نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: کشاورزی - زراعت
نمایش از 22 مهر 1394 بازدید: 100
پرینت

اثر روش های خاک ورزی و آبیاری بر تصاعد دی اکسید کربن در کشت گندم در شمال خوزستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فریده یاراحمدی  ؛ 2 احمد لندی؛ 3 محمد امین آسودار؛ 4 عادل مرادی سبزکوهی

1دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

2دانشیار گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

3دانشیار گروه ماشینهای کشاورزی، دانشکده کهندسی زراعی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین اهواز

4مربی، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین اهواز

چکیده

افزایش غلظت گازهای گلخانه­ای باعث ایجاد اثر گلخانه­ای در کره زمین و گرم­تر شدن هوای آن شده است. در این میان،  CO2یکی از مهم­ترین گازهای سهیم در این فرایند می­باشد. هدف از این تحقیق بررسی اثر روش­های خاک­ورزی و آبیاری بر میزان تصاعد CO­­2 از خاک به اتمسفر در مراحل رویشی گندم با روش اتاقک بسته و کروماتوگرافی گازی می­باشد. روش­های خاک­ورزی و آبیاری شامل خاک­ورزی حفاظتی، خاک­ورزی مرسوم، آبیاری غرقابی و آبیاری نشتی بود، این آزمایش با استفاده از طرح آزمایشی کرت­های یک بار خرد شده در زمان و از طریق تجزیه مرکب، با سه تکرار و پوشش 45% بقایای سطحی، با 6 مرحله نمونه­گیری از گازهای خاک، در سال زراعی 1389، در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان انجام شد. اندازه­گیری مقدار آب آبیاری با روش سیفون مستغرق انجام شد. نتایج نشان داد که میزان تصاعدگاز  CO2تحت تاثیر سیستم­های خاک­ورزی و آبیاری می­باشد.

ادامه مطلب: اثر روش های خاک ورزی و آبیاری بر تصاعد دی اکسید کربن در کشت گندم در شمال خوزستان
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: کشاورزی - زراعت
نمایش از 22 مهر 1394 بازدید: 94
پرینت

طراحی، ساخت و بهینه‌سازی دستگاه اندازه بند پیاز زعفران از نوع استوانه دوار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

داود قنبریان

استادیار گروه مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشگاه شهرکرد

چکیده

ایران با تولید بیش از 90% زعفران دنیا بزرگترین تولید کننده این محصول به شمار می‌رود. تکثیر این گیاه به دلیل عقیم بودن، توسط کاشت پیازهای آن امکان پذیر است. یکی از مشکلات اساسی تولید زعفران، افت شدید عملکرد به دلیل کاشت پیازهای کوچک است. در این تحقیق دستگاه جدیدی برای اندازه‌بندی پیاز‌های زعفران طراحی و ساخته شده است. دستگاه مورد نظر عبارت است از استوانه ‌دواری که در تمام مساحت جانبی آن از شیارهای طولی با فواصل قابل تنظیم استفاده شده است. این شیارها محل عبور پیاز‌های کوچک بوده و فاصله بین آنها  بر اساس مطالعه خواص فیزیکی پیاز‌ها تعیین شدند. پارامترهای مؤثر در عملکرد دستگاه عبارت از سرعت دورانی استوانه(n)، شیب طولی استوانه(α) و نرخ تغذیه(q) بودند. برای تعیین مقادیر بهینه هر یک از این پارامترها از روش سطوح پاسخ (RSM) استفاده شد. نتایج آزمایش­ها بهینه‌سازی نشان داد که دستگاه در سرعت دورانی 85/33 دور بر دقیقه، شیب استوانه 4 درجه و نرخ تغذیه 1/340 کیلوگرم بر ساعت می‌تواند پیاز‌های زعفران را با دقت 79% جداسازی نماید.

ادامه مطلب: طراحی، ساخت و بهینه‌سازی دستگاه اندازه بند پیاز زعفران از نوع استوانه دوار
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: کشاورزی - زراعت
نمایش از 22 مهر 1394 بازدید: 61
پرینت

تاثیر کاربرد 3 و 5 دوره متوالی کمپوست زباله شهری بر میزان عناصر کم مصرف در اندام هوایی و دانه گندم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 اکرم احمدپور سفیدکوهی  ؛ 2 مهدی قاجار سپانلو؛ 2 محمدعلی بهمنیار

1دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2دانشیار دانشکده علوم زراعی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

به­منظور بررسی تأثیر کاربرد متوالی 3 و 5 دورة کمپوست زباله شهری با و بدون کودشیمیایی NPK بر میزان عناصر کم مصرف جذب شده توسط اندام­های مختلف گندم، آزمایشی با طرح بلوک کامل تصادفی در قالب اسپلیت پلات در 4 تکرار  به­صورت گلدانی در سال زراعی 1388 اجرا گردید. در این طرح فاکتور اصلی 6 سطح کودی شامل: شاهد ( بدون مصرف کمپوست و کود شیمیایی)، کود شیمیایی طبق آزمون خاک (200 کیلوگرم اوره، 150 کیلوگرم سوپرفسفات تریپل و 100کیلوگرم سولفات پتاسیم درهکتار) و 4 سطح کمپوست زباله شهری (20 و40 تن در هکتار بدون کود شیمیایی و همراه با نصف کود شیمیایی مورد نیاز خاک) و فاکتور فرعی کاربرد 5 و 3 دوره متوالی می­باشد. نتایج نشان داد که با افزایش مقدار و دوره­های مصرف کمپوست زباله شهری، غلظت روی و منگنز جذب شده در برگ پرچم و اندام هوایی گندم افزایش یافت که بالاترین میزان آن­ها با مصرف 5 دورة متوالی40 تن کمپوست غنی شده با نصف کودشیمیایی پایه به­دست آمد.

ادامه مطلب: تاثیر کاربرد 3 و 5 دوره متوالی کمپوست زباله شهری بر میزان عناصر کم مصرف در اندام هوایی و دانه گندم
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: کشاورزی - زراعت
نمایش از 22 مهر 1394 بازدید: 156
پرینت

تاثیر روش‌‌های خاک‌ورزی، کوددهی و کنترل علف‌‌های هرز بر عملکرد ذرت دانه‌ای در شمال استان خوزستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 محمود قاسمی نژاد رائینی* ؛ 2 محمد جواد شیخ داودی؛ 3 مرتضی الماسی؛ 2 هوشنگ بهرامی؛ 4 اسکندر زند؛ 5 خلیل عالمی سعید

1دانشجوی دکتری مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز و عضو هیات علمی دانشگاه کشاورزی رامین خوزستان

2دانشیار گروه مهندسی ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

3استاد گروه مهندسی ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

4ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻒﻫﺎی ﻫﺮز، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﯿﺎهﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر

5استادیار گروه زراعت ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کشاورزی رامین خوزستان

چکیده

به منظور بررسی تاثیر روش‌های خاک‌ورزی، کوددهی و کنترل علف‌‌‌ هرز (پس ازکاشت) بر رشد و عملکرد ذرت دانه‌ای در خوزستان، آزمایش مزرعه ای به صورت اسپلیت بلوک در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در4 تکرار طی سال‌های 1388 و 1389 انجام شد.سه روش خاک‌ورزی شامل ماخار + خاک‌ورزیمرسوم (گاوآهن + دیسک + ماله)، ماخار+ کم خاک‌ورزی (دیسک زدن) و خشکه کاری + کم خاک‌ورزی درکرت‌های طولی اجرا گردید. در کرتهای عمودی دو روش کوددهی (پخش کود و کودکاری) به عنوان عامل اصلی روش‌های کنترل علف‌‌‌‌های هرز(یک‌بار کولتیواتور در مرحله چهار برگی (20 سانتیمتری ذرت)، دوبارکولتیوار در مراحل 4 و7برگی ( 40سانتیمتریذرت)، مصرف 2 لیترعلف‌کش نیکوسولفورون] کروز[ درزمان4-3برگی ذرت ،شاهد بدون علف‌‌‌ هرز(وجین دستی) و شاهد با علف‌‌‌‌هرز(بدون هیچ کنترل)به عنوان عامل فرعی به صورت کرت‌های دو بار خرد شده اجرا شد.

ادامه مطلب: تاثیر روش‌‌های خاک‌ورزی، کوددهی و کنترل علف‌‌های هرز بر عملکرد ذرت دانه‌ای در شمال استان خوزستان
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: کشاورزی - زراعت
نمایش از 22 مهر 1394 بازدید: 66
پرینت

مقاومت به نفوذ و میکرومورفولوژی پوسته‎های بیولوژیکی حاصل از کاربرد همزمان دو جنس سیانوباکتر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عاطفه اسمعیلی دستجردی پور؛ 2 محمد هادی فرپور  ؛ 3 مهدی سرچشمه پور

1دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

2دانشیار بخش خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

3استادیار بخش خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

سیانوباکتر‎ها به دلیل توانایی تشکیل پوسته‎های بیولوژیکی در خاک‎های شنی مناطق بیابانی، به عنوان اجزای اصلی این پوسته­ها مورد توجه هستند. این تحقیق با هدف بررسی تشکیل این پوسته­ها تحت سه تیمار سیانوباکتر (نوستوک (N)، فورمیدیوم (Ph)و ترکیب دو جنس)، دو سطح پلیمرسوپر جاذب [شاهد (S0) و 3/0 گرم پلیمر  در 250 گرم خاک(S1)] و دو سطح رطوبت [ظرفیت زراعی(M1) و 80 درصد ظرفیت زراعی(M2)] در سه بخش مجزا انجام شد. در بخش اول ضخامت پوسته­ها، افزایش در میزان کربن آلی خاک و مقاومت به نفوذ با گذشت زمان لازم جهت پوشیده شدن سطح خاک با پوسته­ها (60 روز) بررسی گردید. در بخش دوم با مشخص شدن تیمارهای بهینه رطوبتی و پلیمر، تاثیر زمان (15، 30، 45 و 60 روز) بر ضخامت پوسته­ها و در بخش سوم مطالعات میکرومورفولوژیکی صورت گرفت. نتایج نشان داد که ترکیب دو جنس در سطح رطوبت ظرفیت زراعیهمراه با سوپرجاذب با 83/6 میلیمتر ضخامت و مقاومت به نفوذ 27/0 مگاپاسکال، ضخیم­ترین و مقاوم­ترین پوسته­ها را تشکیل داد.

ادامه مطلب: مقاومت به نفوذ و میکرومورفولوژی پوسته‎های بیولوژیکی حاصل از کاربرد همزمان دو جنس سیانوباکتر
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: کشاورزی - زراعت
نمایش از 22 مهر 1394 بازدید: 52
پرینت

پیش‎بینی محتوای رطوبتی خشک شدن لایه نازک آویشن باغی (Thymus vulgaris L.) به کمک سامانه استنتاج تطبیقی عصبی – فازی(ANFIS)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 امین نصیری  ؛ 2 حسین مبلی؛ 2 شاهین رفیعی؛ 3 کرامت اله رضایی

1دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک ماشین¬های کشاورزی، دانشکده مهندسی و فناوری، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

2استاد گروه مهندسی ماشین¬های کشاورزی، دانشکده مهندسی و فناوری، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

3دانشیار گروه مهندسی ماشین¬های کشاورزی، دانشکده مهندسی و فناوری، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

چکیده

آویشن از گیاهان دارویی مهم است که از گذشته دور مورد استفاده قرار می­گرفت. این گیاهدارایخواصمتعددیدردرمانبیماری­ها به خصوص بیماری­های عفونی می­باشد. ازآویشنوترکیباتموجوددرآندرصنایع مختلفغذایی، آرایشی و بهداشتیاستفادهفراوانیبهعملمی­آید. آویشن باغیاز گونه­های مهم گیاه آویشن می­باشد. فرآیند خشک کردن به­منظور حفظ کمیت و کیفیت اسانس استحصالی از گیاه نقش فوق­العاده­ای در فرآوری گیاهان دارویی دارد و ازجنبه­هایمهم فناوریخشک­کردنبا هدف انتخاب مناسب­ترینروشخشک­کردن،مدل­سازی این فرآیند می­باشد؛  لذا در این تحقیق، رفتار خشک­شدن لایه نازک آویشن باغی در خشک­کن لایه نازک تحقیقاتی به کمک سامانه استنتاج تطبیقی عصبی – فازی (انفیس) مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش­ها در سه سطح دمایی 40، 50 و 60 درجه سلسیوس و سه سطح سرعت 1، 5/1 و 2 متر بر ثانیه انجام گرفت. از چهار مدل انفیس برای شبیه­سازی سینتیک خشک شدن لایه نازک آویشن باغی استفاده گردید. برای ایجاد ساختار سامانه استنتاج فازی از دو روش دسته­بندی شبکه­ای و دسته­بندی کاهشی استفاده شد.

ادامه مطلب: پیش‎بینی محتوای رطوبتی خشک شدن لایه نازک آویشن باغی (Thymus vulgaris L.) به کمک سامانه استنتاج...
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: کشاورزی - زراعت
نمایش از 22 مهر 1394 بازدید: 49
پرینت

تحلیل رگرسیونی و ارایه مدل نرخ خرابی و عوامل مؤثر بر آن در تراکتور‌های برخی شهرهای استان خوزستان

نویسندگان

1 فاطمه افشارنیا  ؛ 2 محمد امین آسودار؛ 3 عباس عبدشاهی

1دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

2دانشیار گروه مهندسی ماشین¬های کشاورزی و مکانیزاسیون، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

3استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

چکیده

عملکرد مؤثر یک سیستم به برنامه­ریزی قابل قبول فعالیت‎های سرویس و تعمیرات آن  سیستم وابسته است. برنامه­ریزی مدیریتی مؤثر به تخمین دقیق پارامترهای سیستم نگهداری مربوط می­شود. برای بررسی نرخ خرابی تراکتورها در استان خوزستان مطالعه‎ای از طریق پرسشنامه و مصاحبه مستقیم با تعداد 300 کاربر تراکتور در چهار منطقه از استان  روی چهار مدل تراکتور انجام گرفت و متغیرهای سابقه رانندگی، سطح تحصیلات، وضعیت گواهینامه، گذراندن دوره­های آموزشی کار با تراکتور، محل کار (منطقه و شهر)، نوع سرویس و نگهداری، شرایط نگهداری، فاصله تا اولین تعمیرگاه، فاصله محل پارکینگ تراکتور تا محل کار، سن دستگاه، ساعات استفاده سالیانه از آن و تعداد خرابی هر دستگاه تراکتور در نظر گرفته شدند. تحلیل رگرسیون که با برآورد تابع نمایی صورت گرفت، نشان داد که تنها متغیرهای سن تراکتور، ساعات استفاده سالانه و نوع سرویس و نگهداری بر نرخ خرابی هر چهار مدل تراکتور مؤثرند و به ازای یک درصد افزایش در سن تراکتور و ساعات استفاده سالیانه، نرخ خرابی به ترتیب به میزان 6/0 و 24/0 درصد افزایش می­یابد؛ همچنین، نرخ خرابی تراکتورهای مسی­فرگوسن 285، مسی­فرگوسن 399 و یونیورسال، نسبت به تراکتور جاندیر 3140 به ترتیب به میزان 383/0، 453/0 و 143/0 درصد بالاتر بود. علاوه براین، تراکتورهایی که سرویس و نگهداری منظمی داشتند نسبت به آن­هایی که تحت سرویس و نگهداری نامنظم بودند، 252/0 درصد خرابی کمتری داشتند.

ادامه مطلب: تحلیل رگرسیونی و ارایه مدل نرخ خرابی و عوامل مؤثر بر آن در تراکتور‌های برخی شهرهای استان خوزستان
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: کشاورزی - زراعت
نمایش از 22 مهر 1394 بازدید: 46
پرینت

پیش بینی عمر اقتصادی تراکتور دو چرخ محرک با استفاده از مدل هزینه تجمعی و مقایسه آن با مدل کمینه سازی هزینه ها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عباس روحانی  ؛ 2 حسن مسعودی

1استادیار گروه مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

2استادیار گروه مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

جایگزینی تراکتورها کار بسیار مشکلی است. اغلب مدیران مزرعه نیاز به اتخاذ چنین تصمیم اقتصادی در مورد ماشین های خود دارند. هزینه های تعمیرونگهداری می تواند اثرات معنی داری بر چنین تصمیم های اقتصادی و پیش بینی ها داشته باشند. هدف از این تحقیق تعیین مدل رگرسیونی است که بتواند عمر اقتصادی را تعیین کند. این مطالعه با استفاده از داده های واقعی 60 تراکتور دو چرخ محرک از کشت و صنعت آستان قدس رضوی در طول سال های 1367 تا 1384 انجام شد. مدل توانی به عنوان بهترین مدل جهت پیش بینی هزینه های تعمیر و نگهداری انتخاب گردید. براساس مدل توانی، مدل هزینه تجمعی(CCM) برای پیش بینی عمر اقتصادی تراکتورها استفاده شد. بر اساس مدل هزینه تجمعی 29025 ساعت به عنوان عمر اقتصادی تراکتور مورد مطالعه به دست آمد، در حالی‎که بر اساس مدل کمینه سازی هزینه ها(CMM) این پارامتر برابر 27773 ساعت بود.

ادامه مطلب: پیش بینی عمر اقتصادی تراکتور دو چرخ محرک با استفاده از مدل هزینه تجمعی و مقایسه آن با مدل کمینه...
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: کشاورزی - زراعت
نمایش از 22 مهر 1394 بازدید: 76
پرینت

بررسی تغییرات مکانی مس و منگنز قابل جذب در خاک‎های مزارع گندم شمال استان خوزستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ساجده سعدی نژاد  ؛ 2 علیرضا جعفرنژادی؛ 3 علی غلامی؛ 4 عبدالامیر معزی

1دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان

2عضو هیئت علمی بخش خاک و آب مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

3عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان

4دانشیار گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

یکی از اصول اولیه تولید پایدار، ارتقاء کیفی خاک از نظر حاصلخیزی و برگرداندن مجدد عناصر غذایی جذب شده به­وسیله­ی گیاهان، به خاک است. این پژوهش به­منظور بررسی تغییرات مکانی عناصر مس و منگنز در خاک مزارع گندم در مساحتی حدود 100 هزار هکتار در مناطق شمالی استان خوزستان اجرا گردید. بر این اساس، تعداد 95 نمونه خاک بر اساس سطح زیر کشت گندم در مناطق مورد مطالعه تهیه و برای اندازه­گیری ویژگی­های مورد مطالعه به آزمایشگاه منتقل شد. آماره­های توصیفی با استفاده از نرم افزار  SPSS14و توزیع مکانی و میان­یابی با استفاده از تکنیک کریجینگ و نرم افزار  GS+ انجام گردید.نتایج نشان داد که میزان عنصر ریز مغذی منگنز در خاک مزارع مورد مطالعه، دارای میانگین 75/ 6 میلی­گرم در کیلوگرم بود. براین اساس، میزان منگنز در بیش از 75 درصد خاک­های مورد مطالعه کمتر از حد مجاز (8 میلی گرم در کیلوگرم) تعیین شد.

ادامه مطلب: بررسی تغییرات مکانی مس و منگنز قابل جذب در خاک‎های مزارع گندم شمال استان خوزستان
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: کشاورزی - زراعت
نمایش از 22 مهر 1394 بازدید: 52
پرینت

بررسی تاثیر عوامل مختلف بر میزان چروکیدگی ورقه‌های نازک موز طی فرایند خشک کردن با استفاده از روش سطح پاسخ

نویسندگان

1 محمد علی ابراهیمی؛ 2 ُسید سعید محتسبی  ؛ 2 شاهین رفیعی؛ 3 امین نصیری؛ 4 ُسلیمان حسین پور

1دانشجوی دکترای مکانیک ماشین‎های کشاورزی و دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس، گروه مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشکده مهندسی و فناوری دانشگاه تهران

2استاد گروه مهندسی مکانیک ماشین‎های کشاورزی، دانشگاه تهران

3دانشجوی دکترای گروه مهندسی مکانیک ماشین‎های کشاورزی، دانشگاه تهران

4دانش آموخته دکترای گروه مهندسی مکانیک ماشین‎های کشاورزی، دانشگاه تهران

چکیده

تحقیق پیش رو با هدف بررسی تاثیر عوامل مختلف بر میزان چروکیدگی ورقه­های نازک موز طی فرایند خشک کردن با استفاده از روش سطح پاسخ انجام شده است. در این تحقیق ورقه­های نازک موز با استفاده از یک خشک­کن آزمایشگاهی ساخته شده بر مبنای سامانه ماشین بینایی خشک شده و میزان چروک شدگی نمونه ها با استفاده از روش پردازش تصویر در نرم افزار متلب، طی فرایندخشک شدن، محاسبه شد. برای بررسی تأثیر زمان خشک کردن بر چروک شدگی ، ضخامت نمونه،درجهحرارت و سرعتجریانهوا در فرآیند خشک کردن به عنوان متغیرهای فرآیند و چروک شدگی به عنوان پاسخ فرآیند در نظر گرفته شد. در این تحقیق برای بررسی ارتباط بین پاسخ به­دست آمده و متغیرهای فرآیند و بهینه­سازی ترکیب متغیرها از روش سطح پاسخ، طرح مرکب مرکزی (CCD) با چهار متغیر، استفاده شد. نتایج نشان داد که مدل مرتبه دوم به علت داشتن RMSE پایین (033/0) و میزان ضریب تعیین مناسب (951/0)، برای توصیف داده هامناسب است. همچنین بررسی تاثیر عوامل مختلف نشان داد، زمان خشک شدن، دما، ضخامت نمونه و سرعت هوا به ترتیب بیشترین تاثیر را برروی میزان چروک شدگی ورقه های نازک موز داشتند.

ادامه مطلب: بررسی تاثیر عوامل مختلف بر میزان چروکیدگی ورقه‌های نازک موز طی فرایند خشک کردن با استفاده از روش...
 

صفحه1 از4

<< شروع < قبلی 1 2 3 4 بعدی > پایان >>

بانک اطلاعات دارو - داروشناسی

آشنایی با انواع داروها

عوارض انواع داروها و....

 -----------

ورود

حاضرين در سايت

ما 115 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

برای حمایت از ما امتیاز دهید