نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: مقالات پی دی اف رشته کامپیوتر
نمایش از 30 فروردين 1392 بازدید: 166
پرینت

تاثير بازي رايانه اي بر بهره هوشي، زمان واکنش و زمان حرکت نوجوانان
 
دلبري مسعود*,محمدزاده حسن,دلبري محمود
 
* دانشگاه تربيت معلم سبزوار
 

هدف از اين پژوهش، بررسي تاثير بازي هاي رايانه اي بر بهره هوشي، زمان واکنش و زمان حرکت نوجوانان بود. روش پژوهش، علي – مقايسه اي و جامعه آماري، متشکل از دانش آموزان پسر دبيرستان هاي منطقه يک شهرستان تبريز (دامنه سني 18-14 سال) بود. دو نمونه 25 نفري به صورت هدفدار انتخاب و در قالب دو گروه تجربي و کنترل همگن سازماندهي شدند. ملاک انتخاب گروه تجربي، تجربه انجام بازي رايانه اي حداقل سه روز در هفته، در شش ماه گذشته بود. گروه کنترل در مدت زمان مشابه هيچ گونه تجربه اي در اين زمينه نداشتند، يا تجربه آنها ناچيز بود. پس از آشنايي آزمودني ها با فرآيند تحقيق، ابتدا زمان هاي واکنش و حرکت ساده و سپس زمان هاي واکنش و حرکت تشخيصي افراد با استفاده از دستگاه الکترونيکي ارزياب زمان واکنش و زمان حرکت اندازه گيري شد. براي تعيين بهره هوشي افراد، از سومين مقياس آزمون هوشي فرهنگي – ناوابسته کتل و جداول هنجاري مربوط به آن استفاده شد. نتايج نشان داد بازي هاي رايانه اي بر بهره هوشي (P=0.031)، زمان واکنش ساده (P=0.017)، زمان حرکت ساده (P=0.019)، زمان واکنش تشخيصي (P=0.04) و زمان حرکت تشخيصي (P=0.036) تاثير معني داري داشته است. به طور کلي، نتايج پژوهش حاضر حاکي از بهبود بهره هوشي، زمان واکنش و زمان حرکت نوجوانان در نتيجه انجام بازي هاي رايانه اي بود.
 
كليد واژه: بازي رايانه اي، بهره هوشي، زمان واکنش و زمان حرکت

( منبع: سایت سید )

 

 

 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: مقالات پی دی اف رشته کامپیوتر
نمایش از 30 فروردين 1392 بازدید: 209
پرینت

تاثير بازي رايانه اي بر انگيزه و پيشرفت رياضي دانش آموزان
 
اميني فر الهه*,صالح صدق پور بهرام,زاده دباغ حسين
 
* دانشكده علوم پايه، دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي

هدف از پژوهش حاضر، بررسي تاثير روش تدريس مبتني بر بازي رايانه اي بر انگيزه و پيشرفت تحصيلي رياضي دانش آموزان است. جامعه آماري تحقيق شامل چهل نفر دانش آموز پسر سال دوم راهنمايي است که در سال تحصيلي 88-1387 در تهران مشغول به تحصيل بودند. نمونه مورد مطالعه به دو گروه آزمايش و کنترل به روش تصادفي ساده و انتصاب تصادفي تقسيم شدند. روش تحقيق، روش آزمايشي با طرح پيش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل مي باشد. در ابتدا پيش آزموني از هر دو گروه گرفته شد و سپس گروه آزمايش به مدت هشت جلسه يک ساعته طي دو هفته تحت آموزش با روش مبتني بر بازي رايانه اي دايمنشن (يک بازي رايانه اي براي آموزش محورهاي مختصات و معادله) و گروه کنترل در همان مدت با روش معمول با همان معلم و کتاب آموزشي مورد آموزش قرار گرفتند. در پايان دوره آموزشي پس آزمون پيشرفت تحصيلي و انگيزه پيشرفت رياضي از هر دو گروه به عمل آمد. ابزار اين تحقيق، آزمون پيشرفت تحصيلي رياضي محقق ساخته و پرسش نامه انگيزه پيشرفت رياضي بود. نتايج حاصل از تجزيه و تحليل داده ها به روش مانوا نشان داد، روش تدريس مبتني بر بازي رايانه اي بر: پيشرفت تحصيلي رياضي، انگيزه پيشرفت رغبتي و نگرش نسبت به رياضي موثر است، اما بر انگيزه پيشرفت اجتنابي تاثيري ندارد.
 
كليد واژه: بازي رايانه اي، پيشرفت تحصيلي رياضي، انگيزه رغبتي و اجتنابي، نگرش نسبت به رياضي

 (منبع: سایت سید )

Attachments:
Download this file (angizeh(iranarticles.com).pdf)angizeh(iranarticles.com).pdf[ ]1245 Kb
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: مقالات پی دی اف رشته کامپیوتر
نمایش از 30 فروردين 1392 بازدید: 224
پرینت

رمزگشايي از بازي هاي رايانه اي: مطالعه موردي بازي رايانه اي «عمليات ويژه 85»


جلال زاده بهاره*,دوران بهزاد -   * کالج هنر ادينبورو

بازي هاي رايانه اي همچون ديگر رسانه ها محمل انتقال پيام هستند؛ پيام هايي که همچون ديگر رسانه ها به دو صورت صريح و ضمني منتقل مي شوند. اين مقاله براي پي بردن به پيام هاي بازي هاي رايانه اي، ضمن بررسي نشانه شناختي و مقايسه آنها با ساختارهاي روايي، بازي «عمليات ويژه 85» را همچون متني در نظام نشانه شناسي مورد تجزيه و تحليل و رمزگشايي قرار داده است. مطالعه دقيق اين بازي مشخص کرد که به اهداف توليدکنندگان آن بسيار نزديک است؛ ويژگي هايي نظير وجه تسميه نام ها، علايق و انگيزه هاي شخصيت ها و افراد درگير در کشمکش و رخدادهاي روايت، همگي در راستاي مطرح کردن و شناساندن ارزش هاي فرهنگي اسلامي ـ ايراني است. اين ويژگي هاي محتوايي «عمليات ويژه 85» را در نوع خود منحصر به فرد کرده اما در ايجاد اسطوره يا اسطوره هايي ماندگار در فرهنگ ايراني ـ اسلامي موفق نيست.
 
كليد واژه: اسطوره، بازي هاي رايانه اي، عمليات ويژه 85، نشانه شناسي
 (منبع: سایت سید )

Attachments:
Download this file (ramzgoshaee(iranarticles.com).pdf)ramzgoshaee(iranarticles.com).pdf[ ]541 Kb
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: مقالات پی دی اف رشته کامپیوتر
نمایش از 30 فروردين 1392 بازدید: 182
پرینت

تعاملي بودن در بازي رايانه اي «فراخواني به خدمت»

نظريه پردازان ارتباطات مدت هاست از يکسويه بودن رسانه هاي جمعي انتقاد کرده و مخاطبان را تا اندازه زيادي منفعل دانسته اند. آنان راه حل خروج از اين انفعال را دوسويه کردن ارتباط رسانه و مخاطب و به عبارت ديگر افزايش تعاملي بودن رسانه ها دانسته اند. اگرچه تلفن نخستين وسيله ارتباطي کاملا تعاملي بود، اما تا پيدايش رسانه هاي نوين ارتباطي و اطلاعاتي که ميزان تعاملي بودن در آنها زياد است، بايد انتظار مي کشيديم. با اين همه، ميزان تعاملي بودن در همه رسانه هاي نوين به يک اندازه نيست يا تعاملي بودن در آنها (در ساخت يک سايت اينترنتي يا بازي رايانه اي) به يک اندازه رعايت نشده است؛ بنابراين نياز به انجام تحقيقاتي درباره ميزان تعاملي بودن رسانه هاي نوين و تقويت اين ويژگي در آنهاست. تعامل نيز نظير ساير واژگان علم ارتباطات، داراي تعاريف متعددي است و جنبه هاي مختلفي از رابطه کاربر رسانه را شامل مي شود. آنچه در مورد تعامل بايد مورد توجه قرار گيرد ، ويژگي چندبعدي بودن آن است. کيوسيس مدلي را ارايه مي کند که در آن به جنبه هاي مختلف فني، اجتماعي و ادراکي تعامل توجه شده است. به ديگر بيان، تعامل نه تنها به ويژگي هاي فني رسانه و زمينه ارتباطي آن مربوط مي شود، بلکه ادراک مخاطب (کاربر) نيز در آن بسيار مهم است. بازي هاي ويديويي ـ رايانه اي يکي از بارزترين مصداق هاي تعاملي بودن در ميان رسانه هاي نوين هستند. با اين حال، رعايت تعاملي بودن در همه بازي ها به يک اندازه نيست. هدف از تحقيق حاضر بررسي ميزان تعاملي بودن در يکي از بازي هاي رايانه اي پرفروش به نام «فراخواني به خدمت» است. پرسش هاي اصلي مقاله عبارتند از: 1) چگونه مي توان تعريف عملي مناسبي از ابعاد سه گانه تعاملي بودن براي بررسي بازي هاي رايانه اي ارايه کرد؟ 2) بازي «فراخواني به خدمت» تا چه اندازه از اين ويژگي ها برخوردار است.
 
كليد واژه: بازي هاي ويديويي رايانه اي، تعاملي بودن، «فراخواني به خدمت»، رسانه هاي نوين

Attachments:
Download this file (Taamolibodan (iranarticles.com).pdf)Taamolibodan (iranarticles.com).pdf[ ]626 Kb
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: مقالات پی دی اف رشته کامپیوتر
نمایش از 30 فروردين 1392 بازدید: 144
پرینت

بررسی تاثیر بازی های رایانه ای بر سلامت روانی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی شهر تهران


Attachments:
Download this file (salamateravani (iranarticles.com).pdf)salamateravani (iranarticles.com).pdf[ ]398 Kb
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: مقالات پی دی اف رشته کامپیوتر
نمایش از 30 فروردين 1392 بازدید: 154
پرینت

اثر بازی های رایانه ای بر فعالیت های ذهنی و شاخص های ایمنی شناختی کودکان


 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: مقالات پی دی اف رشته کامپیوتر
نمایش از 30 فروردين 1392 بازدید: 145
پرینت

بررسی ارتباط بازی های ویدئویی - رایانه ای با پرخاشگری

 

در دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی تهران سال 1382


Attachments:
Download this file (bazivideoee(iranarticles.com).pdf)bazivideoee(iranarticles.com).pdf[ ]157 Kb
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: مقالات پی دی اف رشته کامپیوتر
نمایش از 30 فروردين 1392 بازدید: 161
پرینت

تاریخچه بازی های کامپیوتری


Attachments:
Download this file (bazicomputeri(iranarticles.com).pdf)bazicomputeri(iranarticles.com).pdf[ ]1466 Kb
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: مقالات پی دی اف رشته کامپیوتر
نمایش از 30 فروردين 1392 بازدید: 140
پرینت

اثر بازی های رایانه ای بر فعالیت های ذهنی و شاخص های ایمنی شناختی کودکان


Attachments:
Download this file (faaliatzehni (iranarticles.com).pdf)faaliatzehni (iranarticles.com).pdf[ ]111 Kb
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: مقالات پی دی اف رشته کامپیوتر
نمایش از 30 فروردين 1392 بازدید: 137
پرینت

دانش آموزان دبیرستانی و بازیهای کامپیوتری

    High School Students Playing Computer Games


Attachments:
Download this file (dabirestani (iranarticles.com).pdf)dabirestani (iranarticles.com).pdf[ ]371 Kb
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: مقالات پی دی اف رشته کامپیوتر
نمایش از 30 فروردين 1392 بازدید: 152
پرینت

تدوین اصول طراحی فضاهای بازی کودکان با تاکید بر گروه سنی 5 تا 12  سال ( مطالعه موردی : رشت )


 

Attachments:
Download this file (44213901903.pdf)44213901903.pdf[ ]1154 Kb
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: مقالات پی دی اف رشته کامپیوتر
نمایش از 30 فروردين 1392 بازدید: 141
پرینت

نقش انجام بازی های رایانه ای و اختلالات رفتاری کودکان

Attachments:
Download this file (37.pdf)37.pdf[ ]358 Kb
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: مقالات پی دی اف رشته کامپیوتر
نمایش از 30 فروردين 1392 بازدید: 160
پرینت

 

تاثیر انواع بازی های رایانه ای با محتوای خشونت متفاوت بر درجه حرارت پایه بدن درنوجوانان ایرانی: اثر جنسیت و شخصیت

 

دانلود با فایل اتچ زیر

 

 

Attachments:
Download this file (20120325122109-1019-42.pdf)20120325122109-1019-42.pdf[ ]219 Kb
 

بانک اطلاعات دارو - داروشناسی

آشنایی با انواع داروها

عوارض انواع داروها و....

 -----------

ورود

حاضرين در سايت

ما 237 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

برای حمایت از ما امتیاز دهید