نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: کشاورزی - گیاه شناسی (زراعی٬باغی٬گیاهی)
نمایش از 04 آذر 1394 بازدید: 60
پرینت

تأثیر مدیریت تلفیقی کود فسفر بر عملکرد کمی و کیفی دو رقم ذرت علوفه ای در ورامین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 سید محمدرضا احتشامی  ؛ 2 ایمان جان زمین؛ 3 مهدی رمضانی؛ 4 کاظم خاوازی؛ 5 بهنام زند

1استادیار دانشکدة کشاورزی، دانشگاه گیلان

2کارشناس ارشد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد رودهن

3دانشجوی دکترای زراعت دانشگاه گیلان

4عضو هیئت علمی مؤسسة تحقیقات خاک و آب کرج

5عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی استان تهران

چکیده

به منظور بررسی تأثیر باکتری  Bacillus cogulansبر عملکرد کمی و کیفی دو رقم ذرت علوفه‌ای، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی استان تهران، در سال زراعی 89-1388، اجرا شد. تیمارهای مورد بررسی در این تحقیق شامل نوع منبع تأمین‌کننده فسفر و رقم بودند. عامل نوع منبع تأمین‌کنندة فسفر در 6 سطح شامل دارای سوپر فسفات تریپل و بدون تلقیح بذر، بدون کود و بدون تلقیح بذر، تلقیح بذر+100 درصد کود شیمیایی فسفر، تلقیح بذر+75 درصد کود شیمیایی فسفر، تلقیح بذر+50 درصد کود شیمیایی فسفر، تلقیح بذر و بدون کود شیمیایی فسفره و عامل رقم در دو سطح (سینگل کراس 704 و 647) اعمال شدند.

ادامه مطلب: تأثیر مدیریت تلفیقی کود فسفر بر عملکرد کمی و کیفی دو رقم ذرت علوفه ای در ورامین
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: کشاورزی - گیاه شناسی (زراعی٬باغی٬گیاهی)
نمایش از 04 آذر 1394 بازدید: 53
پرینت

مقایسة اثر روش‌های مختلف کشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام پیاز در شرایط روزکوتاه در میناب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 حامد حسن زاده خانکهدانی  ؛ 2 عبدالحسین ابوطالبی جهرمی؛ 3 ابراهیم ذاکری فرد ملاحسنی

1فوق لیسانس باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

2دکترای باغبانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

3کارشناس تولیدات گیاهی، ایستگاه تحقیقات کشاورزی میناب

چکیده

این آزمایش به‌صورت کرت‌های خرد‌شده در قالب بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی میناب طی دو سال متوالی اجرا شد. کرت‌های اصلی به روش کشت شامل کرتی (با آبیاری غرقابی) و جوی‌پشته‌ای (با آبیاری نشتی) و کرت‌های فرعی به چهار رقم پیاز پریماورا، وایت ارلی گرانو، HT3544 و HT3560 اختصاص یافتند. خزانه‌گیری در مهرماه انجام شد و نشاها در آذرماه به زمین اصلی منتقل شدند. آبیاری براساس نتایج تحقیقات قبلی برای همة کرت‌ها یکسان اجرا شد. در پایان صفاتی نظیر عملکرد، درصد چندمرکزی، طول و قطر سوخ، شاخص شکل سوخ، متوسط وزن سوخ و تاریخ سوخ‌دهی و برداشت اندازه‌گیری شد. مجموع نتایج دو سال نشان داد که روش کشت اثر معنی‌داری بر عملکرد کل سوخ داشت به‌طوری که میزان عملکرد سوخ در روش کشت کرتی 28 درصد بیشتر از روش کشت جوی‌‌پشته‌ای بود و اختلاف معنی‌داری با هم داشتند. عملکرد رقم HT3560 بیشترین و رقم وایت ارلی گرانو 502 کمترین مقدار بود، ولی اختلاف معنی‌داری با هم نداشتند. همچنین، رقم وایت ارلی گرانو 502 در دو سال آزمایش 18 روز دیرتر از بقیه ارقام قابلیت برداشت پیدا کرد و بیشتر از بقیه ارقام درصد چندقلویی داشت. به‌طور کلی دو رقم جدید HT3544 و HT3560 بهتر از دو رقم غالب مورد کشت در منطقه در طول دو سال آزمایش بودند.

ادامه مطلب: مقایسة اثر روش‌های مختلف کشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام پیاز در شرایط روزکوتاه در میناب
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: کشاورزی - گیاه شناسی (زراعی٬باغی٬گیاهی)
نمایش از 04 آذر 1394 بازدید: 48
پرینت

بررسی واکنش لاین امیدبخش N8119 گندم به کاربرد کود زیستی فسفات

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ایراندخت منصوری

مربی، گروه زراعت، دانشکدة علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری ایران

چکیده

به منظور بررسی واکنش لاین امید‌بخش N8119 گندم به کاربرد کود زیستی فسفات، آزمایشی در مزرعة تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری طی سال‌های زراعی 1387 الی 1389 اجرا شد. آزمایش به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد. فاکتور اول کود زیستی فسفات در دو سطح شامل عدم مصرف کود زیستی و مصرف 100 گرم در هکتارکود زیستی بود. فاکتور دوم کود فسفره در سه سطح شامل عدم مصرف کود فسفره، مصرف 60 کیلو‌گرم در هکتار و مصرف 90 کیلو‌گرم در هکتار انجام شد. نتایج نشان داد که کود زیستی تأثیر معنی‌داری بر عملکرد دانه، تعداد سنبله در مترمربع، تعداد دانه در سنبله، طول سنبله، وزن هزار دانه و ضریب برداشت داشت، اما تأثیر معنی‌داری بر ارتفاع گندم نشان نداد. در تیمارهایی که از کود بیولوژیک استفاده شد از نظر میزان عملکرد دانه اختلاف معنی‌داری بین دو تیمار60 کیلو‌گرم در هکتار کود فسفره (40/528 گرم در متر‌مربع) و 90 کیلو‌گرم در هکتار کود فسفره (95/532 گرم در متر‌مربع)، مشا هده نشد. بنابراین، به جای 90 کیلو‌گرم در هکتار کود فسفره که به‌طور عرف در مازندران در مزرعة گندم استفاده می‌شود می‌توان از 60 کیلو‌گرم در هکتار کود فسفره همراه با کود بیولوژیک (100گرم در هکتار) استفاده کرد که علاوه بر کاهش مصرف کود فسفره به میزان 30 کیلوگرم در هکتار، از آلودگی محیط زیست به‌خصوص خاک و آب نیز جلوگیری خواهد شد.

ادامه مطلب: بررسی واکنش لاین امیدبخش N8119 گندم به کاربرد کود زیستی فسفات
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: کشاورزی - گیاه شناسی (زراعی٬باغی٬گیاهی)
نمایش از 04 آذر 1394 بازدید: 54
پرینت

ارزیابی صفات مورفو فیزیولوژیک برخی از جمعیت‌های گونه Triticum urartu ایران در شرایط عادی و تنش کم آبی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 سید سیامک علوی کیا  ؛ 2 علیرضا پورابوقداره؛ 3 محمد مقدم واحد؛ 4 علی اشرف مهرابی؛ 1 محمد امین مزینانی

1کارشناس ارشد، گروه به نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز ایران

2استادیار، گروه به نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز ایران

3استاد، گروه به نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز ایران

4استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام ایران

چکیده

به منظور ارزیابی اثر تنش کم آبی بر برخی صفات زراعی و مورفولوژیک 8 جمعیت Triticum urartu،از نواحی جغرافیایی مختلف ایران جمع‌آوری و آزمایشی به‌صورت کرت‌های خرد‌شده بر پایة بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار در سال زراعی 90-1389 در ایستگاه تحقیقاتی دانشکدة کشاورزی دانشگاه تبریز انجام شد. نتایج حاصل از تجزیة واریانس بیانگر وجود تفاوت معنی‌دار بین جمعیت‌ها در تمام صفات مورد بررسی به جز تعداد کل پنجه در بوته، وزن کل سنبله‌ها، شاخص برداشت، شاخص کلروفیل و دورة پر‌شدن دانه بود؛ اکثر صفات مانند سطح برگ، بیوماس، شاخص برداشت و عملکرد دانه در بوته تحت شرایط تنش و بدون تنش ضریب تغییرات ژنتیکی بالایی داشتند. جمعیت‌های جمع‌آوری‌شده از مناطق مریوان و سنقر به‌عنوان جمعیت‌های متحمل‌تر به تنش کم آبی شناسایی شدند، زیرا این جمعیت‌ها از نظر عملکرد دانه در بوته و اجزای عملکرد و برخی از صفات دیگر به‌طور معنی‌دار تحت تأثیر تنش کم آبی قرار نگرفتند. تجزیة خوشه‌ای جمعیت‌های مورد مطالعه را به دو گروه کلی تفکیک کرد که جمعیت‌های متحمل به تنش کم آبی در یک گروه قرار گرفتند. به‌طور کلی نتایج حاصل نشان داد که جمعیت‌های اینکورن وحشی (Triticum urartu) بومی ایران به‌ویژه جمعیت‌های مربوط به نواحی کرمانشاه و کردستان از نظر بسیاری از صفات مورفوفیزیوژیک و زراعی دارای تحمل بیشتری به تنش خشکی هستند.

ادامه مطلب: ارزیابی صفات مورفو فیزیولوژیک برخی از جمعیت‌های گونه Triticum urartu ایران در شرایط عادی و تنش کم...
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: کشاورزی - گیاه شناسی (زراعی٬باغی٬گیاهی)
نمایش از 04 آذر 1394 بازدید: 48
پرینت

تأثیر همیاری سویه های Azotobacter chroococcum بر عملکرد، اجزای عملکرد و صفات کیفی کلزا در رشت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مونا سروری؛ 2 سید محمدرضا احتشامی  ؛ 3 محمد ربیعی؛ 4 کاظم خاوازی

1دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشکدة کشاورزی دانشگاه گیلان

2عضو هیأت علمی دانشکدة کشاورزی دانشگاه گیلان

3عضو هیأت علمی مؤسسة تحقیقات برنج کشور

4عضو هیأت علمی مؤسسة تحقیقات آب و خاک

چکیده

برای بررسی اثر سویه‌های Azotobacter chroococcum بر عملکرد، اجزای عملکرد و صفات کیفی کلزای زمستانه (Brassica napus L.) ، آزمایشی به‌صورت طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار طی فصل زراعی 89-1388 در مؤسسة تحقیقات برنج رشت انجام شد. تیمارهای استفاده‌شده، انواع سویه‌های ازتوباکتر شامل استفاده از کودهای شیمیایی و بدون تلقیح بذر (تیمار شاهد)، تلقیح بذر با سویه 6، 9، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 19، 21، 23، 25، 28، 35 و 38 ازتوباکتر بودند. نتایج نشان داد که ازتوباکتر بر تمامی صفات مورد بررسی اثر معنی‌داری داشت. سویة 14 ازتوباکتر بیشترین میزان فسفر، پتاسیم، منیزیم و عملکرد روغن را به خود اختصاص داد. سویة 12 با میانگین 43/3532 کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد را سبب شد که از لحاظ آماری با سویه‌های 9 و 14 در یک سطح قرار گرفت. ازتوباکتر سویة 12 نیز بیشترین اجزای عملکرد دانه و میزان نیتروژن، کلسیم و درصد روغن را ایجاد کرد. تولید هورمون‌های محرک رشد، تثبیت نیتروژن، قابل حل‌کردن مواد معدنی از جمله فسفر، تولید سیدروفور و انواع آنتی‌بیوتیک از مکانیسم‌های اثر ازتوباکتر به‌ شمار می‌روند که به نظر می‌‌رسد با استفاده از حداقل یکی از این مکانیسم‌ها، باعث افزایش عملکرد گیاه شده است.

ادامه مطلب: تأثیر همیاری سویه های Azotobacter chroococcum بر عملکرد، اجزای عملکرد و صفات کیفی کلزا در رشت
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: کشاورزی - گیاه شناسی (زراعی٬باغی٬گیاهی)
نمایش از 04 آذر 1394 بازدید: 54
پرینت

ارزیابی اثرات مدیریت کود نیتروژن در مرحله گلدهی بر عملکرد کلزا در شرایط گرگان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 علیرضا بهدادیان  ؛ 2 افشین سلطانی؛ 3 ابراهیم زینلی؛ 4 حسین عجم نوروزی؛ 5 حسن معصومی

1کارشناس ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، گرگان ایران و کارشناس ارشد گروه زراعت مهندسان مشاور جامع ایران

2استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان ایران

3استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان ایران

4استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکدة کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، گرگان ایران

5دکترای زراعت گروه زراعت مهندسان مشاور جامع ایران، تهران ایران

چکیده

به منظور ارزیابی اثرات مدیریت کود نیتروژن در مرحلة جوانة زرد به‌عنوان یکی از مراحل مهم گلدهی بر عملکرد دانة کلزا با بهره‌گیری از شاخص تغذیة نیتروژن (نسبت غلظت نیتروژن در گیاه به حالت مطلوب آن)، آزمایشی به‌صورت آشیانه‌ای و در قالب طرح کاملا تصادفی در 15 مزرعه منتخب شهرستان گرگان که در سه سطح مدیریت خوب، متوسط و ضعیف طبقه‌بندی شده بودند، در سال زراعی 89 ـ 1388 انجام شد. در طول این مطالعه، با هدف کمی‌سازی مدیریت زراعی، پرسشنامه‌هایی نیز با کمک کشاورزان تکمیل شد. بر‌اساس نتایج به‌دست‌آمده، سطوح مدیریت مورد بررسی از نظر شاخص تغذیة نیتروژن دارای تفاوت معنی‌دار (P<0.01) بودند. در این آزمایش با وجود آنکه مقادیر شاخص تغذیة نیتروژن در مزارع با سطح مدیریت خوب بالاتر از دیگر سطوح مدیریت بود، اما در طول فصل رشد و در هر سه سطح مدیریت، میزان این شاخص کمتر از یک اندازه‌گیری شد، که نشان‌دهندة محدودیت در رشد و عملکرد گیاه به دلیل کمبود نیتروژن است. بین شاخص تغذیة نیتروژن در مرحلة جوانة زرد با عملکرد دانه نیز همبستگی مثبت و معنی‌دار (P<0.05) وجود داشت که اهمیت دسترسی به منابع نیتروژن در مرحلة جوانة زرد را تأیید می‌کند.

ادامه مطلب: ارزیابی اثرات مدیریت کود نیتروژن در مرحله گلدهی بر عملکرد کلزا در شرایط گرگان
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: کشاورزی - گیاه شناسی (زراعی٬باغی٬گیاهی)
نمایش از 04 آذر 1394 بازدید: 51
پرینت

بررسی تأثیر کود دامی بر عملکرد و کنترل علف‌های هرز در کشت مخلوط ارزن دم روباهی (Setaria italica) و ماش (Vigna radiata)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 محمدرضا اصغری پور  ؛ 2 موسی خاتمی پور

1دانشیار، گروه زراعت، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل ایران

2کارشناس ارشد، گروه زراعت، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل ایران

چکیده

در این مطالعه اثر کشت مخلوط افزایشی ارزن‌ دم‌روباهی و ماش و سطوح مختلف کود دامی بر عملکرد دانه، کنترل علف‌های هرز و غلظت عناصر غذایی در ارزن آزموده شد. طرح آزمایشی کرت‌های خرد‌شده در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه مقدار کود دامی (صفر، 15 و 30 تن در هکتار) به‌عنوان عامل اصلی و پنج نسبت‌ کاشت مختلف به‌عنوان عامل فرعی (کشت خالص ارزن و ماش، 100 درصد ارزن+15 درصد ماش، 100 درصد ارزن+30 درصد ماش و 100 درصد ارزن+45 درصد ماش) بود که در سه تکرار انجام شد. این آزمایش در سال 1389 در مزرعة تحقیقاتی دانشگاه زابل اجرا شد. سطوح مختلف کود دامی، نسبت‌های کاشت و اثر متقابل بین آن‌ها تأثیر معنی‌داری بر عملکرد دانه دو گیاه داشت. بالاترین عملکرد دانه در ماش از کشت خالص آن و در ارزن از تیمار 30 درصد ماش+100 درصد ارزن همراه با مصرف 30 تن در هکتار کود به‌دست آمد. بیشترین میزان جذب تشعشع فعال فتوسنتزی مربوط به تیمار 45 درصد ماش+100 درصد ارزن بود. نسبت‌های مختلف مخلوط نسبت به خالص دو گیاه در کنترل علف‌های هرز برتری داشتند. بالاترین میزان نیتروژن و پتاسیم دانة ارزن به‌ترتیب از تیمارهای 45 درصد ماش + 100 درصد ارزن و 15 درصد ماش + 100 درصد ارزن همراه با مصرف 30 تن کود دامی در هکتار کود به‌دست آمد.

ادامه مطلب: بررسی تأثیر کود دامی بر عملکرد و کنترل علف‌های هرز در کشت مخلوط ارزن دم روباهی (Setaria italica)...
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: کشاورزی - گیاه شناسی (زراعی٬باغی٬گیاهی)
نمایش از 04 آذر 1394 بازدید: 48
پرینت

اثر کاربرد ماده ضدتعرق آترازین بر بهبود صفات فیزیولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ در شرایط دیم

نویسندگان

1 حمید باقری؛ 2 بابک عندلیبی؛ 2 محمدرضا عظیمی مقدم

1دانش¬آموخته کارشناسی ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان

2استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان

چکیده

به منظور امکان بهبود صفات فیزیولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد گیاه گلرنگ با کاربرد ماده ضدتعرق در شرایط دیم، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در شهرستان میانه (استان آذربایجان شرقی) در سال زراعی 90-1389 اجرا شد که در آن آترازین به عنوان ماده ضدتعرق در چهار سطح صفر (شاهد)، 80، 120 و 160 گرم ماده مؤثره در هکتار و سه زمان استفاده (ساقه روی، گلدهی و دانه‌بندی) به صورت محلول پاشی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین تیمارها از نظر تمامی صفات مورد بررسی اختلاف معنی داری وجود داشت. محلول پاشی 80 و 120 گرم ماده مؤثره در هکتار آترازین به ویژه در مرحله گلدهی با ایجاد شرایط مناسب نظیر کاهش دمای کانوپی، افزایش سرعت فتوسنتز و محتوای کلروفیل، موجب بهبود عملکرد و اجزای عملکرد نسبت به شرایط تنش در کاشت دیم شد. محلول پاشی با مقدار 160 گرم ماده مؤثره در هکتار نه تنها موجب بهبود رشد نشد، بلکه به عنوان یک عامل جلوگیری کننده رشد عمل نمود. بیشترین و کمترین تعداد غوزه بارور در بوته، تعداد دانه در غوزه و همچنین عملکرد دانه به ترتیب از محلول پاشی در زمان گلدهی با مقدار 120 گرم ماده مؤثره در هکتار و زمان ساقه روی با مقدار 160 گرم ماده مؤثره در هکتار آترازین به دست آمد.

ادامه مطلب: اثر کاربرد ماده ضدتعرق آترازین بر بهبود صفات فیزیولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ در شرایط دیم
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: کشاورزی - گیاه شناسی (زراعی٬باغی٬گیاهی)
نمایش از 04 آذر 1394 بازدید: 55
پرینت

تأثیر نیتروژن و زمان برداشت برکارایی مصرف کود و عملکرد کمی وکیفی سورگوم علوفه ای

نویسندگان

1 روشن جعفری بیله سوار؛ 2 رئوف سید شریفی؛ 3 علی اکبر ایمانی

1دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه، میانه

2دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل

3استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، اردبیل

چکیده

به منظور بررسی تأثیر نیتروژن و زمان های مختلف برداشت بر عملکرد سورگوم، آزمایشی در سال 1389 به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل انجام شد. فاکتورها شامل سطوح مختلف کود نیتروژن از منبع اوره در چهار سطح (صفر، 60، 120 و 180 کیلوگرم در هکتار) و زمان های مختلف برداشت علوفه در سه سطح شروع گلدهی، دو و چهار هفته بعد از گلدهی بودند. نتایج نشان دادند که بیشترین عملکرد علوفه در کرت هایی براورد گردید که 180 کیلوگرم کود نیتروژن در چهار هفته بعد از گلدهی استفاده شده بود و کمترین آن در حالت شروع گلدهی و بدون مصرف کود نیتروژن براورد گردید. مقایسه میانگین ها نشان داد که بیشترین میزان کارایی مصرف کود در به کارگیری 60 کیلوگرم کود نیتروژن در چهار هفته بعد از گلدهی و کمترین مقدار آن در حالت شروع گلدهی با مصرف 180 کیلوگرم کود نیتروژن براورد گردید.

ادامه مطلب: تأثیر نیتروژن و زمان برداشت برکارایی مصرف کود و عملکرد کمی وکیفی سورگوم علوفه ای
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: کشاورزی - گیاه شناسی (زراعی٬باغی٬گیاهی)
نمایش از 04 آذر 1394 بازدید: 51
پرینت

تأثیر کاربرد کود پتاسیم بر عملکرد سه رقم هندوانه در شرایط تنش شوری

نویسندگان

1 امیر هوشنگ جلالی؛ 2 پیمان جعفری

1استادیار، بخش تحقیقات نهال و بذر، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، اصفهان

2مربی پژوهش، بخش تحقیقات نهال و بذر، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، اصفهان

چکیده

به منظور بررسی تأثیر پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم هندوانه (Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum and Nakai) در شرایط شوری آب و خاک (به ترتیب 3/6 و 4/8 دسی زیمنس بر متر)، پژوهشی با استفاده از آزمایش کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در ایستگاه تحقیقاتی شهرستان اردستان واقع در استان اصفهان طی سال های 1386 و 1387 انجام شد. سه رقم هندوانه شامل ‘شوگر بیبی’، ‘چارلستون گری’ و ‘محبوبی’، کرت های اصلی و چهار سطح کود پتاسیم شامل صفر، 50، 100 و 150 کیلوگرم در هکتار کرت های فرعی را تشکیل دادند. مصرف کود پتاسیم در مقادیر دو و سه برابر نسبت به شرایط معمول (بدون تنش شوری)، به ترتیب موجب 8/24 و 5/18 درصد افزایش عملکرد در دو رقم ‘چارلستون گری’ و ‘شوگر بیبی’ شد. بالاترین مقدار عملکرد 39112 کیلوگرم در هکتار با کاربرد 150 کیلوگرم پتاسیم در هکتار در رقم ‘چارلستون گری’ به دست آمد. در تمام مقادیر کاربرد پتاسیم، افزایش تعداد میوه در رقم ‘شوگر بیبی’ و وزن میوه در رقم ‘چارلستون گری’ از دلایل اصلی افزایش عملکرد در این دو رقم محسوب می‌شدند. با افزایش استفاده از کود پتاسیم، نسبت سدیم به پتاسیم در برگ‌ها از 61/0 به 33/0 و در ساقه‌ها از 81/0 به 4/0 کاهش یافت. نتایج پژوهش حاضر نشان داد در شرایط تنش شوری، استفاده بیشتر از کود پتاسیم می‌تواند اثرات مضر شوری را کاهش دهد و عملکرد هندوانه را بهبود بخشد.

ادامه مطلب: تأثیر کاربرد کود پتاسیم بر عملکرد سه رقم هندوانه در شرایط تنش شوری
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: کشاورزی - گیاه شناسی (زراعی٬باغی٬گیاهی)
نمایش از 04 آذر 1394 بازدید: 54
پرینت

ترکیب های فنلی و فعالیت آنتی اکسیدانی در برخی ارقام سیب ایرانی و تجاری در استان آذربایجان غربی

نویسندگان

1 مریم رفیعی؛ 2 لطفعلی ناصری؛ 3 داود بخشی؛ 4 اسد علیزاده

1دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه

2دانشیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه

3استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت

4مربی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی، ارومیه

چکیده

در این مطالعه، میزان فنل کل، کلروژنیک اسید، کاتچین، کوئرستین، فلوریدزین، سیانیدین و فعالیت آنتی اکسیدانی پوست و گوشت شش رقم سیب (Malus domestica) ایرانی شامل ارقام ‘گلاب کهنز’، ‘سیب ترش دیررس’، ‘قره یاپراق’، ‘ترکمان’، ‘قزل آلما’ و ‘عباسی مشهد’ و چهار رقم تجاری شامل ‘گلدن دلیشز’، ‘رد دلیشز’، ‘برابرن’ و ‘فوجی’ بررسی شد. رقم ‘فوجی’ بیشترین مقدار سیانیدین 3-گالاکتوزید (9/3711 میکروگرم بر گرم وزن تر) و رقم ‘گلاب کهنز’ بیشترین مقدار کوئرستین 3-گالاکتوزید (8/3133 میکروگرم بر گرم وزن تر) و فلوریدزین را در پوست (2/642 میکروگرم برگرم وزن تر) و رقم ‘قره یاپراق’ بیشترین مقدار فلوریدزین گوشت (1/98 میکروگرم بر گرم وزن تر) را نشان دادند. رقم ‘عباسی مشهد’ بیشترین مقدار کلروژنیک اسید پوست (1/298 میکروگرم بر گرم وزن تر) و گوشت (3/484 میکروگرم بر گرم وزن تر) و رقم ‘قزل آلما’ بیشترین مقدار کاتچین پوست (2/255 میکروگرم بر گرم وزن تر) و ‘سیب‌ترش دیررس’ بیشترین کاتچین گوشت (9/76 میکروگرم بر گرم وزن تر) را نشان دادند. تجزیه رگرسیونی داده های فنل کل و ظرفیت آنتی اکسیدانی نشان داد که ارتباط مثبتی بین مقدار فنل کل و درصد فعالیت آنتی‌اکسیدانی وجود دارد. بیشترین مقدار فنل کل و بیشترین مقدار فعالیت آنتی اکسیدانی در رقم ‘فوجی’ مشاهده شد.

ادامه مطلب: ترکیب های فنلی و فعالیت آنتی اکسیدانی در برخی ارقام سیب ایرانی و تجاری در استان آذربایجان غربی
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: کشاورزی - گیاه شناسی (زراعی٬باغی٬گیاهی)
نمایش از 04 آذر 1394 بازدید: 58
پرینت

تأثیر سیستم های کشت غرقاب (مزرعه برنج) و خشکی (کشت سبزی ها) بر وضعیت فلزات سنگین خاک با توجه به اثرات تجمعی و باقیمانده کودهای آلی

نویسندگان

1 سید مجید موسوی؛ 2 محمد علی بهمنیار؛ 1 زهرا احمدآبادی

1دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری

2دانشیار، گروه مهندسی علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری

چکیده

به منظور بررسی وضعیت توزیع فلزات سنگین از کمپوست زباله شهری و لجن فاضلاب در دو سیستم کشت غرقاب و خشکی، تحقیقی به صورت کرت های خرد شده با طرح پایه بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری صورت گرفت. برای سیستم کشت غرقاب، مزرعه برنج (شالیزار) و برای سیستم کشت خشکی، مزرعه کشت سبزی ها درنظر گرفته شد. عامل اصلی (تیمارهای کودی) در پنج تیمار 20 و 40 تن کمپوست در هکتار، 20 و 40 تن لجن فاضلاب در هکتار و تیمار شاهد به خاک اضافه گردید. عامل فرعی (سال های کوددهی) نیز شامل سه تیمار یک، دو و سه سال کوددهی بود. نتایج نشان داد که در سیستم غرقاب تیمارهای لجن فاضلاب تأثیر بیشتری از نظر میزان انباشت فلزات سنگین در خاک داشتند، درحالی که تیمارهای کودی کمپوست در سیستم کشت خشکی مؤثرتر بودند. همچنین، در خاک تحت کشت برنج، درصد افزایش شکل قابل جذب عناصر مورد مطالعه نسبت به تیمار شاهد بیشتر از سیستم کشت خشکی بود.

ادامه مطلب: تأثیر سیستم های کشت غرقاب (مزرعه برنج) و خشکی (کشت سبزی ها) بر وضعیت فلزات سنگین خاک با توجه به...
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: کشاورزی - گیاه شناسی (زراعی٬باغی٬گیاهی)
نمایش از 04 آذر 1394 بازدید: 52
پرینت

ارزیابی اثر سالیسیلیک اسید بر حفظ کیفیت پس از برداشت میوه سیب رقم ‘گلاب کهنز’

نویسندگان

1 مریم هادیان دلجو؛ 2 حسن ساری خانی

1دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

2استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

چکیده

قهوه‌ای شدن و نرم ‌شدن بافت میوه در اثر آسیب‌های مکانیکی طی دوره بازاررسانی، کاهش کیفیت در اثر تنفس بالای میوه و اتلاف آب از عوامل محدودکننده عمر پس از برداشت سیب‌های زودرس تابستانه هستند. در پژوهش حاضر، اثر سالیسیلیک اسید روی برخی شاخص‌های کیفی سیب رقم ‘گلاب کهنز’ طی عمر پس از برداشت بررسی شد. میوه‌های برداشت شده در غلظت‌های صفر (شاهد)، یک، دو و چهار میلی‌مولار سالیسیلیک اسید غوطه‌ور شده و به مدت 43 روز در دمای صفر درجه سانتی‌گراد نگهداری شدند. سالیسیلیک اسید باعث کاهش مواد جامد محلول در مراحل پایانی نگهداری گردید. علاوه بر این، سالیسیلیک اسید سرعت نرم شدن بافت و میزان اتلاف آب میوه‌ را کاهش داد. در پایان نگهداری، بالاترین سفتی بافت در تیمارهای یک و دو میلی‌مولار سالیسیلیک اسید و بیشترین تلفات آب در میوه‌های شاهد دیده شد. میوه‌های تیمار شده با هر سه غلظت سالیسیلیک اسید میزان قهوه‌ای شدن اندکی را نشان دادند. در مقابل، بالاترین میزان قهوه‌ای شدن سطح میوه در میوه‌های شاهد مشاهده گردید. همچنین تیمار سالیسیلیک اسید روند کم شدن محتوای فنل کل را به تأخیر انداخت. ‌نتایج حاصل از این پ‍‍ژوهش نشان داد که تیمار پس از برداشت سالیسیلیک اسید با کاهش قهوه‌ای شدن و حفظ ویژگی‌های کیفی منجر به افزایش عمر پس از برداشت سیب ‘گلاب کهنز’ گردید.

ادامه مطلب: ارزیابی اثر سالیسیلیک اسید بر حفظ کیفیت پس از برداشت میوه سیب رقم ‘گلاب کهنز’
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: کشاورزی - گیاه شناسی (زراعی٬باغی٬گیاهی)
نمایش از 04 آذر 1394 بازدید: 58
پرینت

کاربرد باکتری های محرک رشد بر خصوصیات جوانه زنی بذور دو رقم یونجه تحت شرایط تنش شوری

نویسندگان

1 امید یونسی؛ 2 کاظم پوستینی؛ 3 محمدرضا چایچی؛ 4 احمد علی پوربابایی

1دانشجوی دکتری، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم و مهندسی زراعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج

2استاد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده دانشکده علوم و مهندسی زراعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج

3دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده دانشکده علوم و مهندسی زراعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج

4استادیار، گروه مهندسی علوم خاک، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج

چکیده

به منظور ارزیابی تأثیر کاربرد باکتری های افزاینده رشد گیاه بر جوانه زنی و رشد اولیه یونجه در شرایط تنش شوری، آزمایشی در آزمایشگاه تحقیقات بذر دانشکده علوم و مهندسی زراعی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی شامل سه سطح تنش شوری شامل شاهد (بدون تنش) (S0)، 60 (S1) و 120 (S2) میلی مولار نمک کلریدسدیم، دو رقم یونجه ‘بمی’ و ‘یزدی’ و 16 پیش تیمار مختلف باکتریایی بود.

ادامه مطلب: کاربرد باکتری های محرک رشد بر خصوصیات جوانه زنی بذور دو رقم یونجه تحت شرایط تنش شوری
 

صفحه1 از43

<< شروع < قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی > پایان >>

بانک اطلاعات دارو - داروشناسی

آشنایی با انواع داروها

عوارض انواع داروها و....

 -----------

ورود

حاضرين در سايت

ما 99 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

برای حمایت از ما امتیاز دهید