نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: کشاورزی - شیلات
نمایش از 08 دی 1394 بازدید: 119
پرینت

پراکنش‌ و فراوانی پلانکتونی‌ و نقش‌آن‌ها در پرورش ماهی در درياچه‌ سد ارس‌

 

نویسندگان: جليل سبک آراء ، مرضيه مکارمی

نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي

چکيده مقاله:

در پژوهش‌های طرح جامع هيدرولوژی و هيدروبيولوژی‌ درياچه‌ سدارس، بررسی‌های پلانکتونی به عنوان مطالعات پايه در جهت افزايش توليدات ماهی دراين درياچه درنظر گرفته شد. اين مطالعات از تابستان 1381 شروع و تا بهار 1382 در 5 ايستگاه انجام شد. ‌نمونه‌برداری ‌فيتوپلانکتونی‌ به طور لايه‌ای‌ و توسط‌ بطری نانسن، يک‌ ليترآب‌ از عمق‌های‌ (0، 5،10 و 15متر) برداشت‌گرديد. نمونه‌برداری‌ زئوپلانکتونی ‌نيز توسط ‌تورکمرشکن‌ (جودی نت)و به شکل‌کشش ‌عمودی ‌از عمق‌های‌ نامبرده انجام گرفت. نمونه‌ها با فرمالين ‌به‌ نسبت‌ 4 درصد فيکس ‌و جهت‌ مطالعه‌ به‌ آزمايشگاه ‌منتقل‌شدند. در مطالعات‌ فيتوپلانکتونی 4 شاخه و41 جنس‌ شناسايی‌گرديدکه ‌غالبيت‌ مربوط به شاخه باسيلاريوفيتا با 8/75 درصد جمعيت سالانه ‌فيتوپلانکتونی‌ می‌باشد، جنس‌های‌ مهم ‌اين‌ شاخه عبارت از Cyclotella، Synedra Nitzschia وGomphonema بوده که درفصل بهار فراوانی بيشتری دارند.‌

ادامه مطلب: پراکنش‌ و فراوانی پلانکتونی‌ و نقش‌آن‌ها در پرورش ماهی در درياچه‌ سد ارس‌
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: کشاورزی - شیلات
نمایش از 08 دی 1394 بازدید: 70
پرینت

بررسی اثر غلظت‌های گوناگون کلريد جيوه بر مراحل تکوين جنين ماهی سفيد دريای خزر (Rutilus frisii kutum)

 

نویسندگان: خديجه محمديان ساروی ، مهرانگيز صدوقی، همايون حسين زاده صحافی ، سيد هادی موسوی

نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي

 

چکيده مقاله:

امروزه اثر آلاينده ها بر روند تکوين جنينی به ويژه آبزيان به اثبات رسيده است. اين پژوهش با هدف بررسی اثرات سميت کلريد جيوه بر مراحل تکوين جنين ماهی سفيد (Rutilus frisii kutum) صورت پذيرفت. اين تحقيق در شرايط آزمايشگاهی مرکز تکثير وپرورش ماهی سفيد شهيد رجايی ساری در سال 1390 طی دو مرحله انجام شد. مرحله اول به مدت96ساعت،برای تعيين سميت کلريد جيوه ( LC50 ) با 5 تيمار با غلظت‌های 20، 50، 100،150و200 ميکروگرم در ليتر و تيمار شاهد (بدون کلريد جيوه). اثر غلظت‌های مختلف کلريد جيوه بر مراحل رشد و نمو جنينی در 3 تکرار انجام شد. ميزان ( h96LC‌ ) بر جنين ماهی سفيد 41/102ميکروگرم در ليتر تعيين شده است.

ادامه مطلب: بررسی اثر غلظت‌های گوناگون کلريد جيوه بر مراحل تکوين جنين ماهی سفيد دريای خزر (Rutilus frisii kutum)
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: کشاورزی - شیلات
نمایش از 08 دی 1394 بازدید: 78
پرینت

بررسی پراکنش و خصوصيات ريخت شناسی مراحل لاروی گونه‌های Exopalaemon styliferus و Periclimenes brevicarpalis از خانواده Palaemonidae در مصب بين دهانه رودخانه‌های اروند و بهمنشير(شمال خليج فارس)

 

نویسندگان: حسين اکبريان، نسرين سخايی *، احمد سواری ، بابک دوست شناس

نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي

چکيده:

در اين تحقيق بر اساس خصوصيات ريخت‌شناسی، مراحل لاروی زوآی گونه‌های Exopalaemon styliferus و Periclimenes brevicarpalis از خانواده Palaemonidae بررسی شد و همچنين تراکم لارو گونه‌های مذکور در ايستگاه‌ها و ماه‌های مختلف محاسبه گرديد. نمونه برداری با استفاده از تور پلانکتون‌گيری 300 ميکرون به مدت 7 ماه و به صورت ماهانه از اسفند 1389 تا مهر ماه 1390 در 7 ايستگاه بين دهانه رودخانه های اروند و بهمنشير (شمال خليج فارس) انجام گرفت. لارو هر دو گونه در تمامی ماه‌های نمونه برداری مشاهده گرديد .لارو گونه‌ی E. styliferus در شهريور ماه دارای بيشترين تراکم به ميزان 42/29 فرد در متر مکعب و لارو گونه‌ی P. brevicarplis در ارديبهشت ماه دارای بيشترين فراوانی به ميزان 08/11 فرد در متر مکعب بود.

ادامه مطلب: بررسی پراکنش و خصوصيات ريخت شناسی مراحل لاروی گونه‌های Exopalaemon styliferus و Periclimenes...
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: کشاورزی - شیلات
نمایش از 08 دی 1394 بازدید: 51
پرینت

بررسی تأثير فاکتور ضريب آويختگی (Hanging ratio) بر روی ميزان صيد تورهای گوشگير مولتی‌فيلامنت در سواحل استان بوشهر (خليج ‌فارس)

نویسندگان: مهران پارسا *، سيد يوسف پيغمبری، رسول قربانی ، محمد جواد شعبانی

نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي

چکيده: 

هدف از اين مطالعه مقايسه تاثير ضريب آويختگی‌های 5/0 و 6/0 بر روی ميزان صيد، صيد به ازای واحد تلاش و ترکيب طولی تورهای گوشگير مولتی‌فيلامنت در آب‌های استان بوشهر بود. مطالعه بين ماه‌های مهر تا اسفند سال 1389 انجام شد. در بررسی تاثير ضريب آويختگی‌های 5/0 و 6/0 بر روی ترکيب طولی ماهی شير، هيچ تفاوت معنی‌داری بين دو تور با ضريب ‌آويختگی 5/0 و 6/0 مشاهده نشد. در اين تحقيق، در مجموع 55961 کيلوگرم از انواع گونه‌های ماهيان سطح‌زی در طول دوره تحقيق 6 ماهه صيد شد. از ميان کل صيد، 26409 کيلوگرم متعلق به تور با ضريب آويختگی 5/0 و 29552 کيلوگرم نيز متعلق به تور با ضريب آويختگی 6/0 بود.

ادامه مطلب: بررسی تأثير فاکتور ضريب آويختگی (Hanging ratio) بر روی ميزان صيد تورهای گوشگير مولتی‌فيلامنت در...
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: کشاورزی - شیلات
نمایش از 08 دی 1394 بازدید: 105
پرینت

تأثير تغييرات دما بر روی فعاليت‌های تغذيه ای و سيکل نقب زدن روزانه خيار دريايی Holothuria parva

 

نویسندگان: آسيه محمديان *، احسان کامرانی، عبدالرضا دباغ ، حسين رامشی

نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي

چکيده:

تغيير درجه حرارت آب دريا می تواند پارامتر‌های حياتی برای پرورش خيار دريايی را تحت تأثير قرار دهد. در اين تحقيق تأثير تغييرات دما بر روی فعاليت‌های تغذيه‌ای و سيکل نقب‌زدن روزانه خيار دريايی Holothuria parva مورد ارزيابی قرار گرفت و پارامترهای تغذيه‌ای (شاخص روده‌ای، مواد آلی، بازده جذب) در دو تيمار دمايی (30 درجه سانتيگراد و کمتر از 30 درجه سانتيگراد) محاسبه گرديد، تا بتوان شرايط مناسب از نظر دمايی را برای پرورش خيار دريايی H. parva تعيين نمود. نتايج نشان داد، ميزان نقب زدن خيار دريايی با کاهش درجه حرارت از 30 درجه سانتيگراد افزايش يافت. همچنين بيشترين ميزان شاخص روده‌ای در بخش های ابتدايی (009/0±092/0)، ميانی (006/0±085/0) و انتهايی (011/0±059/0)، بيشترين ميزان مواد آلی در بخش های ابتدايی (68/0±03/7)، ميانی (02/1±25/5) و انتهايی (39/0±57/8) روده خيار دريايی و همچنين بيشترين بازده جذب (02/13±91/40) در دمای 30 درجه سانتيگراد مشاهده گرديد.

ادامه مطلب: تأثير تغييرات دما بر روی فعاليت‌های تغذيه ای و سيکل نقب زدن روزانه خيار دريايی Holothuria parva
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: کشاورزی - شیلات
نمایش از 08 دی 1394 بازدید: 95
پرینت

نگرانی‌ها از نشانگرهای مقاومت در گياهان تراريخته اکوسيستم دريايی

 

نویسندگان: غلامرضا شريفی سيرچی *

نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي

چکيده: 

روند افزايش جمعيت جهان و نياز روز افزون دنيا به تأمين امنيت غذا، کاربرد علم مهندسی ژنتيک و استفاده از ارگانيسم های تراريخت را پر اهميت تر نموده است. بهره گيری از اين علم بدون در نظر گرفتن خطرات احتمالی موجب آثار زيانبار بر طبيعت خواهد شد. يکی از نگرانی های توليد موجودات تراريخت، سيستم انتخاب می باشد که منجر به رشد انتخابی سلول‌های تراريخت می گردد. ژن‌های کد کننده آنتی‌بيوتيک در شناسايی سريع سلول‌های تراريخت بسيار کارآمد هستند. به علت انتشار ژن‌های مقاوم به آنتی بيوتيک در طبيعت يا فرار ژن‌های مقاوم به سموم شيميايی به گونه‌های وحشی، دانشمندان به دنبال راه ‌حل‌هايی برای توليد ارگانيسم‌های تراريخت عاری از نشانگر يا دارای ژن های نشانگر مناسب برای محيط زيست هستند. ارگانيسم‌های نوع اول در ابتدا بر مبنای مقاومت به آنتی بيوتيک و سموم شيميايی انتخاب می گردند. ولی در مراحل بعدی دستورزی و رشد، نشانگر گزينشگر برداشته خواهد شد. در حالت دوم از ژن های نشانگر ايمن برای محيط زيست استفاده می گردد.

ادامه مطلب: نگرانی‌ها از نشانگرهای مقاومت در گياهان تراريخته اکوسيستم دريايی
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: کشاورزی - شیلات
نمایش از 08 دی 1394 بازدید: 63
پرینت

مطالعه تنوع ژنتيکی سگ ماهی جويباری Paraschistura nielseni (Nalbant and Bianco, 1998) رودخانه‌های شاپور (استان فارس)، دالکی و مند (استان بوشهر) با استفاده از نشانگرهای ريزماهواره         

 

نویسندگان: الهه عمويی خوزانی *، علی شعبانی ، حامد کلنگی مياندره

نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي

چکیده مقاله:

هدف تحقيق حاضر بررسی تنوع ژنتيکی سگ ماهی جويباری P‏araschistura nielseni رودخانه های شاپور (فارس)، دالکی و مند (بوشهر) با استفاده از نشانگر ريزماهواره (IC230، IC228، IC654، Bbar4 و Bbar7) بود. تعداد 90 قطعه ماهی (30 عدد از هر رودخانه) نمونه‌برداری شد. از پنج جايگاه ژنی در مجموع تعداد 124 الل برای هر سه رودخانه به دست آمد. متوسط الل مشاهده شده (Na) در رودخانه-های شاپور، دالکی و مند به ترتيب 4/8، 4/8 و 8 به دست آمد. نتايج حاصل از بررسی تنوع ژنتيکی نشان داد که ميزان متوسط Ho 426/0 بود که مقدار متوسط آن در رودخانه های شاپور، دالکی و مند به ترتيب 461/0، 452/0 و 365/0 به دست آمد. متوسط هتروزيگوسيتی Ho و He برای تمامی مناطق به ترتيب 426/0 و 817/0 محاسبه گرديد. بيشترين و کمترين ميزان Ho به ترتيب برای جايگاه های IC654 (739/0) دالکی و IC228 (174/0) مند مشاهده شد.

ادامه مطلب: مطالعه تنوع ژنتيکی سگ ماهی جويباری Paraschistura nielseni (Nalbant and Bianco, 1998) رودخانه‌های...
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: کشاورزی - شیلات
نمایش از 08 دی 1394 بازدید: 88
پرینت

جنس مژه دار اپيستی ليس (Sp. Epistylis ) عامل مرگ و مير در ماهيان

 

نویسندگان: غلامرضا نورزاد *

نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي

چکیده مقاله:  

گروهی از مژه داران تک سلولی مانند اپيستی ليس در محيط های آبی با آلودگی غذايی و آلی به شدت تکثير می شوند. در اين حالت مژه داران ساکن همانند جنس اپيستی ليس به عنوان اکتو پارازيت در سطح بدن ماهيان، سخت پوستان آبزی، لاک پشتان و گياهان آبزی ساکن می شوند. آنها از پس مانده‌های غذايی تغذيه کرده و يا مانند اپيستی ليس پس مانده‌ها را تجزيه کرده يا از باکتری‌ها تغذيه می‌کنند. در اين حالت اپيستی ليس با ساقۀ خود در سطح بدن ماهی تحت تأثير ترشحات سلولی ايجاد تحريک و زخم کرده و زمينه ساز عفونت و نفوذ پاتوژن‌های ثانويه و بيماری های پوستی و در نهايت مرگ و مير ماهيان در رودخانه‌ها، استخرها وآکواريوم‌ها می‌شود. آلودگی شديد با اپيستی ليس به صورت برجستگی‌های کوچک سفيد به بزرگی دانۀ برنج و پنبه مانند قابل تشخيص است. اين آثار همه جا در سطح بدن ماهی و بيشتر در امتداد خط ميانی و سطح آبشش‌ها ظاهر می‌شوند.

ادامه مطلب: جنس مژه دار اپيستی ليس (Sp. Epistylis ) عامل مرگ و مير در ماهيان
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: کشاورزی - شیلات
نمایش از 08 دی 1394 بازدید: 54
پرینت

تنوع زيستی، تراکم و فراوانی جمعيت روتيفرهای استخرهای پرورش ماهيان گرم آبی منطقه گنبدکاووس (شرق استان گلستان)

 

نویسندگان: مهرداد کمالی سنزيقی *، رضوان موسوی ندوشن ، افشين قليچی

نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي

چکیده مقاله:  

هدف از انجام اين تحقيق مطالعه جمعيت روتيفرهای استخرهای پرورش ماهيان گرم آبی شرق استان گلستان، منطقه گنبدکاووس می باشد. نمونه برداری به صورت ماهانه طی يک دوره پرورشی از خرداد تا آبان ماه سال 1390 صورت گرفت. در مجموع 8 جنس مختلف مورد شناسايی و شمارش قرار گرفت. طبق نتايج به دست آمده جنس‌های Brachionus sp.، Asplanchna sp.، Philodina sp.، Rotaria sp.، Adineta sp.، Polyarthra sp.، Gastropus sp. و Keratella sp. به ترتيب با 6/73، 6/7، 3/5، 2/5، 4/4، 3/1، 3/1 و 3/1 درصد دارای بيشترين و کمترين درصد فراوانی بودند. لگاريتم ميانگين تراکم روتيفرها در بين استخرهای مختلف اختلاف معنی داری نداشت (05/0P). به طوری که در ماه‌های خرداد و شهريور و فصل‌های بهار و پاييز به ترتيب دارای بيشترين و کمترين تراکم بودند.

ادامه مطلب: تنوع زيستی، تراکم و فراوانی جمعيت روتيفرهای استخرهای پرورش ماهيان گرم آبی منطقه گنبدکاووس (شرق...
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: کشاورزی - شیلات
نمایش از 08 دی 1394 بازدید: 91
پرینت

بررسی انعطاف پذيری ريختی بی‌مهره آبزی (Ephemeroptera: Caenidae) Caeins latipennis در پاسخ به شرايط محيطی در مسير رودخانه خيرودکنار

 

نویسندگان: سعيد شهبازی ناصرآباد، هادی پورباقر *، سهيل ايگدری ، معين رجايی

نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي

چکیده مقاله: 

انعطاف پذيری ريختی، قابليت يک موجود به تغيير ريخت در پاسخ به شرايط محيطی می باشد. اين مطالعه با هدف بررسی فرآيند انعطاف‌پذيری ريختی جمعيت بی‌مهره آبزی Caenis latipennis با استفاده از آناليز outline به اجرا درآمد. پس از نمونه برداری از کفزيان در دو ايستگاه مطالعاتی در مسير بالادست و پايين دست رودخانه خيرودکنار و سپس شناسايی تا حد گونه، از نمونه‌ها با استفاده از لوپ مجهز به دوربين ديجيتال عکسبرداری انجام شد. خط سير پيرامونی بر روی تصاوير با لندمارک گذاری (نشانه گذاری اختصاصی) و استفاده از نرم افزار TpsDig2 تعيين گرديد. سپس داده‌ها به نرم افزارR منتقل شدند و با پکيج Momocs مورد آناليز قرار گرفتند. چهار ضريب فوريه استخراج شده، در آناليز PCA مورد بررسی بيشتر قرار گرفت تا امتيازهای حاصله در دو ايستگاه در هر فصل از نمونه برداری مورد بررسی قرار گيرد. برای ارزيابی وجود اختلاف معنی‌دار بين هارمونيک outline های دو ايستگاه از آزمون MANOVA استفاده شد.

ادامه مطلب: بررسی انعطاف پذيری ريختی بی‌مهره آبزی (Ephemeroptera: Caenidae) Caeins latipennis در پاسخ به...
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: کشاورزی - شیلات
نمایش از 08 دی 1394 بازدید: 91
پرینت

خواص آنتی اکسيدانی عصاره های دو گونه خيار دريايی خليج فارس Holothuria parva و Holothuria leucospilota

 

نویسندگان: فاطمه پيشه ورزاد، مرتضی يوسف زادی *، احسان کامرانی، ترانه معينی زنجانی، آتوسا علی احمدی ، موسی کشاورز

نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي

چکیده مقاله:  

جانوران دريايی به دليل داشتن متابوليت‌های ثانويه‌ از مهم‌ترين منابع توليدات طبيعی با منشا فعاليت‌های زيستی محسوب می شوند. از جمله اين موجودات که بسياری از ترکيبات آن، با خواص آنتی اکسيدانی، ضد سرطان، ضد باکتری و ضد التهاب، شناسايی و مطالعه شده خيار دريايی می باشد. اگرچه تحقيقات انجام شده در اين راستا بر روی گونه‌های خليج فارس بسيار محدود است. در اين مطالعه، خواص آنتی‌اکسيدانی عصاره های (ان- هگزانی، اتيل استاتی و متانولی) چهار اندام از دو گونه‌ی Holothuria parva و H. leucospilota مورد آزمايش قرار گرفت. نتايج حاکی از آن بود که عصاره‌ی متانولی لوله‌ی گوارش گونه H. parva با IC50 64/369 ميکروگرم بر ميلی ليتر دارای بهترين اثر آنتی اکسيدانی بود.

ادامه مطلب: خواص آنتی اکسيدانی عصاره های دو گونه خيار دريايی خليج فارس Holothuria parva و Holothuria...
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: کشاورزی - شیلات
نمایش از 08 دی 1394 بازدید: 88
پرینت

ارزيابی زيستی رودخانه حاجی آباد ( استان هرمزگان) با استفاده از ساختار جمعيت ماکروبنتوز

 

نویسندگان: شهربانو خسروانی *، فلورا محمدی زاده ، مازيار يحيوی

نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر به منظور بررسی اجتماعات کفزيان و ساختار جمعيتی آن‌ها در رودخانه حاجی آباد واقع در غرب استان هرمزگان از مهر ماه 91 لغايت شهريور 92 انجام گرديد. در مجموع سه ايستگاه مطالعاتی بر اساس توپوگرافی منطقه تعيين و فون کفزيان بزرگ آن به صورت ماهانه با استفاده از دستگاه سوربر 500 ميکرونی و با سه تکرار در هر ايستگاه نمونه برداری شد. نمونه‌ها توسط فرمالين 4% تثبيت و در آزمايشگاه دانشگاه آزاد واحد بندرعباس جداسازی، شناسايی و شمارش گرديد. در مجموع 5 رده، 9راسته، 24 خانواده شناسايی شدند که لارو حشرات آبزی بيشترين تنوع و فراوانی را بين نمونه‌ها به خود اختصاص دادند. افراد متعلق به دو راسته Diptera، Ephemeroptera در هر 3 ايستگاه غالب بودند.

ادامه مطلب: ارزيابی زيستی رودخانه حاجی آباد ( استان هرمزگان) با استفاده از ساختار جمعيت ماکروبنتوز
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: کشاورزی - شیلات
نمایش از 08 دی 1394 بازدید: 61
پرینت

اثر سطوح مختلف مکمل اينولين در جيره غذايی بر عملکرد رشد، بقا و برخی شاخص‌های خونی بچه ماهيان پاکوی قرمز Piaractus brachypomus           

 

نویسندگان: سيد حامد حسينی، ايمان سوری نژاد *، صديقه آشوری ، اميرعلی مرادی نسب

نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي

چکیده مقاله:

هدف از مطالعه حاضر تعيين مقدار مناسب اينولين در جيره غذايی بچه ماهيان پاکوی قرمز Piaractus brachypomus و تاثير آن بر عملکرد رشد، بقاء و برخی شاخص‌های خونی اين ماهی می‌باشد. در اين تحقيق يک جيره غذايی پايه به عنوان جيره شاهد و سه جيره غذايی آزمايشی شامل سه سطح اينولين 1، 2 و 3 درصد در سه تکرار منظور شد و بچه ماهيان با ميانگين وزن اوليه 14/0±31/2 گرم به مدت هشت هفته با جيره‌های آزمايشی تغذيه شدند. نتايج نشان داد که سطح پربيوتيک اينولين به ميزان 2 درصد در جيره غذايی باعث افزايش ميزان وزن نهايی و ضريب رشد ويژه و بهبود ضريب تبديل غذايی می شود (P<0.05). همچنين سطح پربيوتيک اينولين به ميزان 2 درصد در جيره غذايی، ميزان هموگلوبين و هماتوکريت خون را نسبت به ساير تيمارها افزايش داد (P<0.05).

ادامه مطلب: اثر سطوح مختلف مکمل اينولين در جيره غذايی بر عملکرد رشد، بقا و برخی شاخص‌های خونی بچه ماهيان...
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: کشاورزی - شیلات
نمایش از 08 دی 1394 بازدید: 72
پرینت

بررسی نرخ رشد و توليد بيوسورفاکتانت دو گونه Pesudomonas aeruginosa و Pesudomonas putida در خورموسی

نویسندگان: فاطمه شاه عليان *، عليرضا صفاهيه، نگين سلامات، فاطمه موجودی ، مصطفی زارع دوست

نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي

چکیده مقاله: 

برای پاکسازی اکوسيستم های آبی از مواد نفتی نظير ترکيبات آروماتيک چند حلقه ای استفاده از روش‌های زيستی به دليل هزينه کم و سازگاری با محيط زيست بيش از ساير روش‌ها مورد توجه است. قابليت پاکسازی با توليد بيوسورفاکتانت توسط ميکروارگانيسم‌ها افزايش می يابد. در اين تحقيق مقايسه رشد و توليد بيوسورفاکتانت باکتری‌های Pesudomonas aeruginosa و Pesudomonas putida که از نمونه رسوبات آلوده به نفت خورموسی جداسازی شده، بررسی گرديد. جهت بررسی توليد بيوسورفاکتانت از سه تکنيک lysis Aagar، Drop collaps، Oil spread استفاده شد. نتايج نشان داد که هر دو گونه در محيط حاوی 10، 20 و 30 ميلی گرم بر ليتر آنتراسن از رشد خوبی برخوردار بودند ولی بيشترين ميزان رشد در هر سه غلظت در باکتری P. aeruginosa با توليد بيوسورفاکتانت بيشتر نسبت به باکتری P. putida به دست آمد.

ادامه مطلب: بررسی نرخ رشد و توليد بيوسورفاکتانت دو گونه Pesudomonas aeruginosa و Pesudomonas putida در خورموسی
 

صفحه1 از27

<< شروع < قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی > پایان >>

بانک اطلاعات دارو - داروشناسی

آشنایی با انواع داروها

عوارض انواع داروها و....

 -----------

ورود

حاضرين در سايت

ما 127 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

برای حمایت از ما امتیاز دهید