: اصطلاحات مربوط به فرش
نمایش از 26 شهریور 1394 بازدید: 131
پرینت

اصطلاحنامه 
- اين بخش از تارنما شامل اصطلاحات رايج در قالي و قاليبافي و معادل انگليسي آن است.
اصطلاحات براساس ترتيب الفباي فارسي تنظيم گرديده است.

آفت انباري پشم................................ Wool storing plight
آفت پشم ......................................... Wool plight
آماده سازي مصالح فرش ................... Preapering carpet materials

ا
ابرچيني ......................................... Cloud ribbon
ابريشم............................................ Silk;silk thread
ابريشم بافي .................................... Silk industry
ابريشم پخته..................................... Processing silk
ابريشم تاب...................................... Silk spinner;Silk winder
ابريشم تار ...................................... Wrap silk
ابريشم خام...................................... Raw silk
ابريشم دست ريس............................. Hand spun silk
ابريشم دوزي...................................
Silk embroidery;Satin stitch embroidary
ابريشم ريسيده (ابريشم دستي يا تابيده)... Spun Silk
ابريشم طبيعي.................................. Natural silk
ابريشم کارخانه اي............................ Factory wade yarn
ابريشم کشي.................................... Silk spinning
ابريشم ماشيني................................. Machine made silk
ابريشم مصنوعي.............................. Artifical silk
ابزار............................................. Tools
اتحاديه صادرکنندگان فرش................. Carpet Exporters Union
ارزش کيفي پشم............................... Wool quality value
استادکار قاليباف............................... Senior carpet weaver
اسليمي........................................... Arabesque;eslimi
اکسيداسيون پشم............................... Wool oxidization
الياف مرکب.................................... Composit fibers
الياف شيميايي (مصنوعي).................. Man – mad Fibers
الياف طبيعي.................................... Natural fibers
الياف نساجي................................... Textiie fibers

ب
بازار فرش...................................... Carpet marker
بافت، ترکيب.................................... Texture
بافتن، پيچيدن................................... Weave
بافت ترکيبي ................................... Compound weave
بافت تقلبي....................................... Froudulous weaving
بافت فرش، فرشبافي.......................... Carpet weaving
بافتني، منسوج.................................. Textile
بافنده............................................. Weaver
بافنده تمام وقت................................. Full time weaver
بافنده قراردادي................................ Contract weaver
بافنده ماهر...................................... Skilled weaver
بافنده مبتدي..................................... Un skilled weaver
بافنده مجاني.................................... Wageless weaver
بافنده پاره وقت................................. part time weaver
بسته بندي يا عدل بندي فرش............... Carpet packing
بقچه.............................................. Bundle
بقچه شهري..................................... Urban bundle
بوي پشم......................................... Wool smell
بيد مجنون....................................... Weeping willow
بي گره بافي.................................... No knot weaving

پ
پرداخت.......................................... Polishing
پرداختچي، پرداختگر........................ Polisher
پرز ابريشمي................................... Silk pile
پشت دار......................................... Back of the loom
پشم............................................... wool
پشم الوان........................................ Coloured wool
پشم بره.......................................... Lamb's wool
پشم بهاره........................................ Spring cut wool
پشم تابيده شده.................................. Felted wool
پشم تازه......................................... fresh wool
پشم پاييزه....................................... Automn cut wool
پشم پنبه اي..................................... Cotton wool
پشم پوست....................................... Skin wool
پشم جورکني................................... wool sorting
پشم چيده شده................................... Cut wool
پشم چيني........................................ sheep shearing
پشم چيني ماشيني.............................. Automatic sheep shearing
پشم خالص...................................... Pure wool
پشم خام.......................................... Row wool
پشم دباغي...................................... Tanning wool
پشم دست شور................................. Hand washed wool
پشم دولاتاب.................................... Tow layer twisted wool
پشم ريسيدن..................................... To spin wool
پشم سفيد......................................... White wool
پشم سياه......................................... Black wool
پشم شتر......................................... Camel wool
پشم شسته....................................... Washed wool
پشم شسته شده ماشيني....................... Machine washed wool
پشم شکري...................................... Cream coloured wool
پشم شويي....................................... wool washing
پشم عرق دار................................... Grease wool
پشم کهنه......................................... Old wool
پشم گوسفند..................................... Sheep wool
پشم گوسفند اخته............................... Wether's wool
پشم گوسفند مرده.............................. Dead wool
پشم محلوج...................................... Carded wool
پشم مخلوط...................................... Mixed wool
پشم مرغوب.................................... High quality wool
پشم مقراضي................................... Scissored wool
پشم ميش......................................... Ewe wool
پشم نازک تاب................................. Thin twisted wool
پشم ناشور...................................... Non scoured wool
پشم نخ شده..................................... Yarned wool
پشم يکساله...................................... Yearling wool;One year wool
پشم يک لا تاب................................. One layer twisted wool
پلاس............................................. Tent fabric
پنه................................................ Cotton
پنبه الياف بلند.................................. Long filament cotten
پنبه الياف کوتاه................................ Short filament cotten
پنبه تميز کن، پنبه پاک کن.................. cotten cleaner
پنبه پاک کني................................... cotton cleaning
پنبه چيني دستي................................ cotton picking of cotton
پنبه ريسيدن..................................... To spin cotton
پنبه ريسيده (تابيده)........................... Spun cotton
پود................................................ Weft
پود ابريشمي.................................... Silk waft
پود پشمي........................................ Wool weft
پود تابيده........................................ Spun weft
پود زير.......................................... Under weft
پود مستقيم....................................... Stright weft
پود مواج، پود مجعد.......................... Curling weft
پود نازک........................................ Thin weft
پود نتابيده....................................... Un – spun weft
پهنا يا عرض فرش............................ Carpet width
پيله، پيله ابريشم................................ Cocoon;silk cocoon

ت

ادامه مطلب: اصطلاحنامه
 

بانک اطلاعات دارو - داروشناسی

آشنایی با انواع داروها

عوارض انواع داروها و....

 -----------

ورود

حاضرين در سايت

ما 96 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

برای حمایت از ما امتیاز دهید