نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: پروژه و طرح توجيهي كسب و كار-خدمات
نمایش از 11 بهمن 1392 بازدید: 66
پرینت

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي آموزشگاه هنرهاي تجسمي با ظرفيت پذيرش هشتصد هنرجو در سال

مقدمه

سرمايه گذاري مورد نياز طرح

الف – سرمايه ثابت

١- مكان مورد نياز طرح

٢- تجهيزات

٣- اثاثيه اداري

٤- هزينه هاي قبل از بهره برداري

جمع كل سرمايه گذاري ثابت

ب- سرمايه در گردش

١- ملزومات اداري و آموزشي

٢- سوخت و انرژي

٣- حقوق و دستمزد

٤- هزينه استهلاك

٥- هزينه نگهداري و تعميرات

ادامه مطلب: طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي آموزشگاه هنرهاي تجسمي با ظرفيت پذيرش هشتصد هنرجو در سال
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: پروژه و طرح توجيهي كسب و كار-خدمات
نمایش از 11 بهمن 1392 بازدید: 49
پرینت

طرح توجيهی فنی ، مالی واقتصادی تجهيز مرکز خدمات بالينی در منزل به صورت شبانه روزی

مقدمه

محل اجرای طرح

تاسيسات

وسليل نقليه

تاسيسات اداری

هزينه های قبل از بهره برداری

تجهيزات پزشکی

جمع کل سرمايه گذاری ثابت

هزينه های جاری

جمع هزينه های جاری طرح

سرمايه در گردش (برای دوره يکماه)

ادامه مطلب: طرح توجيهی فنی ، مالی واقتصادی تجهيز مرکز خدمات بالينی در منزل به صورت شبانه روزی
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: پروژه و طرح توجيهي كسب و كار-خدمات
نمایش از 11 بهمن 1392 بازدید: 44
پرینت

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي مدرسه غير انتفاعي

با ظرفيت پذيرش ٢٠٠ دانش آموز در سال

خلاصه طرح

مقدمه

سرمايه گذاري مورد نياز طرح

الف – سرمايه ثابت

٢- تجهيزات

٣- اثاثيه اداري

٤- هزينه هاي قبل از بهره برداري

جمع كل سرمايه گذاري ثابت

ب- سرمايه در گردش

١- ملزومات اداري و آموزشي

٢- سوخت و انرژي

٣- حقوق و دستمزد

٤- هزينه استهلاك

ادامه مطلب: طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي مدرسه غير انتفاعي
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: پروژه و طرح توجيهي كسب و كار-خدمات
نمایش از 11 بهمن 1392 بازدید: 48
پرینت

طرح توجيهی خدمات تبليغاتی، چاپی و ساخت تابلوهای فلکسی

فهرست محتويات:

اطلاعات کلی طرح

جدول سرمايه گذاری پروژه

ابزار آلات و تجهيزات موجود در کارگاه

جدول اموال و اثاثه موجود

بر آورد ميزان هزينه های ثابت، هزينه های سرمايه ای

جدول هزينه های سرمايه ای

جدول هزينه های قبل از بهره برداری

هزينه استهلاک

جدول محاسبه ميزان استهلاک سالانه

هزينه های جاری (آب و برق سوخت تعميرات)

ادامه مطلب: طرح توجيهی خدمات تبليغاتی، چاپی و ساخت تابلوهای فلکسی
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: پروژه و طرح توجيهي كسب و كار-خدمات
نمایش از 11 بهمن 1392 بازدید: 43
پرینت

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي مهد كودك - با ظرفيت پذيرش ٧٥ كودك در سال

 

مقدمه

سرمايه گذاري مورد نياز طرح

الف – سرمايه ثابت

١- مكان مورد نياز طرح

٢- تجهيزات

٣- اثاثيه اداري

٤- هزينه هاي قبل از بهره برداري

جمع كل سرمايه گذاري ثابت

ب- سرمايه در گردش

١-  ملزومات اداري و آموزشي

ادامه مطلب: طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي مهد كودك - با ظرفيت پذيرش ٧٥ كودك در سال
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: پروژه و طرح توجيهي كسب و كار-خدمات
نمایش از 11 بهمن 1392 بازدید: 61
پرینت

طرح توجيهي خدمات مكانيزاسيون كشاورزي - (به مساحت 4000 هكتار)

خلاصه طرح

مشخصات سرمايه گذاري طرح

مقدمه

-1 سرمايه گذاري ثابت طرح

-1-1 زمين محل اجراي طرح

-1-2 محوطه سازي

-1-3 ساختمانها

-1-4 تأسيسات و تجهيزات

-1-5 ماشين آلات و تجهيزات و وسايل آزمايشگاهي

ادامه مطلب: طرح توجيهي خدمات مكانيزاسيون كشاورزي - (به مساحت 4000 هكتار)
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: پروژه و طرح توجيهي كسب و كار-خدمات
نمایش از 11 بهمن 1392 بازدید: 48
پرینت

طرح توجيهي خدمات مكانيزاسيون كشاورزي (به مساحت 2500 هكتار)

خلاصه طرح

مشخصات سرمايه گذاري طرح

مقدمه

-1 سرمايه گذاري ثابت طرح

-1-1 زمين محل اجراي طرح

-1-2 محوطه سازي

-1-3 ساختمانها

-1-4 تأسيسات و تجهيزات

-1-5 ماشين آلات و تجهيزات و وسايل آزمايشگاهي

-1-6 وسايل نقليه و وسايل حمل و نقل داخل كارخانه

-1-7 هزينه هاي قبل از بهره برداري

ادامه مطلب: طرح توجيهي خدمات مكانيزاسيون كشاورزي (به مساحت 2500 هكتار)
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: پروژه و طرح توجيهي كسب و كار-خدمات
نمایش از 11 بهمن 1392 بازدید: 91
پرینت

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي - خدمات مشاوره مهندسي

مقدمه

سرمايه گذاري مورد نياز طرح

الف – سرمايه ثابت

١- مكان مورد نياز طرح

٢- تجهيزات فني

٣- اثاثيه اداري

٤- هزينه استهلاك

٥- هزينه نگهداري و تعميرات

٦- هزينه هاي قبل از بهره برداري

٧- هزينه هاي پيش بيني نشده

ب- سرمايه در گردش

ادامه مطلب: طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي خدمات مشاوره مهندسي
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: پروژه و طرح توجيهي كسب و كار-خدمات
نمایش از 11 بهمن 1392 بازدید: 45
پرینت

طرح توجيهی فنی و اقتصادی ومالی خدمات مسافرتی وجهان گردی

 فهرست مطالب:

موضوع شركت

بررسي اقتصادي

بررسي فني

دانش فني

روش ارايه خدمات

برنامه زمان بندی اجرای طرح

جدول هزينه ای سرمايه گذاری طرح

شرح اقدام تشكيل دهنده جدول سرمايه گذاري

خريد دفتر كار

جدول اثاثه اداري مورد نياز

جدول تجهيزات مورد نياز

جدول هزينه های قبل از بهره برداری ميليون ريال

سرمايه در گردش طرح

محاسبات سرمايه گذاری کل طرح (مورد نياز)

جدول هزينه های جاری ساليانه

ادامه مطلب: طرح توجيهی فنی و اقتصادی ومالی خدمات مسافرتی وجهان گردی
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: پروژه و طرح توجيهي كسب و كار-خدمات
نمایش از 11 بهمن 1392 بازدید: 49
پرینت

طرح توجيه فنی و اقتصادی خرید دستگاهها و تجهيزات مورد نياز جهت حفاری و اکتشاف

 محتويات:

توجيه فني طرح خريد دستگاههاي حفاري

عوامل موثر در انتخاب انواع ماشين هاي حفاري – ضربه اي

سيستم حفاري چرخشي(دوراني)

سيستم حفاري ضربه اي – چرخشي

محاسبات اقتصادی طرح

سرمايه گذاری ماشين آلات

ساختمانها و تاسيسات

پيش بينی نشده

سرمايه ثابت

ادامه مطلب: طرح توجيه فنی و اقتصادی خرید دستگاهها و تجهيزات مورد نياز جهت حفاری و اکتشاف
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: پروژه و طرح توجيهي كسب و كار-خدمات
نمایش از 11 بهمن 1392 بازدید: 58
پرینت

طرح توجيهی ،فنی واقتصادی و مالی جهت - خرید مکان و تجهيزات فنی طرح  ICTSOS

 خلاصه طرح

مقدمه

موضوع فعاليت شركت

توجيه اقتصادي

راهكارهاي اجرايي جلوگيري از اتلاف وقت و انرژي در اين پروژه

دانش فني

ويژگيهاي بارز پروژه

سرمايه گذاري مورد نياز طرح

سرمايه ثابت

ادامه مطلب: طرح توجيهی ،فنی واقتصادی و مالی جهت - خرید مکان و تجهيزات فنی طرح ICTSOS
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: پروژه و طرح توجيهي كسب و كار-خدمات
نمایش از 11 بهمن 1392 بازدید: 64
پرینت

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي - خدمات رايانه و مشاوره مديريت

 مقدمه

سرمايه گذاري مورد نياز طرح

الف – سرمايه ثابت

٢- تجهيزات فني

٣- اثاثيه اداري

٤- هزينه استهلاك

٥- هزينه نگهداري و تعميرات

٦- هزينه هاي قبل از بهره برداري

ب- سرمايه در گردش

٢- سوخت و انرژي

٣- حقوق و دستمزد

ادامه مطلب: طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي - خدمات رايانه و مشاوره مديريت
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: پروژه و طرح توجيهي كسب و كار-خدمات
نمایش از 11 بهمن 1392 بازدید: 67
پرینت

طرح توجيهي برگذاري دوره هاي آموزشي كوتاه مدت تخصصي در رشته هاي مديريت،حسابداري، زبان و كامپيوتر

 مقدمه

هدف

برنامه دوره های آموزشی

ساختمان

تجهيزات آموزشي

تجهيزات كمك آموزشي

تجهيزات اداري

تجهيزات رفاهي

مواد و ملزومات مصرفي

سوخت مصرفي

ادامه مطلب: طرح توجيهي برگذاري دوره هاي آموزشي كوتاه مدت تخصصي در رشته هاي مديريت،حسابداري، زبان و كامپيوتر
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: پروژه و طرح توجيهي كسب و كار-خدمات
نمایش از 11 بهمن 1392 بازدید: 55
پرینت

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي - خدمات بينايي سنجي، چشم پزشكي و فروش لوازم و مواد چشم پزشكي

مقدمه

توجيه اقتصادي طرح

الف – سرمايه گذاري ثابت

الف – ١ - زمين

الف – ٢ - محوطه سازي

الف – ٣ – ساختمانها

الف – ٤ - ماشين آلات

الف – ٥ – تاسيسات

الف – ٦ - وسايل نقليه

الف – ٧ - تجهيزات اداري

الف – ٨ - هزينه هاي قبل از بهره برداري

جمع كل سرمايه گذاري ثابت

ادامه مطلب: طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي - خدمات بينايي سنجي، چشم پزشكي و فروش لوازم و مواد چشم پزشكي
 

صفحه1 از3

<< شروع < قبلی 1 2 3 بعدی > پایان >>

بانک اطلاعات دارو - داروشناسی

آشنایی با انواع داروها

عوارض انواع داروها و....

 -----------

ورود

حاضرين در سايت

ما 88 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

برای حمایت از ما امتیاز دهید