نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: پروژه و پايان نامه روان شناسي
نمایش از 20 تیر 1393 بازدید: 81
پرینت

اثربخشی روایت درمانی گروهی بر نگرانی از بدریختی بدن در دانشجویان دخترهدف: نگرانی از بدریختی بدن یکی از مشکلات شایع در دختران جوان است. هدف از مطالعه کنونی اثر روایت درمانی به شیوه گروهی بر نگرانی از بدریختی بدن در دانشجویان دختر کارشناسی دانشگاه شهید چمران بود.

ادامه مطلب: اثربخشی روایت درمانی گروهی بر نگرانی از بدریختی بدن در دانشجویان دختر
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: پروژه و پايان نامه روان شناسي
نمایش از 20 تیر 1393 بازدید: 61
پرینت

حمایت اجتماعی و راهبردهای مقابلهای در بیماران مبتلا به دیابت نوع دوچکیده
هدف: پژوهش حاضر به بررسی رابطه حمایت اجتماعی وراهبردهای مقابلهای در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو میپردازد.
روش: در این مطالعه همبستگی، نمونه پژوهش شامل 400 بیمار مبتلا به دیابت نوع دو بود که به روش نمونهگیری تصادفی در دسترس انتخاب شدند. برای جمعآوری دادهها از مقیاس حمایت اجتماعی واکس و همکاران و آزمون راهبردهای مقابلهای لازاروس- فولکمن استفاده شد. دادههای پژوهش با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندمتغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

ادامه مطلب: حمایت اجتماعی و راهبردهای مقابلهای در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: پروژه و پايان نامه روان شناسي
نمایش از 20 تیر 1393 بازدید: 91
پرینت

بررسی مقایسه اثربخشی مداخلة شناختی – رفتاری مبتنی بر الگوی مارلات با اثربخشی مداخلة شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی در سلامت روان درمانجویان وابسته به کراکچکیده
هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسی مقایسه اثربخشی مداخلة شناختی – رفتاری مبتنی بر الگوی مارلات با اثربخشی مداخلة شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی در سلامت روان درمانجویان وابسته به کراک بود.
روش: در یک پژوهش آزمایشی 45 نفر از درمانجویان تحت پوشش مرکز ترک اعتیاد جمعیت آفتاب که دوران پس از سمزدایی را می- گذراندند با اجرای مصاحبه و با در نظر گرفتن ملاکهای شمول انتخاب شدند. سپس این تعداد به صورت تصادفی در سه گروه 15 نفری انتخاب شدند. هر گروه در سه مرحله پیشآزمون، پسآزمون و پیگیری مورد آزمایش قرار گرفتند.

ادامه مطلب: بررسی مقایسه اثربخشی مداخلة شناختی – رفتاری مبتنی بر الگوی مارلات با اثربخشی مداخلة شناخت درمانی...
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: پروژه و پايان نامه روان شناسي
نمایش از 20 تیر 1393 بازدید: 84
پرینت

نقش پیشبین هوش هیجانی در بیماریهای قلبی– عروقی: ملاحظاتی در قلمرو پیشگیری


چکیده
هدف: نقش پیش بین هوش هیجانی در بیماری قلبی _عروقی بررسی شد.
روش: بدین منظور نمونهای 102 نفری ( 46 بیمار و 56 غیر بیمار)به روش نمونه برداری در دسترس از بین بیماران قلبی _عروقیانتخاب شدند و به پرسشنامه 90 سؤالی هوش هیجانی بار _ ان1997 ) پاسخ دادند . در ادامه داده ها در چارچوب یک طرح مبتنی )بر همبستگی با مدل رگرسیون لجستیک مورد تحلیل قرار گرفتند.

ادامه مطلب: نقش پیشبین هوش هیجانی در بیماریهای قلبی– عروقی: ملاحظاتی در قلمرو پیشگیری
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: پروژه و پايان نامه روان شناسي
نمایش از 20 تیر 1393 بازدید: 69
پرینت

تأثیر التزام عملی به اعتقادات اسلامی از طریق سبک زندگی سالم بر گرایش دانشجویان به مصرف مواد مخدر


چکیده
هدف: این پژوهش به منظور بررسی تأثیر التزام عملی به اعتقادات اسلامی از طریق سبک زندگی سالم بر گرایش دانشجویان به مصرف مواد مخدر انجام گرفت.
روش: بدین منظور از بین تعداد تقریبی 8000 دانشجوی در حال 1389 دانشگاه - تحصیل در جریان نیمسال اول سال تحصیلی 1388 پیامنور مرکز اردبیل، تعداد 403 نفر از دانشجویان به عنوان نمونة آماری به شیوة خوشهای تصادفی انتخاب گردید. حجم نمونه براساس جدول محاسبه گردید. روش پژوهش α=0/ کرجسی- مورگان با احتساب 05 از نوع مطالعات توصیفی – همبستگی بود. دادههای جمعآوری شده به صورت توصیفی گزارش شد. سپس سئوالات اصلی تحقیق با استفاده ازتحلیل مسیر به صورت استنباطی تحلیل گردید.

ادامه مطلب: تأثیر التزام عملی به اعتقادات اسلامی از طریق سبک زندگی سالم بر گرایش دانشجویان به مصرف مواد مخدر
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: پروژه و پايان نامه روان شناسي
نمایش از 20 تیر 1393 بازدید: 91
پرینت

تبیین بهزیستی روانشناختی براساس مؤلفههای ذهن آگاهیچکیده
هدف: پژوهش حاضر سهم ذهن آگاهی را بر بهزیستی روانشناختی مورد بررسی قرار داده است. براساس نظر کابات زین1990 ) ذهن آگاهی کیفیتی از هشیاری و به معنای توجه به لحظه ) کنونی، توجهی هدفمند و بدون قضاوت میباشد. ذهن آگاهی با بسیاری از مؤلفههای سلامت روان و بهزیستی روانی و کاهش احساس درد خصوصاً در موارد بیماریهای جسمانی همراه است.

ادامه مطلب: تبیین بهزیستی روانشناختی براساس مؤلفههای ذهن آگاهی
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: پروژه و پايان نامه روان شناسي
نمایش از 20 تیر 1393 بازدید: 78
پرینت

مقایسه ناگویی هیجانی و تصویر بدنی در افراد چاق، دارای اضافه وزن و وزن بهنجار


چکیده
هدف: چاقی یکی از مشکلاتی است که سلامت افراد جامعه را تهدید میکند. تحقیق حاضر با هدف مقایسه ناگویی هیجانی و تصویر بدنی افراد چاق، دارای اضافه وزن و بهنجار صورت گرفته است.
روش: برای این منظور مجموعا 214 نفر شامل 73 فرد چاق (مراجعه کننده به بیمارستان مصطفی خمینی تهران)، 61 فرد دارای اضافه وزن و 80 فرد با وزن طبیعی مورد مطالعه قرار گرفتهاند. ابزارهای مورد استفاده (TAS- در این پژوهش شامل پرسشنامة ناگویی هیجانی تورنتو ) 20 برای ارزیابی ناگویی هیجانی افراد و پرسشنامة روابط چند بعدی- خود برای ارزیابی تصویر بدنی میباشد. روشهای آماری (MBSRQ)مورد استفاده در این پژوهش آزمون مانوا به همراه آزمون تعقیبی شفه
میباشند.

ادامه مطلب: مقایسه ناگویی هیجانی و تصویر بدنی در افراد چاق، دارای اضافه وزن و وزن بهنجار
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: پروژه و پايان نامه روان شناسي
نمایش از 20 تیر 1393 بازدید: 100
پرینت

اثربخشی آموزش راهبردهای مدیریت هیجان مبتنی بر رویکرد زوج درمانی هیجان مدار(EFT) بر افزایش رضایت جنسی زوجین

نصیرالدین جاویدی ، علی اکبر سلیمانی، خدابخش احمدی، منا صمدزاده

چکیده
هدف: این پژوهش باهدف بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای مدیریت هیجان بر افزایش رضایت جنسی زوجین انجام شده است.
روش: این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی است و حجم نمونه شامل 60 نفر(30زوج)می باشد که به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به شیوه تصادفی ساده به دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند.ابزار پژوهش شامل: پرسشنامه 25 جمله‌ای رضایت جنسی می باشدابتدا از شرکت کنندگان پیش آزمون گرفته شد سپس طرح آموزش راهبردهای مدیریت هیجان در 8 جلسه اجراشد و در نهایت پس آزمون گرفته شد.همچنین وضعیت سن،طول عمر ازدواج و میزان تحصیلات زوجین بررسی شد و نتایج با آزمون کوواریانس تحلیل شد.

ادامه مطلب: اثربخشی آموزش راهبردهای مدیریت هیجان مبتنی بر رویکرد زوج درمانی هیجان مدار(EFT) بر افزایش رضایت...
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: پروژه و پايان نامه روان شناسي
نمایش از 20 تیر 1393 بازدید: 66
پرینت

تفاوت های جنسیتی در اضطراب سلامتی و باورهای ناکارآمد مرتبط با آن: با کنترل متغیر سن ایران

 

داودی *، فریده نرگسی **، مهناز مهرابی زاده هنرمند ***

چکیده
هدف: در این پژوهش هدف بررسی تفاوت های جنسیتی در اضطراب سلامتی و باورهای ناکارآمد مرتبط با آن با کنترل متغیر سن بود.
روش: نمونه پژوهش شامل 300 معلم مقطع ابتدایی (150 مرد و 150 زن) در شهر اندیمشک بود که پرسشنامه اضطراب سلامتی و شناخت هایی درباره ی بدن و سلامتی (کابا) را تکمیل کردند. طرح تحقیق از نوع علی- مقایسه ای است و جهت آزمون فرضیه ها از تحلیل کواریانس چند متغیری استفاده شد.

ادامه مطلب: تفاوت های جنسیتی در اضطراب سلامتی و باورهای ناکارآمد مرتبط با آن: با کنترل متغیر سن ایران
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: پروژه و پايان نامه روان شناسي
نمایش از 20 تیر 1393 بازدید: 165
پرینت

رابطه علی خشم، سرسختی روانشناختی وکیفیت زندگی در بیماران عروق کرونری

علیرضا آقایوسفی* ، مریم شاهنده **
چکیده
هدف: عوامل خطر متفاوتی برای بیماری عروق کرونر مطرح است که از آن میان عوامل فشارزای روان شناختی نقش مهمی در ایجاد و یا تشدید و استمرار آن دارند. هدف از مطالعه حاضر، تعیین رابطه علی خشم و سرسختی روانشناختی و کیفیت زندگی در بیماران عروق کرونر بود.

ادامه مطلب: رابطه علی خشم، سرسختی روانشناختی وکیفیت زندگی در بیماران عروق کرونری
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: پروژه و پايان نامه روان شناسي
نمایش از 20 تیر 1393 بازدید: 79
پرینت

بررسی ویژگی¬های روانسنجی فرم کوتاه مقیاس توانمندسازی در دیابت (DES-SF)

مریم زارع*، احمدعلی‌پور**، زینب شایقیان***، فائزه خالقی دلاور*، حسنیه شهریاری*، فاطمه امیرآبادی*
 
چکیده
*** دانشجوی دکتری روانشناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران (نویسنده مسئول1)
The Evaluation of Psychometric Properties of Diabetes Empowerment Scale (short form)

هدف: دیدگاه¬های اخیر دیابت بر نقش بیماران به اندازۀ نقش پزشک در کنترل و مدیریت دیابت تاکید دارند، بسته¬های مختلف آموزشی در زمینۀ توانمندسازی وجود دارد، اما قبل از اجرای آنها ارزیابی کفایت برنامه¬های آموزشی توانمندسازی ضروری است. مقیاس توانمندسازی دیابت، خصوصاً فرم کوتاه آن یکی از مناسب-ترین این ابزارها است. هدف از این پژوهش بررسی ویژگی‌های روانسنجی فرم کوتاه مقیاس توانمندسازی دیابت در ایران بود.

ادامه مطلب: بررسی ویژگی¬های روانسنجی فرم کوتاه مقیاس توانمندسازی در دیابت (DES-SF)
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: پروژه و پايان نامه روان شناسي
نمایش از 20 تیر 1393 بازدید: 68
پرینت


مقایسه تیپ شخصیتیD و فرسودگی حیاتی در بیماران قلبی و افراد عادی

تورج هاشمی نصرت آباد*، جعفر بهادری خسروشاهی**، لادن عدل نسب**، نعیمه ماشینچی عباسی***
چکیده
هدف: نظر به اهمیت و تأثیر روزافزون عوامل روانی- اجتماعی در سلامت جسمی و تأثیر سبک زندگی نادرست در بروز بیماری¬های قلبی- عروقی، هدف پژوهش حاضر مقایسه تیپ شخصیتیD و فرسودگی حیاتی در بیماران قلبی و افراد عادی بود..

ادامه مطلب: مقایسه تیپ شخصیتیD و فرسودگی حیاتی در بیماران قلبی و افراد عادی
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: پروژه و پايان نامه روان شناسي
نمایش از 20 تیر 1393 بازدید: 89
پرینت

 

تأثیر یوگا بر تاب‌آوری و مولفه‌های بهزیستی روان‌شناختی بانوان شهر اصفهان


حمید کمرزرین*، مژگان شوشتری**، محبوبه‌ بدری‌پور***، فخرالسادات خسروانی****
چکیده
مقدمه: این پژوهش با هدف بررسی تمرینات ساخت و‌ساز روانی و جسمانی یوگا بر تاب¬آوری و مولفه‌های بهزیستی روان شناختی بانوان انجام شد.

ادامه مطلب: تأثیر یوگا بر تاب‌آوری و مولفه‌های بهزیستی روان‌شناختی بانوان شهر اصفهان
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: پروژه و پايان نامه روان شناسي
نمایش از 20 تیر 1393 بازدید: 102
پرینت

مقایسه میزان افسردگی، اضطراب و تنیدگی در سه ماهه های اول، دوم و سوم بارداری در زنان باردار عادی و زنان باردار تحت درمان ناباروری

نسرین زارعی نویسنده مسئول ، کاظم رسول زاده طباطبایی**، سید علی آذین***


هدف: هدف پشوهش حاضر مقایسه میزان افسردگی، اضطرا و تنیدگی، در سه ماهه های بارداری، در زنان باردار عادی و زنان بارداری است که تحت درمان ناباروی بوده اند.

ادامه مطلب: مقایسه میزان افسردگی، اضطراب و تنیدگی در سه ماهه های اول، دوم و سوم بارداری در زنان باردار عادی و...
 

صفحه1 از2

<< شروع < قبلی 1 2 بعدی > پایان >>

بانک اطلاعات دارو - داروشناسی

آشنایی با انواع داروها

عوارض انواع داروها و....

 -----------

ورود

حاضرين در سايت

ما 144 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

برای حمایت از ما امتیاز دهید