نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: رشته مديريت
نمایش از 30 شهریور 1394 بازدید: 223
پرینت

نقش مسئولیت اجتماعی شرکت ها در تصمیم خرید مصرف کنندگان بازار در حال اشباع شرکت های موادغذایی

 

نویسندگان

1 رضا اسماعیل پور؛ 2 محمد دوستار؛ 3 شیما سلطانی

1دانشیار گروه مدیریت، دانشکدة علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2استادیار گروه مدیریت، دانشکدة علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

3دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکدة علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

از تکنیک‎های مؤثر در عصر حاضر و در بازارهای درحال اشباع، با توجه به اهداف بازاریابی ارزش‌محور، توسعة مفهوم مسئولیت‎ اجتماعی شرکت در کالبد محصولات و خدمات است. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر مسئولیت‎ اجتماعی شرکت بر نحوة تصمیم‎گیری مصرف‎کنندگان در بازار درحال اشباع شرکت‎های مواد غذایی است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر روش، توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعة آماری، مصرف‎کنندگان محصولات مواد غذایی اعم از محصولات لبنی، گوشتی و انجمادی در استان گیلان است. حجم نمونه برابر با 199 نفر است.

ادامه مطلب: نقش مسئولیت اجتماعی شرکت ها در تصمیم خرید مصرف کنندگان بازار در حال اشباع شرکت های موادغذایی
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: رشته مديريت
نمایش از 30 شهریور 1394 بازدید: 91
پرینت

بررسی عوامل مؤثر بر رضایت گردشگران خارجی و نتایج آن و سنجش رضایت آنان از خدمات گردشگری در شهر اصفهان

 

نویسندگان

1 منیژه حقیقی نسب؛ 2 حمیدرضا یزدانی؛ 3 انسیه کریمی

1دانشیار گروه مدیریریت دانشکدة علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2استادیار گروه مدیریت پردیس فارابی دانشگاه تهران، تهران، ایران

3کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکدة علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

چکیده

: با رشد صنعت گردشگری، اهمیت سنجش رضایت گردشگران، به‌مثابة ابزاری برای رشد و ایجاد مزیت رقابتی، مورد توجه قرار گرفته است. گردشگران سفرکرده، قابل اعتمادترین منبع اطلاعاتی برای گردشگران بالقوه‌اند و می‌توانند زبان گویای مقصد در وطن خود باشند. هدف این پژوهش، بررسی عوامل مؤثر بر رضایت گردشگران و نتایج آن در شش بخش خدمات گردشگری شهر اصفهان و محاسبة رضایت کلی از مقصد است. پژوهش حاضر، مطالعه‌ای توصیفی است که به روش پیمایشی اجرا شده است. ابزار پرسشنامه و روش نمونه‌گیری تصادفی ساده برای جمع‌آوری داده‌ها از گردشگران خارجی سفرکرده به اصفهان در فاصلة شهریور تا آبان 91 استفاده شده است. روایی پرسشنامة مذکور، با بهره‌گیری از روش روایی محتوا و تحلیل عاملی تأییدی و پایایی پرسشنامه نیز با آلفای کرونباخ تأیید شد.

ادامه مطلب: بررسی عوامل مؤثر بر رضایت گردشگران خارجی و نتایج آن و سنجش رضایت آنان از خدمات گردشگری در شهر اصفهان
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: رشته مديريت
نمایش از 30 شهریور 1394 بازدید: 112
پرینت

بررسی عوامل موثر بر ارتقای ارزش ویژۀ برند با تأکید بر ترفیع و تصویر شرکت (مطالعۀ موردی: اپراتور های تلفن همراه)

 

نویسندگان

1 محمد رضا حمیدی زاده  ؛ 2 محمد حسین بلاغی اینالو؛ 2 مهدی عطایی

1استاد مدیریت بازرگانی، دانشکدة مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکدة مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر ارزش ویژة برند با تأکید بر مشوق‌های پولی و غیر پولی و همچنین، تصویر شرکت در بین دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی است. سنجش متغیرهای تحقیق با استفاده از پرسشنامه صورت پذیرفت. پس از اطمینان از پایایی و روایی، پرسشنامه در  میان نمونه‌ای متشکل از 344 نفر از دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی توزیع شد. روش تحقیق توصیفی و از شاخة همبستگی و مبتنی بر معادلات ساختاری است. این پژوهش نشان داد که تبلیغات و مشوق‌ها بر ارزش ویژة برند تأثیرگذار است. اثر تبلیغات مثبت ولی اثر مشوق‌ها بر ارزش ویژة برند متفاوت بوده است. اثر مشوق‌های پولی بر ارزش ویژه منفی ولی اثر مشوق‌های غیر پولی بر ارزش ویژة برند مثبت بوده است.

ادامه مطلب: بررسی عوامل موثر بر ارتقای ارزش ویژۀ برند با تأکید بر ترفیع و تصویر شرکت (مطالعۀ موردی: اپراتور...
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: رشته مديريت
نمایش از 30 شهریور 1394 بازدید: 89
پرینت

بررسی رابطة یادگیری سازمانی و عملکرد مالی از طریق فرایند نوآوری در شرکت‌های صنعتی گلپایگان

 

نویسندگان

1 امیر خانلری؛ 2 رضوان سبزه علی

1دکتری مدیریت بازاریابی، دانشکدة مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد امیرکبیر، اراک، ایران

چکیده

اگرچه یادگیری سازمانی اغلب هدف قلمداد می‌شود، از دید بسیاری از سهامداران، هدف نهایی بسیاری از سازمان‌ها، بهینه‌سازی نتایج مالی مانند بهره‌وری و سوددهی است. به‌کارگیری یادگیری سازمانی و نوآوری از جمله عواملی‌اند که باعث بهبود عملکرد مالی سازمان می‌شوند؛ درحالی‌که شرکت‌ها به‌دنبال بهبود عملکرد مالی، افزایش سود و کاهش هزینه‌های خود هستند، باید به تأثیر یادگیری سازمانی و نوآوری بر عملکرد مالی سازمان‌ها توجه کرد. اهداف اصلی این پژوهش عبارتند از بررسی تأثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد مالی شرکت‌ها از طریق فرایند نوآوری و بررسی تأثیر یادگیری سازمانی با نوآوری و نوآوری با عملکرد مالی. داده‌های آماری با استفاده از توزیع 137 پرسشنامه در بین مدیران و کارشناسان ارشد شرکت‌های صنعتی شهرستان گلپایگان و جمع‌آوری 120 عدد از آنها تهیه شد. پس از تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار LISREL، هر سه فرضیة مطرح‌شده در پژوهش پذیرفته شد.

ادامه مطلب: بررسی رابطة یادگیری سازمانی و عملکرد مالی از طریق فرایند نوآوری در شرکت‌های صنعتی گلپایگان
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: رشته مديريت
نمایش از 30 شهریور 1394 بازدید: 90
پرینت

تأثیر عوامل داخلی شرکت بر عملکرد صادراتی (مطالعۀ موردی: شرکت‌های صادرکنندة پسته در تهران)

 

نویسندگان

1 محمدرضا شجاعی؛ 2 رحیم محترم؛ 3 سمانه آطاهریان

1استادیار مدیریت، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2دکتری مدیریت بازاریابی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، مؤسسة آموزش عالی غیر انتفاعی ارشاد دماوند، تهران، ایران

چکیده

شرکت‌ها برای بقا و موفقیت در فعالیت‌های صادراتی به شناسایی عوامل مؤثر بر عملکرد صادراتی خود نیازمندند. شناسایی عوامل داخلی، به‌ این سبب که تحت کنترل شرکت‌ها هستند، از نظر اقدام به توسعة صادرات، بسیار بااهمیت است. به‌منظور بررسی تأثیر این عوامل بر عملکرد صادراتی شرکت‌ها، پژوهشی کاربردی و توصیفی (همبستگی- تحلیل رگرسیون) در محدودة شرکت‌های صادرکنندة پسته در تهران، انجام شده است. به این منظور، با توجه به مدل مفهومی پژوهش، که از تلفیق مجموعه ‌مدل‌های موجود در این زمینه ارائه شده است، اقدام به گردآوری داده‌های میدانی از 135 شرکت فعال در زمینة صادرات محصول پسته در تهران با استفاده از پرسشنامه شده است. با توجه به اینکه حجم جامعة آماری محدود و مشخص است، برای محاسبة تعداد نمونه از فرمول نمونه برای جامعة محدود، استفاده شد، که با توجه به محاسبة صورت‌گرفته، حجم نمونة آماری در این پژوهش برابر با 135 شرکت صادرکنندة پسته در تهران است. نتایج تحلیل این داده‌ها نشان می‌دهد

ادامه مطلب: تأثیر عوامل داخلی شرکت بر عملکرد صادراتی (مطالعۀ موردی: شرکت‌های صادرکنندة پسته در تهران)
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: رشته مديريت
نمایش از 30 شهریور 1394 بازدید: 106
پرینت

بررسی رابطة بازاریابی کارآفرینانه و عملکرد بازاریابی از طریق نوآوری ( مطالعة موردی: شرکتهای فعال در سه صنعت اتوماسیون صنعتی، مخابرات و ارتباطات، رایانه و تجهیزات دیجیتال)

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 علی صفری؛ 2 راضیه قره باشلونی

1استادیار گروه مدیریت دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

این پژوهش تأثیر بازاریابی کارآفرینانه را در نوآوری، با درنظرگرفتن اثر تعدیلگری دو عامل گرایش به یادگیری و ساختار سازمانی، بررسی می‌کند و رابطة بین نوآوری و عملکرد بازاریابی را در قالب الگوی مورد نظر پژوهش می‌سنجد. جامعة آماری این پژوهش، مدیران و کارکنان بازاریابی و فروش 42 شرکت فعال در سه صنعت اتوماسیون صنعتی، مخابرات و ارتباطات، رایانه و تجهیزات دیجیتال است. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامة محقق‌ساخته با پایایی و روایی مقبول است که به تعداد 250 عدد در بین مدیران و کارکنان بازاریابی و فروش 42 شرکت فعال در سه صنعت مورد نظر توزیع شد که تعداد 195 پرسشنامه بازگشت و تحلیل شد. نتایج حاصل از بررسی الگوی مورد نظر نشان داد بازاریابی کارآفرینانه در نوآوری، و نوآوری بر عملکرد بازاریابی هر سه صنعت تأثیر دارد و همچنین، گرایش به یادگیری و ساختار سازمانی دارای اثر تعدیلگری در رابطة بین بازاریابی کارآفرینانه و نوآوری است.

ادامه مطلب: بررسی رابطة بازاریابی کارآفرینانه و عملکرد بازاریابی از طریق نوآوری ( مطالعة موردی: شرکتهای فعال...
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: رشته مديريت
نمایش از 30 شهریور 1394 بازدید: 97
پرینت

تصمیم‌گیری مدیران بر‌اساس معیارهای غیرمالی سنجش عملکرد در شرایط عدم اطمینان محیطی

 

نویسندگان

حمیدرضا بزاززاده

مربی گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور، نیشابور، ایران

چکیده

این تحقیق به بررسی تأثیر معیارهای غیرمالی سنجش عملکرد در تصمیم‌گیری مدیریت و عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نقش عدم اطمینان محیطی درک شده به‌وسیله مدیریت در این رابطه پرداخته است. به این منظور از بین شرکت‌های تولیدی عضو جامعه آماری برای 122 شرکت که به طور تصادفی انتخاب شده بودند، پرسشنامه ارسال شد. در مجموع 42 پرسشنامه دریافت شد که تمام پاسخ داده شده بودند. در این پرسشنامه‌ها از مدیران عامل شرکت‌ها خواسته شده بود تا نظر خود را درمورد عدم اطمینان محیطی، عملکرد نسبی شرکت در سه سال و میزان استفاده از معیارهای غیرمالی سنجش عملکرد بر طیف لیکرت نشان دهند.

ادامه مطلب: تصمیم‌گیری مدیران بر‌اساس معیارهای غیرمالی سنجش عملکرد در شرایط عدم اطمینان محیطی
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: رشته مديريت
نمایش از 30 شهریور 1394 بازدید: 121
پرینت

مدیریت سفارش‌های زنجیره تأمین با تکیه بر رویکرد هزینه‌یابی سنتی وهزینه‌یابی بر مبنای فعالیت و مقایسه آنها

 

نویسندگان

1 احمد جعفرنژاد؛ 2 حسین صفری؛ 3 عادل آذر؛ 4 سید عباس ابراهیمی

1استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

4دانش آموخته دکتری مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

یکی از کارکردهای مهمی که شرکت‌های تولیدی در حوزه مدیریت زنجیرۀ تأمین با آن سر و کار دارند و تصمیم‌های مربوط به آن، تأثیر به‌سزایی روی رقابت‌پذیری آنها دارد، «مدیریت سفارش­های زنجیرۀ تأمین» است. اما در این مسیر، مسائلی پیش روی مدیران است که از جمله آن می‌توان به الف) انتخاب بهترین ترکیب، از میان سفارش­های رسیده به زنجیرۀ تأمین و ب) تعیین دقیق بهای تمام شده انجام یک سفارش اشاره کرد.

ادامه مطلب: مدیریت سفارش‌های زنجیره تأمین با تکیه بر رویکرد هزینه‌یابی سنتی وهزینه‌یابی بر مبنای فعالیت و...
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: رشته مديريت
نمایش از 30 شهریور 1394 بازدید: 98
پرینت

تحلیلی بر روش‌شناسی و یافته‌های پژوهش‌های انجام شده در زمینه کارآفرینی و ویژگی‌های کارآفرینان

 

نویسندگان

1 صغری حسینی قصر  ؛ 2 حسن رضا زین‌آبادی؛ 3 مرتضی علیزاده

1کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه خوارزمی تهران، ایران

2دکترای مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، استادیار دانشگاه خوارزمی تهران، ایران

3کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه آزاد واحد تربت جام، ایران

چکیده

امروزه موضوعات مدیریتی و کارآفرینی از اهمیت زیادی برخوردار شده و توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده است، به طوری که در این راستا سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با برگزاری همایش‌های مختلفی در زمینه اشتغال و مهارت‌آموزی اقدام به پذیرش و چاپ بیش از500 مقاله نمود، اما تنوع موضوعات و نیز تعارض‌ها در نتایج، ما را بر آن داشت تا به روش تحلیل محتوا و به شیوه توصیفی به استخراج 69 مقاله مرتبط با اشتغال، کارآفرینی و ویژگی‌های کارآفرینان در دو همایش سازمان فنی و حرفه‌ای بپرداریم.

ادامه مطلب: تحلیلی بر روش‌شناسی و یافته‌های پژوهش‌های انجام شده در زمینه کارآفرینی و ویژگی‌های کارآفرینان
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: رشته مديريت
نمایش از 30 شهریور 1394 بازدید: 80
پرینت

بهینه‌سازی تعداد تجهیزات شعب بانک به کمک شبیه‌سازی و الگوریتم تبرید

 

نویسندگان

1 سیدخلیل الله سجادی  ؛ 2 پرهام عظیمی

1دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع ،دانشگاه آزاد قزوین، قزوین، ایران

چکیده

از مهم‌ترین اهداف پیش روی بانک‌ها می‌توان به مشتری‌مداری از راه کاهش مدت زمان انتظار مشتریان در شعب اشاره کرد. یکی از راه‌حل‌های ممکن برای این مشکل، به‌کارگیری ترکیب مناسبی از تعداد تجهیزات و امکانات است که به‌کارگیری بیش ‌از نیاز در این خصوص منجر به هزینه اضافی برای بانک می‌شود. این مقاله با مدلسازی ریاضی، به‌کارگیری ابزارهای فراابتکاری و شبیه‌سازی به دنبال تعیین ترکیب بهینه تعداد تجهیزات و امکانات شعب بانک می‌‌باشد.

ادامه مطلب: بهینه‌سازی تعداد تجهیزات شعب بانک به کمک شبیه‌سازی و الگوریتم تبرید
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: رشته مديريت
نمایش از 30 شهریور 1394 بازدید: 91
پرینت

تجزیه و تحلیل ارزش بلندمدت مشتری (CLV) به منظور بخش‌بندی و مدیریت سودآوری مشتریان مورد مطالعه: یکی از بانک‌های تجاری ایران

 

1 محمد صفری کهره؛ 2 سید حمید خدادادحسینی  ؛ 3 عادل آذر

1کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، ایران

2استاد مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، ایران

3استاد مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، ایران

چکیده

به همان میزان که پارادیم بازاریابی تکامل پیدا می‌کند، توجه به روابط بلندمدت با مشتری نیز اهمیت می‌یابد. امروزه غالب شرکت‌ها و مؤسسات در سطح جهان، اعم از تولیدی و خدماتی به طور فزاینده‌ای درآمدهای خود را از راه ایجاد و حفظ رابطه بلندمدت با مشتریان خود کسب می‌کنند. حرکت به سمت بازاریابی مشتری- محور همراه با افزایش دسترسی به اطلاعات و تراکنش‌های مشتریان موجب علاقه شدید به اندازه‌گیری و تخمین ارزش بلندمدت مشتری (CLV) شده است. بعلاوه همان‌ طور که بازاریابی تلاش می‌کند تا بیشتر پاسخگو باشد، نیاز به ابزارهای اندازه‌گیری و مدل‌هایی برای ارزیابی تلاش‌ها و سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در حوزه بازاریابی نیز احساس می‌شود.

ادامه مطلب: تجزیه و تحلیل ارزش بلندمدت مشتری (CLV) به منظور بخش‌بندی و مدیریت سودآوری مشتریان مورد مطالعه:...
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: رشته مديريت
نمایش از 30 شهریور 1394 بازدید: 113
پرینت

تدوین و تحلیل مدل بسته ادعا در پروژه‌های طرح و ساخت غیرصنعتی ایران

 

نویسندگان

1 محمود گلابچی  ؛ 2 هادی تلخابی؛ 3 مجید پرچمی جلال؛ 4 محمدرضا بمانیان

1استاد گروه مدیریت پروژه و ساخت، دانشکده معماری، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت پروژه و ساخت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3استادیار گروه مدیریت پروژه و ساخت، دانشکده معماری، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4استاد گروه معماری، دانشکده معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

ادعاها و در پی آن اختلافات به ویژگی‌های ذاتی در صنعت ساخت تبدیل شده‌اند که بسیاری از ذینفعان پروژه‌ها، آن را از مخرب‌ترین اتفاقات این صنعت می‌دانند.  در بیشتر پروژه‌ها با سیستم‌های مختلف انجام پروژه، امکان بروز ادعاهایی از سوی طرفین، به‌خصوص پیمانکاران وجود دارد. اگرچه در هیچ پروژه‌ای نمی‌توان احتمال بروز این ادعاها را از میان برد، اما می‌توان با شناسایی علل و منشأ اصلی بروز ادعاها، تا حد زیادی از وقوع آنها در پروژه جلوگیری کرد. در همین راستا محققان این تحقیق با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای و مصاحبه نیمه‌ساختار یافته با خبرگان مرتبط و نیز بررسی اسناد مربوط به آن، داده‌های مرتبط با این زمینه را جمع‌آوری کرده‌اند که نتیجه آن یافتن 400 مورد مرتبط با ایجاد ادعا در پروژه‌های طرح و ساخت غیرصنعتی می‌باشد.

ادامه مطلب: تدوین و تحلیل مدل بسته ادعا در پروژه‌های طرح و ساخت غیرصنعتی ایران
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: رشته مديريت
نمایش از 30 شهریور 1394 بازدید: 72
پرینت

بررسی تأثیرات بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی بر نام تجاری در ایران: شبکه‌نگاری یک انجمن اینترنتی

 

نویسندگان

1 مهنوش ماهری؛ 2 منیره حسینی

1دانشجوی کارشناسی ارشد MBA دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

2استادیار گروه فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

چکیده

در بازارهای به شدت رقابتی امروز، مدیران شرکت‌ها در جستجوی روش‌های جدیدی برای آگاه ساختن مردم از محصولات خود و بهبود نام تجاریخود هستند. آنها جهت رسیدن به این مقصود از روش‌های بازاریابی متنوعی برای جذب بیشتر مشتریان استفاده می‌کنند. یکی از مؤثرترین این روش‌ها که بر‌پایه ارتباطات میان افراد شکل گرفته است، بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی است. در سال‌های اخیر با افزایش کاربران اینترنت در ایران فرصت مناسبی برای شرکت‌ها به‌ وجود آمده است تا با بهره‌گیری از این روش نوین در کنار روش‌های سنتی بازاریابی، علاوه بر افزایش سهم خود از بازار، شناخت مشتریان از محصولات خود را افزایش داده و نام تجاری شرکت را بهبود بخشند. بنابراین لازم است فضاهای مجازی که ارتباطات دهان به دهان بر بستر آنها انجام می‌شود، بیشتر مورد توجه و حتی در صورت لزوم مورد نظارت شرکت‌ها قرار گیرند.

ادامه مطلب: بررسی تأثیرات بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی بر نام تجاری در ایران: شبکه‌نگاری یک انجمن اینترنتی
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: رشته مديريت
نمایش از 30 شهریور 1394 بازدید: 73
پرینت

کاهش زمان تحویل تولید با استفاده از نقشه‌برداری جریان ارزش و شبیه‌سازی

 

نویسندگان

1 هایده متقی؛ 2 اکبر قدردان

1استادیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه شهید بهشتی، ایران

2کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه شهید بهشتی، ایران

چکیده

بسیاری از سازمان‌ها از روش‌های‌های تولید ناب به صورت جداگانه برای حذف اتلاف‌ها بهره برده‌اند. اما در برخی موارد علی‌رغم صرف هزینه‌های کلان برای پیاده‌سازی این روش‌ها، منافع حاصل از آن را محقق سازند. به همین دلیل ایجاد مکانیزمی به منظور جهت‌دهی استفاده از تکنیک‌های تولید ناب و همچنین توجیه مدیران نسبت به فواید ناشی از کاهش اتلاف‌ها، قبل از اجرای واقعی تکنیک‌ها بسیار حایز اهمیت است. نقشه‌برداری جریان ارزش و شبیه‌سازی، دو تکنیکی است که این امر را محقق می‌سازد.

ادامه مطلب: کاهش زمان تحویل تولید با استفاده از نقشه‌برداری جریان ارزش و شبیه‌سازی
 

صفحه1 از6

<< شروع < قبلی 1 2 3 4 5 6 بعدی > پایان >>

بانک اطلاعات دارو - داروشناسی

آشنایی با انواع داروها

عوارض انواع داروها و....

 -----------

ورود

حاضرين در سايت

ما 167 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

برای حمایت از ما امتیاز دهید